Правила и условия

Услуга

Speaktor ви предоставя следната услуга („Услугите“):

  1. Автоматизирано преобразуване на качени текстови файлове в реч чрез нашите уебсайтове.
 

Достъп до

Достъп до и използване на уебсайта и Услугите, предлагани на уебсайта, включително, но не само, Услугите, автоматичните преобразуване на текст в глас процес, изтегляне на информация за продукти и често задавани въпроси, се предоставят и разрешават временно и са предмет на настоящите Условия. Специфични условия могат да се прилагат за конкретно съдържание, продукти, материали, услуги или информация, съдържащи се в този уебсайт или достъпни чрез него, както и за сделки, сключени чрез този уебсайт. Такива специфични условия могат да бъдат в допълнение към Условията или, когато са несъвместими с настоящите Условия, само до степента, в която съдържанието или намерението на такива специфични условия е несъвместимо с настоящите Условия, такива специфични условия ще заместят настоящите Условия.

Говорете наtor Ltd. не гарантира наличността на уебсайта или на която и да е от услугите, предлагани на уебсайта.

Говорете наtor Ltd. си запазва правото да преработва, променя, модифицира, изтрива или спира съдържанието на всяка част от уебсайта и/или на всяка от услугите, които предоставя на уебсайта, без предизвестие по всяко време и по своя преценка.

Говорете наtor Ltd. не поема никаква отговорност за прекъсване или преустановяване на някоя или всички функционалности на уебсайта или услугата по каквато и да е причина, различна от договорената на друго място директно с потребителя.

Говорете наtor Ltd. няма задължение да актуализира информацията, съдържаща се на уебсайта. Speaktor Ltd. си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа до целия или част от уебсайта или до Услугата със или без предизвестие.

Известие за авторски права

Съдържанието и услугите на изброените уебсайтове ( https://speaktor.com/  ) са собственост на Говоритор или използвани по лиценз от трети страни, притежатели на авторски права, и са защитени от авторско право и други права на интелектуална собственост. Освен ако не е предвидено друго, съдържанието, публикувано на този уебсайт, може да бъде възпроизвеждано, предавано, ретранслирано, публикувано или разпространявано в непроменен вид само за лична употреба с нетърговска цел или с изричното писмено съгласие на Говорете натор. При спазване на лиценза по-долу, всички права, които не са изрично предоставени в настоящия документ, са запазени. Всички бележки за авторски права и други права на собственост трябва да бъдат запазени върху всички репродукции.

Лиценз за използване на уебсайта

Можете да използвате уебсайта и информацията и материалите в него, за да качвате аудиофайлове, да ги редактирате, споделяте и експортирате на неизключителна основа. С изключение на аудиофайловете, които сте записали лично във вашия Говорете натора:

Не трябва да публикувате материали от този уебсайт (включително да ги публикувате на друг уебсайт), нито да възпроизвеждате или съхранявате материали от този уебсайт в публични или частни електронни системи за извличане на информация;

Не трябва да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, посещавате или използвате по друг начин нашия уебсайт или материали на нашия уебсайт с търговска цел без нашето изрично писмено съгласие;

Не трябва да използвате никакви снимки, графики, видео или аудио последователности отделно от придружаващия ги текст.

Не трябва да променяте, декомпилирате, редактирате или по друг начин модифицирате материали на уебсайта.

Предоставяме ви лиценз за използване на всички софтуерни приложения, включени в уебсайта, само за целите, посочени в уебсайта. Нямате право да превеждате, адаптирате, променяте, модифицирате, разпространявате, декомпилирате или обратно конструирате този софтуер за каквато и да е цел, да създавате производни произведения въз основа на него, да разрешавате комбинирането му с друг софтуер, да предоставяте достъп до него или да го използвате за предоставяне на услуги на трети страни, освен в случаите, когато сме задължени да разрешим това по силата на приложимото законодателство. Нямате право да използвате софтуера по начин, различен от посочения в тези условия, без нашето предварително писмено съгласие. Използването от ваша страна на услуги, софтуер, информация и материали, налични на уебсайта, може да подлежи на допълнителни условия, за които Говорете наtor ще ви уведоми в момента на изтегляне или достъп. Изтеглянето или използването на такива услуги, информация и материали ще означава, че приемате тези допълнителни условия. Ако не сте съгласни с тези допълнителни условия, моля, не използвайте Услугите.

Ограничения на отговорността

Информацията на този уебсайт се предоставя безплатно и вие потвърждавате, че би било неразумно да ни държите отговорни по отношение на този уебсайт и информацията на този уебсайт. Въпреки че е положена грижа за осигуряване на точността на информацията на този уебсайт, Говорете наtor Ltd. не поема никаква отговорност за това. Цялото съдържание се предоставя „както е“ и „както е налично“. Говорете наtor Ltd. с настоящото изрично се отказва от всякакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, от гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на права или по отношение на функционирането на този уебсайт или съдържанието.   Говори ptor Ltd. не гарантира и не прави никакви изявления относно сигурността на този уебсайт. Вие приемате, че всяка изпратена информация може да бъде прихваната. Говорете наtor Ltd. не гарантира, че уебсайтът или сървърите, които правят този уебсайт достъпен, или електронните съобщения, изпратени от Speaktor Ltd. са свободни от вируси или други вредни елементи.

При никакви обстоятелства Speaktor Ltd. носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи, наказателни, специални или случайни щети (включително, но не само, щети от загуба на бизнес, договор, приходи, данни, информация или прекъсване на дейността), произтичащи от, възникващи от или във връзка с използването или невъзможността за използване на този уебсайт или съдържанието, дори ако Говорете наtor Ltd. е била уведомена за възможността за такива щети. Всеки иск, предявен срещу Говорете наtor Ltd., отнасящи се до или във връзка с този уебсайт трябва да бъдат започнати и уведомени Speaktor Ltd. в писмен вид в рамките на една (1) година след датата на възникване на основанието за действие. Нищо в този отказ от отговорност не изключва или ограничава нашата отговорност за измама, за смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност, или за всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Връзки към този уебсайт

Нямате право да създавате връзка към която и да е страница на този уебсайт без нашето предварително писмено съгласие. Ако създадете връзка към страница на този уебсайт, правите това на свой риск и изключенията и ограниченията, посочени в настоящите Условия, ще се прилагат за Потребителя, който използва този уебсайт чрез връзка към него.

Връзки към други сайтове

От време на време уебсайтът може да включва и връзки към други уебсайтове на трети страни, които не са под контрола на Speaktor Ltd. Тези връзки имат за цел да предоставят допълнителна информация и не означават, че Говорете наtor Ltd. одобрява тези уебсайтове и/или тяхното съдържание или е свързана по някакъв начин с уебсайта, към който има връзка. Speaktor Ltd. не носи отговорност за съдържанието на свързания уебсайт. Ваша отговорност е да проверите правилата и условията на всеки друг уебсайт, който може да посетите. Други връзки, предоставени от уебсайта или ресурси, не са проучени, проверени, наблюдавани или одобрени от Говорете наtor Ltd. и се използват на ваш собствен риск.

Подаване на документи

Гарантирате, че всяка информация, изображения, коментари или данни от какъвто и да е характер, които изпращате на уебсайта, по имейл или по друг начин, не са клеветнически или обидни, неверни, расово обидни или подбуждащи към расова омраза или по друг начин нарушаващи правото на личен живот на дадено лице или правата на човека, или подлежащи на съдебно преследване в която и да е юрисдикция. В случай че изпратите такъв материал на уебсайта, Говорете наtor Ltd. си запазва правото да го премахне, без да се обръща към вас, и да сътрудничи на всяко разследване от страна на властите или съдебно разпореждане, свързано с него, като всички последствия, които могат да последват пряко или косвено, ще бъдат изцяло ваша отговорност, а не отговорност на Speaktor Ltd. Вие се съгласявате да обезщетите и да задържите Говорете наtor Ltd. от всякакви действия или последствия, които могат да възникнат при такива обстоятелства, включително всякакви искове от трети страни. Освен това гарантирате, че всички данни на трети страни, предоставени от вас, независимо дали чрез изпращане на съобщения до нашите имейл адреси, попълване на формуляри, използване на онлайн чат услуги или по друг начин, са предоставени от вас с пълното информирано съгласие на съответната страна и са точни. Говорете наtor Ltd. има право да разкрие самоличността ви на всяка трета страна, която твърди, че всяка информация или материал, предоставен, публикуван или качен от вас на уебсайта, представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или на правото им на неприкосновеност на личния живот, без да носи отговорност пред вас.

Конфиденциална информация и разкриване

Във връзка с предоставянето на Услугата може да се окаже необходимо или желателно за вас или Говоримtor Ltd. да разкрие на другата страна определена непублична поверителна информация. За целите на настоящите условия „поверителна информация“ означава цялата непублична, поверителна и патентована информация, свързана със страните, техните съответни клиенти и Услугата, която е била или ще бъде разкрита от страна на дадена страна устно или в писмена форма, или в друга материална форма. Получаващата страна се съгласява да пази в строга тайна и да положи всички разумни усилия, за да запази тайната на всяка и цялата поверителна информация, разкрита от разкриващата страна съгласно настоящите условия, и не може да разкрива поверителна информация без изричното предварително писмено съгласие на разкриващата страна, с изключение на следното:

Информация, която в момента на разкриването е публично достъпна или впоследствие става публично достъпна чрез публикуване или по друг начин, освен в резултат на нарушение на настоящото споразумение от страна на получаващата страна.

Информация, за която получаващата страна може да установи, че вече й е била известна или е била в нейно притежание към момента на разкриването и не е била придобита пряко или непряко от разкриващата страна.

Информация, която получаващата страна получава от трета страна; при условие обаче, че тази информация не е получена от посочената трета страна, пряко или непряко, от разкриващата страна по силата на задължение за поверителност към разкриващата страна.

Информация, за която получаващата страна може да установи, че е разработена независимо от нейните служители или изпълнители, които не са имали контакт със съдържанието на поверителната информация и не са били запознати с него.

Получаващата страна може да разкрие поверителна информация, ако е принудена да го направи от съд, административна агенция или друг съд с компетентна юрисдикция, при условие обаче, че в такъв случай получаващата страна незабавно след получаване на уведомление, че може да се изисква разкриване, изпраща писмено уведомление по факс и с нощна поща на предоставящата страна, така че предоставящата страна да може да поиска заповед за защита или друго средство за защита от посочения съд или съд. Във всеки случай получаващата страна ще разкрие само тази част от поверителната информация, която по мнение на нейния правен съветник трябва да бъде разкрита по закон, и ще положи разумни усилия да гарантира, че всяка такава разкрита информация ще бъде третирана като поверителна от посочения съд или трибунал чрез заповеди за защита, подаване на документи под печат и други подходящи средства.

Получаващата страна няма право да използва поверителната информация за други цели, освен във връзка с Услугата или за подобряване или разработване на нови услуги. Получаващата страна ще разкрива поверителна информация само на своите директори, служители, работници, агенти, доставчици на услуги или асоциирани дружества, както е приложимо, като всички те трябва да бъдат обвързани с условия, не по-малко утежняващи от тези Условия.

Получаващата страна предприема всички разумни мерки, включително, но не само, мерките, предприети за защита на собствената си информация, данни или друга материална или нематериална собственост, която тя счита за собствена или поверителна, за да гарантира, че поверителната информация не се разкрива или дублира за ползване от трета страна, и предприема всички разумни мерки, за да попречи на своите директори, служители, работници и агенти (както е приложимо), които имат достъп до поверителната информация, да разкриват или използват неразрешено поверителна информация или да извършват действия или бездействия, които могат да доведат до нарушение на настоящите условия.

По писмено искане на разкриващата страна получаващата страна връща незабавно на разкриващата страна всички материали и документи, както и всички данни или други носители (включително компютърни данни и електронна информация), заедно с всички техни копия, или унищожава посочената поверителна информация и при поискване от разкриващата страна предоставя сертификат за унищожаване.

Говорете наtor Ltd. обработва информация за посетителите на уебсайта и получената информация в съответствие с Декларацията. С използването на уебсайта вие се съгласявате с тази обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас потребителски данни са точни.

Ограничен достъп

Достъпът до определени области на нашия уебсайт е ограничен. Запазваме си правото да ограничаваме достъпа до области на нашия уебсайт или дори до целия ни уебсайт по наша преценка. Ако ви предоставим потребителски идентификатор и парола, за да ви дадем достъп до ограничени зони на нашия уебсайт или друго съдържание или Услуги, трябва да гарантирате, че вашият потребителски идентификатор и парола се пазят в тайна. Вие поемате отговорност за всички дейности, които се извършват под вашето потребителско име или парола. Можем да деактивираме вашето потребителско име и парола по наше усмотрение, ако нарушите някоя от политиките или условията, регулиращи използването на нашия уебсайт, или друго договорно задължение, което ни дължите.

Цялостно споразумение

Тази информация за сайта представлява цялото споразумение между вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт и заменя всички предишни споразумения по отношение на използването на този уебсайт.

Право и юрисдикцияn

Тази информация за сайта се урежда и тълкува в съответствие с турското законодателство, а всички спорове, свързани с това известие, са предмет на изключителната юрисдикция на турските съдилища.

Свързване с нас

Моля, не се колебайте да се свържете с (support@transkriptor.com) относно всеки въпрос, свързан с настоящите Условия или Изявлението.