ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการ

ลำโพง  ให้บริการต่อไปนี้ (“บริการ”) แก่คุณ:

  1. แปลงไฟล์ข้อความที่อัพโหลดเป็นเสียงพูดโดยอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ของเรา
 

เข้าถึง

การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการอัตโนมัติ การแปลงข้อความเป็นเสียง กระบวนการ การดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคำถามที่พบบ่อย มีให้และได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะอาจนำไปใช้กับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ วัสดุ บริการ หรือข้อมูลเฉพาะที่มีอยู่ในหรือมีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือธุรกรรมที่สรุปผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวอาจเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนด หรือหากไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ เฉพาะในขอบเขตที่เนื้อหาหรือเจตนาของข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเฉพาะดังกล่าวจะแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้

Speak tor Ltd. ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์

Speak tor Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือระงับเนื้อหาของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

Speak tor Ltd. ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักของฟังก์ชันใด ๆ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้โดยตรงที่อื่น

Speak tor Ltd. ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์  Speak tor Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ในรายการ ( https:// speak tor.com/  ) เป็นทรัพย์สินของ  พูดtor หรือใช้ภายใต้ใบอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์บุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจทำซ้ำ ส่ง แพร่ภาพซ้ำ เผยแพร่หรือแจกจ่ายในรูปแบบที่ไม่มีการดัดแปลงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หรือโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก พูดต. ภายใต้ใบอนุญาตด้านล่าง สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในการทำซ้ำทั้งหมด

ใบอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

คุณสามารถใช้เว็บไซต์และข้อมูลและเนื้อหาในนั้นเพื่ออัปโหลดไฟล์เสียง แก้ไข แบ่งปัน และส่งออกได้โดยไม่ผูกขาด ยกเว้นไฟล์เสียงที่คุณมีเป็นการส่วนตัว พูด บัญชี tor:

คุณต้องไม่เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ซ้ำ (รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น) หรือทำซ้ำหรือจัดเก็บเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ในระบบเรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะหรือส่วนตัวใดๆ

คุณต้องไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เยี่ยมชม หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

คุณต้องไม่ใช้ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ หรือลำดับเสียงแยกจากข้อความประกอบใดๆ

คุณต้องไม่ดัดแปลง แยกส่วน แก้ไข หรือดัดแปลงเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์

เราอนุญาตให้คุณใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีให้บนเว็บไซต์เท่านั้น คุณต้องไม่แปล ดัดแปลง แก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย แปลกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์นั้นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ สร้างงานลอกเลียนแบบจากซอฟต์แวร์นั้น อนุญาตให้รวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ให้เข้าถึงหรือใช้เพื่อให้ บริการแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในขอบเขตที่เราต้องอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา การใช้บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อใด พูดทอร์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อดาวน์โหลดหรือเข้าถึง การดาวน์โหลดหรือการใช้บริการ ข้อมูล และเนื้อหาดังกล่าวของคุณจะแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้น หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการ

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และคุณรับทราบว่าจะไม่มีเหตุผลที่จะถือว่าเรารับผิดต่อเว็บไซต์นี้และข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าจะได้รับการดูแลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ พูดtor Ltd. ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เนื้อหาทั้งหมดมีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” Speak tor Ltd. ขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ การไม่ละเมิด หรือต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา  พูดptor Ltd. ไม่รับประกันหรือรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าข้อมูลที่ส่งอาจถูกดักฟัง Speak tor Ltd. ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์นี้ใช้งานได้หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดย  Speak tor Ltd. ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ไม่ว่าในกรณีใด  พูดtor Ltd. รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง การลงโทษ ความเสียหายพิเศษหรือโดยบังเอิญ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ สัญญา รายได้ ข้อมูล ข้อมูล หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) อันเป็นผลมาจาก เกิดจากหรือใน เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาได้ แม้ว่า พูดtor Ltd. ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การดำเนินการใด ๆ ที่นำมาต่อต้าน Speak tor Ltd. ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะต้องเริ่มต้นและแจ้งให้  พูดtor Ltd. เป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้น ไม่มีข้อความใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการฉ้อโกง การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือสำหรับความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้

คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หากคุณสร้างลิงก์ไปยังหน้าของเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และการยกเว้นและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์นี้โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในบางครั้ง เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ  พูดทอร์ จำกัด.. ลิงก์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งบอกว่า Speak tor Ltd. รับรองเว็บไซต์ดังกล่าวและ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่ง  พูดtor Ltd. ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณอาจเยี่ยมชม ลิงก์เพิ่มเติมที่มีให้โดยเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองโดย Speak tor Ltd. และใช้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง

การส่ง

คุณรับประกันว่าข้อมูล รูปภาพ ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลใดๆ ในลักษณะใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางอีเมลหรืออื่นๆ จะไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรือก้าวร้าว ไม่เป็นความจริง เหยียดเชื้อชาติ หรือยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลในการ ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิมนุษยชนหรือการดำเนินการทางกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ในกรณีที่คุณส่งเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ Speak tor Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออกโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคุณ และให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง ผลใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นตามมาโดยตรงหรือโดยอ้อมจะเป็นความรับผิดชอบของคุณทั้งหมด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ  พูดทอร์ จำกัด.. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับ พูดtor Ltd. ปราศจากอันตรายจากการกระทำหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการเรียกร้องใดๆ จากบุคคลที่สาม คุณรับประกันเพิ่มเติมว่าข้อมูลใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยการส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลของเรา การกรอกแบบฟอร์มใด ๆ การใช้บริการแชทออนไลน์หรืออื่น ๆ นั้นจัดทำโดยคุณโดยได้รับความยินยอมอย่างครบถ้วนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ มีความถูกต้อง Speak tor Ltd. มีสิทธิ์เปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ โพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของพวกเขาโดยไม่ต้องรับผิด ถึงคุณ.

ข้อมูลลับและการเปิดเผยข้อมูล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อาจมีความจำเป็นหรือเป็นที่พึงปรารถนาสำหรับคุณหรือ  พูดtor Ltd. เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับบางอย่างที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ‘ข้อมูลที่เป็นความลับ’ จะหมายถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และบริการ ซึ่งได้รับการเปิดเผยโดยฝ่ายปากเปล่าหรือตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีอยู่ในรูปแบบอื่นที่จับต้องได้ ฝ่ายที่ได้รับตกลงที่จะรักษาความลับอย่างเข้มงวดและใช้ความพยายามตามสมควรทั้งหมดเพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ และทั้งหมดที่เปิดเผยโดยฝ่ายที่เปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และอาจไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการเปิดเผย ปาร์ตี้ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:

ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ณ เวลาที่เปิดเผย หรือหลังจากนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณะโดยการเผยแพร่หรืออื่นๆ นอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้โดยฝ่ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ฝ่ายรับสามารถสร้างขึ้นโดยบันทึกก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาทราบอยู่แล้วหรืออยู่ในความครอบครองของพวกเขา ณ เวลาที่เปิดเผย และไม่ได้มาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝ่ายที่เปิดเผย

ข้อมูลที่ฝ่ายรับได้รับจากบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากฝ่ายที่เปิดเผยภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับต่อฝ่ายที่เปิดเผย

ข้อมูลที่ฝ่ายรับสามารถสร้างได้นั้นได้รับการพัฒนาโดยอิสระโดยพนักงานหรือผู้รับจ้างของพวกเขาซึ่งไม่ได้ติดต่อด้วยและไม่ทราบเนื้อหาของข้อมูลที่เป็นความลับ

ฝ่ายที่ได้รับอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหากศาล หน่วยงานปกครอง หรือศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจมีอำนาจบังคับให้ทำเช่นนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีดังกล่าว ฝ่ายที่ได้รับจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อได้รับแจ้งว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ทางโทรสารและส่งไปรษณีย์ข้ามคืนไปยังภาคีผู้ให้ เพื่อที่ภาคีผู้จัดหาอาจขอคำสั่งคุ้มครองหรือการเยียวยาอื่น ๆ จากศาลหรือศาลดังกล่าว ในกรณีใดๆ ฝ่ายที่ได้รับจะเปิดเผยเฉพาะส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของพวกเขา กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยและจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปตามการรักษาที่เป็นความลับ โดยศาลหรือคณะตุลาการดังกล่าวผ่านคำสั่งคุ้มครอง การยื่นภายใต้ตราประทับ และวิธีการอื่นที่เหมาะสม

ฝ่ายที่ได้รับจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาบริการใหม่ ฝ่ายที่ได้รับจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามความเหมาะสม ซึ่งทั้งหมดจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดไม่น้อยไปกว่าข้อกำหนดเหล่านี้

ฝ่ายที่ได้รับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อปกป้องข้อมูล ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือจับต้องไม่ได้อื่น ๆ ของพวกเขาเองที่พวกเขาถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยหรือ ทำซ้ำเพื่อการใช้งานของบุคคลที่สามใด ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของพวกเขา (ตามความเหมาะสม) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจากการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากการกระทำ การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่เปิดเผย ฝ่ายที่ได้รับจะต้องส่งคืนวัสดุและเอกสารทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลใดๆ หรือสื่ออื่นๆ (รวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ให้กับฝ่ายที่เปิดเผยโดยทันที หรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ข้อมูลและตามคำร้องขอของภาคีผู้เปิดเผย จัดเตรียมใบรับรองการทำลาย

พูดtor Ltd. ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลที่ได้รับตามคำชี้แจง โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าว และคุณรับประกันว่าข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง

การเข้าถึงที่จำกัด

การเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ของเราถูกจำกัด เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราหรือทั้งเว็บไซต์ของเราตามดุลยพินิจของเรา หากเราให้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่หวงห้ามของเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ ของเรา คุณต้องแน่ใจว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกเก็บเป็นความลับ คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ เราอาจปิดใช้งาน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือภาระผูกพันตามสัญญาอื่น ๆ ที่คุณเป็นหนี้เรา

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อมูลเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และจะแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ข้อมูลเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายตุรกี และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลตุรกี

ติดต่อเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ ( support@transkriptor.com ) เราเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำชี้แจง