Правила и услови

Сервис

говорник  ви ја обезбедува следната услуга („Услуги“):

  1. Автоматска конверзија на поставени текстуални датотеки во говор преку нашите веб-локации.
 

Пристап

Пристап до и користење на веб-страницата и услугите понудени на веб-локацијата вклучувајќи, но не ограничувајќи се на услугите, автоматско конверзија од текст во глас процесот, преземањата на информации за производот и ЧПП, се обезбедени и дозволени на привремена основа и се предмет на овие Услови. Специфични услови и услови може да важат за одредена содржина, производи, материјали, услуги или информации содржани или достапни преку оваа веб-локација или трансакции склучени преку оваа веб-локација. Таквите специфични услови може да бидат дополнување на Условите или, кога не се во согласност со овие Услови, само до степен до кој содржината или намерата на таквите конкретни услови не е во согласност со овие Услови, таквите специфични услови ќе ги заменат овие Услови.

Speak tor Ltd. не ја гарантира достапноста на веб-страницата или која било од услугите понудени на веб-страницата.

Speak tor Ltd. го задржува правото да ја ревидира, менува, менува, брише или суспендира содржината на кој било дел од веб-локацијата и/или која било од услугите што ги обезбедува на веб-локацијата без известување во секое време по сопствена дискреција.

Speak tor Ltd. не прифаќа никаква одговорност или одговорност за било каков прекин или прекин на која било или сите функционалности на веб-локацијата или услугата од која било причина освен договорена на друго место директно со Корисникот.

Speak tor Ltd. нема обврска да ажурира какви било информации содржани на веб-страницата.  Speak tor Ltd. го задржува правото по сопствена дискреција да го прекине пристапот до цела или дел од веб-страницата или Услугата со или без известување.

Известување за авторски права

Содржината и услугата на наведените веб-локации ( https:// speak tor.com/  ) се сопственост на  Зборувајtor или се користи под лиценца од трети лица сопственици на авторски права и заштитени со авторски права и какви било други права на интелектуална сопственост. Освен ако не е поинаку предвидено, содржината објавена на оваа веб-локација може да се репродуцира, пренесе, реемитува, објавува или дистрибуира во немодифицирана форма само за лична некомерцијална употреба или со изразена писмена согласност од Зборувајтор. Согласно лиценцата подолу, сите права што не се изрично дадени овде се задржани. Сите авторски права и други известувања за сопственост ќе бидат задржани на сите репродукции.

Лиценца за користење на веб-страница

Можете да ја користите веб-локацијата и информациите и материјалите во неа за да поставувате аудио датотеки, да ги уредувате, споделувате и извезувате на неексклузивна основа. Со исклучок на аудио датотеките што ги имате лично на вашиот Зборувајте за сметката:

Не смеете повторно да објавувате материјали од оваа веб-локација (вклучувајќи реобјавување на друга веб-локација), или да репродуцирате или складирате материјали од оваа веб-локација во кој било јавен или приватен електронски систем за пронаоѓање;

Не смеете да ја репродуцирате, дуплирате, копирате, продавате, препродавате, посетувате или на друг начин да ја искористувате нашата веб-локација или материјал на нашата веб-страница за комерцијални цели, без наша изречна писмена согласност;

Не смеете да користите какви било фотографии, графики, видео или аудио секвенци одделно од кој било придружен текст.

Не смеете да менувате, декомпајлирате, уредувате или на друг начин да менувате материјал на веб-локацијата.

Ви даваме лиценца за користење на која било софтверска апликација вклучена на веб-локацијата и за целите достапни само на веб-локацијата. Не смеете да го преведувате, приспособувате, менувате, менувате, дистрибуирате, декомпајлирате или менувате инженеринг на тој софтвер за која било намена, да создавате какви било изведени дела врз основа на него, да дозволите да се комбинира со кој било друг софтвер, да обезбедите пристап до него или да го користите за да обезбедите услуги на трети страни, освен до степен до кој тоа од нас се бара да го дозволиме со важечкиот закон. Не смеете да го користите софтверот освен како што е наведено во овие услови без наша претходна писмена согласност. Вашето користење на какви било услуги, софтвер, информации и материјали достапни на веб-локацијата може да подлежи на дополнителни одредби и услови за кои Зборувајtor ќе ве извести за време на преземањето или пристапот. Вашето преземање или користење на таквите услуги, информации и материјали ќе покаже дека ги прифаќате тие дополнителни услови. Доколку не се согласувате со овие дополнителни одредби и услови, немојте да ги користите Услугите.

Ограничувања на одговорност

Информациите на оваа веб-локација се обезбедуваат бесплатно, а вие признавате дека би било неразумно да нè сметаме за одговорни во однос на оваа веб-локација и информациите на оваа веб-локација. Иако се внимаваше да се обезбеди точноста на информациите на оваа веб-локација, ЗборувајСпоред тоа, tor Ltd. не презема никаква одговорност. Целата содржина е обезбедена „како што е“ и „како што е достапна“. Speak tor Ltd. со ова изрично се отфрла од какви било претстави или гаранции од кој било вид, експлицитни или имплицитни, вклучително и без ограничување гаранции за прометливост, соодветност за која било одредена цел, непрекршување или во однос на работата на оваа веб-локација или содржината  ЗборувајPtor Ltd. не гарантира ниту дава никакви изјави за безбедноста на оваа веб-локација. Признавате дека секоја испратена информација може да биде пресретната. Speak tor Ltd. не гарантира дека веб-локацијата или серверите кои ја прават оваа веб-локација достапна или електронските комуникации испратени од  Speak tor Ltd. се ослободени од вируси или какви било други штетни елементи.

Во никој случај нема  Зборувајtor Ltd. биде одговорен за какви било директни, индиректни, последователни, казнени, специјални или случајни штети (вклучувајќи, без ограничување, штети за загуба на бизнис, договор, приход, податоци, информации или деловно прекинување) кои произлегуваат од, кои произлегуваат од или во поврзаност со користењето или неможноста да се користи оваа веб-локација или содржината, дури и ако Зборувајtor Ltd. е известена за можноста за таква штета. Секоја постапка покрената против Speak tor Ltd. во врска со или во врска со оваа веб-локација мора да се започне и да се извести  Зборувајtor Ltd. во писмена форма во рок од една (1) година по датумот на настанување на причината за постапување. Ништо во ова одрекување нема да ја исклучи или ограничи нашата одговорност за измама, за смрт или лична повреда предизвикана од наша небрежност или за која било друга одговорност, која не може да се исклучи или ограничи според важечкиот закон.

Врски до оваа веб-страница

Не можете да креирате врска до која било страница на оваа веб-локација без наша претходна писмена согласност. Ако креирате врска до страница на оваа веб-локација, тоа го правите на ваш сопствен ризик и исклучувањата и ограничувањата наведени во овие Услови ќе важат за Корисникот што ја користи оваа веб-локација преку поврзување со неа.

Врски до други сајтови

Од време на време, веб-локацијата може да вклучува и врски до веб-локации на други трети страни кои не се под контрола на  Зборувајtor Ltd.. Овие врски се наменети да обезбедат дополнителни информации и не се наменети да го означуваат тоа Speak tor Ltd. ги поддржува таквите веб-локации и/или нивната содржина или е на кој било начин поврзан со поврзаната веб-локација.  Зборувајtor Ltd. нема одговорност за содржината на поврзаната веб-локација. Ваша одговорност е да ги проверите условите и условите на која било друга веб-локација што може да ја посетите. Понатамошните врски обезбедени од веб-локацијата или ресурсите не се истражени, потврдени, надгледувани или одобрени од Speak tor Ltd. и се користат на ваш сопствен ризик.

Поднесување

Гарантирате дека сите информации, слики, коментари или податоци од каква било природа што ги доставувате на веб-локацијата, преку е-пошта или на друг начин, не се клеветнички или навредливи, невистинити, расни навредливи или поттикнување на расна омраза или на друг начин го прекршуваат правото на поединецот да приватност или човекови права или постапува по закон во која било јурисдикција. Во случај да испратите таков материјал на веб-страницата, Speak tor Ltd. го задржува правото да го отстрани без повикување на вас и да соработува со каква било истрага од страна на властите или судски налог во врска со тоа, сите и сите последици што може директно или индиректно да следат ќе бидат целосно ваша одговорност, а не одговорност на  Зборувајtor Ltd.. Се согласувате да обештетите и да задржите Зборувајtor Ltd. безопасни од какви било дејствија или последици кои можат да произлезат во такви околности, вклучувајќи какви било побарувања од трети страни. Дополнително гарантирате дека сите податоци на која било трета страна обезбедени од вас, без разлика дали се испраќаат пораки на нашите адреси на е-пошта, пополнување на какви било формулари, користење на која било услуга за онлајн разговор или на друг начин, се обезбедени од вас со целосна информирана согласност од релевантната страна и е точен. Speak tor Ltd. ќе има право да го открие вашиот идентитет на која било трета страна која тврди дека која било информација или материјал обезбедена, објавена или поставена од вас на веб-страницата претставува повреда на нивните права од интелектуална сопственост или на нивното право на приватност без одговорност. на тебе.

Доверливи информации и откривање

Во врска со обезбедувањето на Услугата, тоа може да биде неопходно или пожелно за вас или  Зборувајtor Ltd. да му открие на другиот одредени нејавни доверливи информации. За целите на овие Услови, „Доверливи информации“ се сите не-јавни, доверливи и сопственички информации во врска со Страните, нивните соодветни клиенти и Услугата, кои биле или ќе бидат откриени од страна на Страната усно или како што е наведено во писмена форма. или содржани во некоја друга опиплива форма. Страната што ја прима со ова се согласува да има строга доверливост и да ги употреби сите разумни напори за да ја задржи тајноста на сите и сите доверливи информации откриени од страната што ги открива според овие Услови и не смее да открива доверливи информации без изречна, писмена претходна согласност за откривањето Страна, со исклучок на следново:

Информации кои, во моментот на обелоденување, се достапни на јавноста, или потоа стануваат достапни за јавноста со објавување или на друг начин, освен со прекршување на овој Договор од страна на страната примател.

Информациите што Страната примател може да ги утврди со претходна евиденција им биле веќе познати или ги поседувале во моментот на обелоденувањето и не биле добиени, директно или индиректно, од Страната што открива.

Информации што страната примач ги добива од трето лице; под услов, сепак, таквите информации да не се добиени од наведената трета страна, директно или индиректно, од страната што открива под обврска за доверливост кон страната што открива.

Информациите што може да ги утврди Страната примател биле независно развиени од нивните вработени или изведувачи кои немале контакт и не биле свесни за содржината на доверливите информации.

Страната која прима може да открие доверливи информации доколку е принудена да го стори тоа од страна на суд, административна агенција или друг трибунал со надлежна јурисдикција, под услов во таков случај Страната која прима, веднаш по добивањето известување дека може да се бара откривање, ќе даде писмено известување по факсимил и преку ноќна пошта до Страната која обезбедува, така што Страната која обезбедува може да побара заштитна наредба или друг правен лек од наведениот суд или трибунал. Во секој случај, Страната што ја прима ќе го открие само оној дел од доверливите информации кои, според мислењето на нивниот правен советник, законски се бара да бидат откриени и ќе вложи разумни напори за да обезбеди дека секоја таква информација откриена ќе добие доверлив третман. од наведениот суд или трибунал преку заштитни налози, поднесување под печат и други соодветни средства.

Страната што ја прима нема да ги користи доверливите информации за која било цел освен во врска со Услугата или за подобрување или развој на нови услуги. Страната што прима ќе ги открие доверливите информации само на нивните директори, службеници, вработени, агенти, даватели на услуги или поврзани компании, како што е применливо, сите тие треба да бидат обврзани со услови не помалку тешки од овие Услови.

Страната што ја прима ќе ги преземе сите разумни чекори, вклучително, но не ограничувајќи се на, оние чекори преземени за заштита на сопствените информации, податоци или друга материјална или нематеријална сопственост што ја сметаат за сопственост или доверлива, за да се осигура дека доверливите информации не се откриваат или дупликат за употреба од која било трета страна и ќе ги преземат сите разумни чекори за да ги спречат нивните директори, службеници, вработени и агенти (како што е применливо) кои имаат пристап до доверливите информации да откриваат или неовластено користат какви било доверливи информации или да извршат какви било дела или пропусти што може да резултираат со прекршување на овие Услови.

По писмено барање на страната што открива, Страната што ја прима веднаш ќе и ги врати на Страната што ги открива сите материјали и документи, како и сите податоци или други медиуми (вклучувајќи компјутерски податоци и електронски информации), заедно со какви било копии од нив, или ќе го уништи споменатото доверливо Информации и на барање на страната што открива, дајте потврда за уништување

Зборувајtor Ltd. обработува информации за посетителите на веб-страницата и информациите добиени во согласност со Изјавата. Со користење на веб-локацијата, вие се согласувате на таквата обработка и гарантирате дека сите кориснички податоци што ги давате се точни.

Ограничен пристап

Пристапот до одредени области на нашата веб-локација е ограничен. Го задржуваме правото да го ограничиме пристапот до областите на нашата веб-локација, или навистина целата наша веб-страница, по наша дискреција. Ако ви обезбедиме корисничко име и лозинка за да ви овозможиме пристап до ограничените области на нашата веб-локација или друга содржина или услуги, мора да се погрижите вашиот кориснички ID и лозинка да се чуваат доверливи. Вие прифаќате одговорност за сите активности што се случуваат под вашиот кориснички ID или лозинка. Можеме да ги оневозможиме вашите кориснички ID и лозинка по наша дискреција, доколку прекршите некоја од правилата или условите што ја регулираат вашата употреба на нашата веб-локација или која било друга договорна обврска што ни ја должите.

Целиот договор

Овие информации на страницата го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и нас во врска со вашата употреба на нашата веб-локација и ги заменуваат сите претходни договори во однос на вашата употреба на оваа веб-локација.

Закон и јурисдикција

Овие информации на страницата ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со турскиот закон, а сите спорови поврзани со ова известување ќе бидат предмет на ексклузивна јурисдикција на турските судови

Контактирање со нас

Ве молиме не двоумете се да не контактирате ( support@transkriptor.com ) во врска со кое било прашање во врска со овие Услови или Изјавата.