Όροι και Προϋποθέσεις

Υπηρεσία

Speaktor σας παρέχει την ακόλουθη υπηρεσία (οι “Υπηρεσίες”):

  1. Αυτοματοποιημένη μετατροπή των αρχείων κειμένου που μεταφορτώνονται σε ομιλία μέσω των ιστοτόπων μας.
 

Πρόσβαση

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Υπηρεσιών, του αυτόματου μετατροπή κειμένου σε φωνή διαδικασία, οι λήψεις πληροφοριών προϊόντων και οι συχνές ερωτήσεις, παρέχονται και επιτρέπονται προσωρινά και υπόκεινται στους παρόντες Όρους. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή για συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Αυτοί οι ειδικοί όροι μπορεί να είναι συμπληρωματικοί προς τους Όρους ή, σε περίπτωση ασυμφωνίας με τους παρόντες Όρους, μόνο στο βαθμό που το περιεχόμενο ή η πρόθεση των εν λόγω ειδικών όρων δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους, οι εν λόγω ειδικοί όροι θα υπερισχύουν των παρόντων Όρων.

Μιλήστεtor Ltd. δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

Μιλήστεtor Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, να αλλάζει, να τροποποιεί, να διαγράφει ή να αναστέλλει το περιεχόμενο οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου και/ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχει στον δικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Μιλήστεtor Ltd. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή οποιασδήποτε ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από αυτόν που συμφωνήθηκε αλλού απευθείας με τον χρήστη.

Μιλήστεtor Ltd. δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο. Speaktor Ltd. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

Ανακοίνωση πνευματικών δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο και η Υπηρεσία των δικτυακών τόπων που παρατίθενται ( https://speaktor.com/  ) αποτελούν ιδιοκτησία της Speaktor ή χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης από τρίτους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αναμεταδοθεί, να δημοσιευθεί ή να διανεμηθεί σε μη τροποποιημένη μορφή για προσωπική μη εμπορική χρήση μόνο ή με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Μιλήστεtor. Με την επιφύλαξη της άδειας χρήσης που ακολουθεί, όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται. Όλες οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πρέπει να διατηρούνται σε όλες τις αναπαραγωγές.

Άδεια χρήσης της ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν για να ανεβάσετε αρχεία ήχου, να τα επεξεργαστείτε, να τα μοιραστείτε και να τα εξάγετε σε μη αποκλειστική βάση. Με εξαίρεση τα αρχεία ήχου που έχετε προσωπικά στο Μιλήστεtor λογαριασμό:

Δεν πρέπει να αναδημοσιεύετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλον ιστότοπο) ή να αναπαράγετε ή να αποθηκεύετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης,

Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να αντιγράφετε, να πωλείτε, να μεταπωλείτε, να επισκέπτεστε ή να εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ιστοσελίδα μας ή το υλικό της ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας,

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε, να αποσυμπιέζετε, να επεξεργάζεστε ή να τροποποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο.

Σας χορηγούμε άδεια χρήσης οποιωνδήποτε εφαρμογών λογισμικού που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και μόνο για τους σκοπούς που διατίθενται στον ιστότοπο. Δεν πρέπει να μεταφράζετε, να προσαρμόζετε, να τροποποιείτε, να διανέμετε, να αποσυμπιέζετε ή να αντιστρέφετε το εν λόγω λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, να δημιουργείτε παράγωγα έργα με βάση αυτό, να επιτρέπετε το συνδυασμό του με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, να παρέχετε πρόσβαση σε αυτό ή να το χρησιμοποιείτε για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται να το επιτρέψουμε από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό διαφορετικά από ό,τι ορίζεται στους παρόντες όρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, λογισμικού, πληροφοριών και υλικών που διατίθενται στον ιστότοπο μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τους οποίους Μιλήστεtor θα σας ειδοποιήσει κατά τη στιγμή της λήψης ή της πρόσβασης. Η λήψη ή η χρήση αυτών των υπηρεσιών, πληροφοριών και υλικών θα υποδηλώνει την αποδοχή αυτών των πρόσθετων όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Περιορισμοί ευθύνης

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν και αναγνωρίζετε ότι θα ήταν παράλογο να μας θεωρήσετε υπεύθυνους σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, Μιλήστεtor Ltd. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως εκ τούτου. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμο”. Μιλήστεtor Ltd. αποποιείται ρητά οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, ή ως προς τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου.   Speak Η ptor Ltd. δεν εγγυάται και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου. Αναγνωρίζετε ότι κάθε πληροφορία που αποστέλλεται μπορεί να υποκλαπεί. Μιλήστεtor Ltd. δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι διακομιστές που καθιστούν αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμο ή οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από την Speaktor Ltd. είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται Speaktor Ltd. ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, τιμωρητικές, ειδικές ή τυχαίες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια επιχειρήσεων, συμβάσεων, εσόδων, δεδομένων, πληροφοριών ή διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης) που απορρέουν από, προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου, ακόμη και αν Μιλήστεtor Ltd. έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Οποιαδήποτε αγωγή ασκείται κατά Μιλήστεtor Ltd. που αφορούν ή σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να αρχίσουν και να κοινοποιηθούν στην Speaktor Ltd. εγγράφως εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που προέκυψε η αιτία της αγωγής. Καμία διάταξη της παρούσας αποποίησης ευθύνης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για απάτη, για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Εάν δημιουργήσετε σύνδεσμο προς μια σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται στους παρόντες Όρους θα ισχύουν για τον Χρήστη που χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο μέσω του συνδέσμου προς αυτόν.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Κατά καιρούς ο δικτυακός τόπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Speaktor Ltd.. Αυτοί οι σύνδεσμοι προορίζονται για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών και δεν υποδηλώνουν ότι Μιλήστεtor Ltd. υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή/και το περιεχόμενό τους ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Speaktor Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που μπορεί να επισκεφθείτε. Περαιτέρω σύνδεσμοι που παρέχονται από τον ιστότοπο ή τους πόρους δεν ερευνώνται, επαληθεύονται, παρακολουθούνται ή εγκρίνονται από την Μιλήστεtor Ltd. και χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη.

Υποβολή

Εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, εικόνες, σχόλια ή δεδομένα οποιασδήποτε φύσης που υποβάλλετε στον ιστότοπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, δεν είναι δυσφημιστικές ή προσβλητικές, αναληθείς, ρατσιστικά προσβλητικές ή υποκινούν φυλετικό μίσος ή παραβιάζουν με άλλο τρόπο το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή ή τα ανθρώπινα δικαιώματα ή δεν μπορούν να προσβληθούν με βάση το νόμο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Σε περίπτωση που υποβάλλετε τέτοιο υλικό στον ιστότοπο, Μιλήστεtor Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να το αφαιρέσει χωρίς αναφορά σε εσάς και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε έρευνα από τις αρχές ή δικαστική απόφαση σχετικά με αυτό, οποιαδήποτε και όλες οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και όχι ευθύνη της Speaktor Ltd.. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε Μιλήστεtor Ltd. από κάθε ενέργεια ή συνέπεια που μπορεί να προκύψει σε τέτοιες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων από τρίτους. Εγγυάστε επίσης ότι οποιαδήποτε δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου μέρους παρέχονται από εσάς, είτε με την αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, είτε με τη συμπλήρωση εντύπων, είτε με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνομιλίας, είτε με άλλο τρόπο, παρέχονται από εσάς με την πλήρη συγκατάθεση του σχετικού μέρους και είναι ακριβή. Μιλήστεtor Ltd. έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που παρέχεται, δημοσιεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς στην ιστοσελίδα αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντί σας.

Εμπιστευτικές πληροφορίες και αποκάλυψη

Σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας, μπορεί να είναι απαραίτητο ή επιθυμητό για εσάς ή Μιλήστεtor Ltd. να αποκαλύψει στην άλλη ορισμένες μη δημόσιες εμπιστευτικές πληροφορίες. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ως “Εμπιστευτικές πληροφορίες” νοούνται όλες οι μη δημόσιες, εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες που αφορούν τα Μέρη, τους αντίστοιχους πελάτες τους και την Υπηρεσία, οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν από ένα Μέρος προφορικά ή γραπτώς ή περιέχονται σε άλλη απτή μορφή. Το λαμβάνον Μέρος συμφωνεί με το παρόν να τηρεί αυστηρά εμπιστευτικές και να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρήσει το απόρρητο όλων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που αποκαλύπτονται από το Μέρος που αποκαλύπτει βάσει των παρόντων Όρων και δεν μπορεί να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες χωρίς τη ρητή, γραπτή προηγούμενη συγκατάθεση του Μέρους που αποκαλύπτει, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

Πληροφορίες οι οποίες, κατά τη στιγμή της αποκάλυψης, είναι διαθέσιμες στο κοινό, ή στη συνέχεια καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό με δημοσίευση ή με άλλο τρόπο, εκτός από την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από το λαμβάνον μέρος.

Πληροφορίες που το λαμβάνον Μέρος μπορεί να αποδείξει από προηγούμενο αρχείο ότι ήταν ήδη γνωστές σε αυτό ή ότι είχε στην κατοχή του κατά τη στιγμή της αποκάλυψης και δεν αποκτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από το γνωστοποιόν Μέρος.

Πληροφορίες που λαμβάνει το συμβαλλόμενο μέρος από τρίτο μέρος- υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποκτήθηκαν από το εν λόγω τρίτο μέρος, άμεσα ή έμμεσα, από το αποκαλύπτον συμβαλλόμενο μέρος με υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι του αποκαλύπτοντος συμβαλλόμενου μέρους.

Πληροφορίες που το λαμβάνον Μέρος μπορεί να αποδείξει ότι αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους ή τους εργολάβους του, οι οποίοι δεν είχαν καμία επαφή και δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το παραλαμβάνον Μέρος μπορεί να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εάν υποχρεωθεί να το πράξει από δικαστήριο, διοικητική υπηρεσία ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή το παραλαμβάνον Μέρος, αμέσως μόλις λάβει ειδοποίηση ότι μπορεί να απαιτηθεί η αποκάλυψη, θα ειδοποιήσει εγγράφως με τηλεομοιοτυπία και νυχτερινό ταχυδρομείο το παρέχον Μέρος, ώστε το παρέχον Μέρος να ζητήσει προστατευτική εντολή ή άλλο ένδικο μέσο από το εν λόγω δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τις εμπιστευτικές πληροφορίες αποκαλύπτει μόνο το τμήμα των εμπιστευτικών πληροφοριών που, κατά τη γνώμη του νομικού του συμβούλου, απαιτείται νομικά να αποκαλυφθεί και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι κάθε τέτοια πληροφορία που αποκαλύπτεται με τον τρόπο αυτό θα τύχει εμπιστευτικής μεταχείρισης από το εν λόγω δικαστήριο μέσω προστατευτικών διαταγών, σφραγισμένων καταθέσεων και άλλων κατάλληλων μέσων.

Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τις εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα τις χρησιμοποιήσει για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη σύνδεση με την υπηρεσία ή τη βελτίωση ή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες θα τις αποκαλύπτει μόνο στους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους παρόχους υπηρεσιών ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του, κατά περίπτωση, οι οποίοι δεσμεύονται από όρους όχι λιγότερο επαχθείς από τους παρόντες Όρους.

Το λαμβάνον Μέρος λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των δικών του πληροφοριών, δεδομένων ή άλλης υλικής ή άυλης ιδιοκτησίας που θεωρεί ως ιδιόκτητες ή εμπιστευτικές, για να διασφαλίσει ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται ούτε αναπαράγονται για χρήση από τρίτους, και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποτρέψει τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές του (ανάλογα με την περίπτωση) που έχουν πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες από το να αποκαλύψουν ή να κάνουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή από το να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση των παρόντων Όρων.

Κατόπιν γραπτού αιτήματος του αποκαλύπτοντος συμβαλλόμενου μέρους, το λαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος επιστρέφει αμέσως στο αποκαλύπτον συμβαλλόμενο μέρος όλα τα υλικά και τα έγγραφα, καθώς και όλα τα δεδομένα ή άλλα μέσα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υπολογιστή και των ηλεκτρονικών πληροφοριών), μαζί με όλα τα αντίγραφά τους, ή καταστρέφει τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες και, κατόπιν αιτήματος του αποκαλύπτοντος συμβαλλόμενου μέρους, παρέχει πιστοποιητικό καταστροφής.

Μιλήστεtor Ltd. επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου και τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με τη Δήλωση. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συναινείτε στην εν λόγω επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα χρήστη που παρέχετε είναι ακριβή.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας μας είναι περιορισμένη. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιοχές της ιστοσελίδας μας, ή και σε ολόκληρη την ιστοσελίδα μας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν σας παρέχουμε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας μας ή σε άλλο περιεχόμενο ή Υπηρεσίες, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας διατηρούνται εμπιστευτικά. Αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις πολιτικές ή τους όρους που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική υποχρέωση που μας οφείλετε.

Ολόκληρη συμφωνία

Αυτές οι πληροφορίες του ιστότοπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς.

Δίκαιο και δικαιοδοσίαn

Οι πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το τουρκικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, ενώ τυχόν διαφορές σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τουρκικών δικαστηρίων.

Επικοινωνία μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε (support@transkriptor.com) σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τους παρόντες Όρους ή τη Δήλωση.