Tingimused

Teenus

Speaktor pakub teile järgmist teenust (“Teenused”):

  1. Üleslaetud tekstifailide automaatne konverteerimine kõneteks meie veebisaitide kaudu.
 

Juurdepääs

Juurdepääs veebisaidile ja veebisaidil pakutavatele teenustele ning nende kasutamine, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenused, automaatne teksti konverteerimine hääleks protsess, tooteteabe allalaadimine ja KKK-d, on esitatud ja lubatud ajutiselt ning nende suhtes kehtivad käesolevad tingimused. Konkreetse sisu, toodete, materjalide, teenuste või teabe suhtes, mis sisalduvad sellel veebisaidil või on selle kaudu kättesaadavad, või selle veebisaidi kaudu sõlmitud tehingute suhtes võivad kehtida eritingimused. Sellised eritingimused võivad olla lisaks Tingimustele või, kui need on vastuolus käesolevate Tingimustega, ainult niivõrd, kuivõrd nende eritingimuste sisu või eesmärk on vastuolus käesolevate Tingimustega, asendavad need eritingimused käesolevad Tingimused.

Räägitor Ltd. ei garanteeri veebilehe või veebilehel pakutavate teenuste kättesaadavust.

Räägitor Ltd. jätab endale õiguse igal ajal oma äranägemisel ja ilma ette teatamata üle vaadata, muuta, muuta, kustutada või peatada veebisaidi mis tahes osa ja/või veebisaidil pakutavate teenuste sisu.

Räägitor Ltd. ei võta mingit vastutust või vastutust veebilehe või teenuse mis tahes katkestuse või katkestamise eest, mis tahes põhjusel, mis ei ole muul põhjusel kui kasutajaga otse kokku lepitud.

Räägitor Ltd. ei ole kohustatud uuendama veebilehel sisalduvat teavet. Speaktor Ltd. jätab endale õiguse omal äranägemisel lõpetada juurdepääs kogu veebilehele või selle osale või teenusele etteteatamisega või ilma.

Autoriõiguse teatis

Loetletud veebisaitide sisu ja teenus ( https://speaktor.com/  ) on järgmiste äriühingute omandis Speakvõi kasutatakse kolmandate isikute autoriõiguste omanike litsentsi alusel ning on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandiõigustega. Kui ei ole sätestatud teisiti, võib sellel veebisaidil avaldatud sisu reprodutseerida, edastada, uuesti edastada, avaldada või levitada muutmata kujul ainult isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks või juhul, kui selleks on antud kirjalik nõusolek. Räägitor. Kõik õigused, mis ei ole siinkohal sõnaselgelt antud, on reserveeritud, kui allpool esitatud litsentsist ei tulene teisiti. Kõik autoriõigused ja muud omandiõigust käsitlevad märkused tuleb säilitada kõikidel reproduktsioonidel.

Veebisaidi kasutamise litsents

Te võite kasutada veebisaiti ning seal olevat teavet ja materjale audiofailide üleslaadimiseks, redigeerimiseks, jagamiseks ja eksportimiseks mitteeksklusiivsel alusel. Välja arvatud audiofailid, mida olete isiklikult oma Räägitor konto:

Te ei tohi selle veebisaidi materjali uuesti avaldada (sealhulgas uuesti avaldada teisel veebisaidil) ega paljundada ega salvestada selle veebisaidi materjali mis tahes avalikus või eraelektroonilises otsingusüsteemis;

Te ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa, külastada või muul viisil kasutada meie veebisaiti või meie veebisaidil olevat materjali ärilistel eesmärkidel;

Te ei tohi kasutada ühtegi fotot, graafikat, videot või helisalvestust eraldi kaasnevast tekstist.

Te ei tohi muuta, dekompileerida, redigeerida ega muul viisil muuta veebilehel olevat materjali.

Me anname teile litsentsi kasutada veebisaidil olevaid tarkvararakendusi üksnes veebisaidil kättesaadavaks tehtud eesmärkidel. Te ei tohi seda tarkvara tõlkida, kohandada, muuta, modifitseerida, levitada, dekompileerida ega tagasi arendada, luua selle põhjal tuletatud teoseid, lubada selle kombineerimist mis tahes muu tarkvaraga, pakkuda sellele juurdepääsu või kasutada seda teenuste osutamiseks kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui me oleme kohustatud seda kohaldatava seaduse alusel lubama. Te ei tohi kasutada tarkvara muul viisil kui nendes tingimustes sätestatud ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Veebisaidil kättesaadavate teenuste, tarkvara, teabe ja materjalide kasutamise suhtes võivad kehtida täiendavad tingimused, mille kohta Räägitor teavitab teid allalaadimise või juurdepääsu ajal. Selliste teenuste, teabe ja materjalide allalaadimine või kasutamine tähendab, et te nõustute nende lisatingimustega. Kui te ei nõustu nende täiendavate tingimustega, ärge kasutage Teenuseid.

Vastutuse piirangud

Sellel veebisaidil esitatud teave on tasuta ja te tunnistate, et oleks ebamõistlik pidada meid vastutavaks selle veebisaidi ja sellel sisalduva teabe eest. Kuigi sellel veebisaidil oleva teabe täpsuse tagamiseks on võetud meetmeid, Räägitor Ltd. ei võta seetõttu mingit vastutust. Kogu sisu on esitatud “nagu on” ja “nagu saadaval”. Räägitor Ltd. loobub käesolevaga selgesõnaliselt igasugustest selgesõnalistest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiidest, mis puudutavad müügikõlblikkust, sobivust konkreetseks otstarbeks, mittekaitstavust või selle veebilehe või selle sisu toimimist.   Räägi ptor Ltd. ei garanteeri ega tee mingeid kinnitusi selle veebisaidi turvalisuse kohta. Te tunnistate, et mis tahes saadetud teavet võidakse pealtkuulata. Räägitor Ltd. ei garanteeri, et veebileht või serverid, mis teevad selle veebilehe kättesaadavaks, või elektrooniline side, mida saadetakse läbi Speaktor Ltd. ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke elemente.

Mitte mingil juhul ei tohi Rääkidator Ltd. ei vastuta otseste, kaudsete, kaudsete, kaudsete, karistuslike, eriliste või juhuslike kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju äritegevuse, lepingu, tulu, andmete, teabe või äritegevuse katkemise eest), mis tulenevad selle veebilehe või selle sisu kasutamisest või kasutamisvõimetusest või sellega seoses, isegi kui Räägitor Ltd. on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest. Iga hagi, mis on esitatud Räägitor Ltd., mis on seotud selle veebilehega või sellega seoses, tuleb alustada ja teatada selle kohta Speaktor Ltd. kirjalikult ühe (1) aasta jooksul pärast hagi põhjuse tekkimist. Ükski käesoleva vastutuse välistab või piirab meie vastutust pettuse, surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest, või mis tahes muu vastutuse eest, mida ei saa välistada või piirata kohaldatava õiguse alusel.

Lingid sellele veebisaidile

Te ei tohi luua linki ühelegi selle veebisaidi leheküljele ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui te loote lingi selle veebisaidi leheküljele, siis teete seda omal vastutusel ning käesolevates tingimustes sätestatud välistused ja piirangud kehtivad selle veebisaidi kasutajale, kes kasutab seda veebisaiti lingi kaudu.

Lingid teistele veebilehtedele

Aeg-ajalt võib veebisait sisaldada ka linke teistele kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole järgmiste isikute kontrolli all Speaktor Ltd.. Need lingid on mõeldud täiendava teabe andmiseks ja ei tähenda, et Räägitor Ltd. ei toeta selliseid veebisaite ja/või nende sisu ega ole kuidagi seotud lingitud veebisaidiga. Speaktor Ltd. ei vastuta lingitud veebilehe sisu eest. Teie kohustus on kontrollida kõigi teiste külastatavate veebisaitide tingimusi. Veebisaidi või ressursside poolt pakutavaid edasisi linke ei ole uurinud, kontrollinud, jälginud ega kinnitanud Räägitor Ltd. ja neid kasutate omal vastutusel.

Esitamine

Te garanteerite, et mis tahes teave, pildid, kommentaarid või andmed, mida te veebilehele e-posti teel või muul viisil esitate, ei ole laimavad või solvavad, ei ole tõele mittevastavad, ei ole rassiliselt solvavad ega õhuta rassiviha või ei riku muul viisil üksikisiku õigust privaatsusele või inimõigusi või ei ole mis tahes jurisdiktsioonis kohtulikult karistatav. Juhul, kui te esitate sellist materjali veebisaidil, Räägitor Ltd. jätab endale õiguse eemaldada see ilma teid teavitamata ja teha koostööd mis tahes ametiasutuste poolt läbiviidava uurimise või kohtumäärusega seoses sellega, kõik tagajärjed, mis võivad otseselt või kaudselt järgneda, on täielikult teie vastutus, mitte aga Speaktor Ltd.. Te nõustute hüvitama ja hoidma Räägitor Ltd. vabastada mis tahes tegevusest või tagajärgedest, mis võivad sellistel asjaoludel tekkida, sealhulgas kolmandate isikute poolt esitatud nõuetest. Lisaks garanteerite, et kõik teie poolt esitatud andmed kolmandate isikute kohta, mis on esitatud meie e-posti aadressidele sõnumite saatmise, vormide täitmise, veebipõhise vestlusteenuse kasutamise või muul viisil, on esitatud teie poolt asjaomase osapoole täielikul nõusolekul ja on täpsed. Räägitor Ltd-l on õigus avalikustada teie identiteet kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie poolt veebilehele esitatud, postitatud või üleslaetud teave või materjal kujutab endast nende intellektuaalomandi õiguste või privaatsusõiguse rikkumist ilma teie ees vastutust kandmata.

Konfidentsiaalne teave ja avalikustamine

Teenuse osutamisega seoses võib olla vajalik või soovitav, et te või Rääkidator Ltd. avalikustada teisele teatavat mitteavalikku konfidentsiaalset teavet. Käesolevate tingimuste kohaldamisel tähendab “konfidentsiaalne teave” kogu mitteavalikku, konfidentsiaalset ja konfidentsiaalset teavet, mis on seotud poolte, nende vastavate klientide ja teenusega ning mida pool on avalikustanud või avalikustab suuliselt või kirjalikult või mis sisaldub mõnel muul käegakatsutaval kujul. Vastuvõttev lepinguosaline nõustub käesolevaga hoidma rangelt konfidentsiaalsena ja tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et hoida saladuses kogu konfidentsiaalset teavet, mille avalikustav lepinguosaline on avaldanud käesolevate tingimuste alusel, ning ei tohi avalikustada konfidentsiaalset teavet ilma avalikustava lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud järgmistel juhtudel:

Teave, mis on avalikustamise ajal avalikkusele kättesaadav või muutub hiljem avalikuks avaldamise teel või muul viisil, välja arvatud juhul, kui vastuvõttev lepinguosaline rikub käesolevat lepingut.

Teave, mida vastuvõttev lepinguosaline saab tõendada eelnevate andmete põhjal, oli talle juba teada või oli tema valduses avalikustamise ajal ja mida ta ei saanud otseselt ega kaudselt avalikustavalt lepinguosaliselt.

teave, mille vastuvõttev lepinguosaline saab kolmandalt isikult; tingimusel, et kõnealune kolmas isik ei ole saanud sellist teavet avalikustavalt lepinguosaliselt otse või kaudselt konfidentsiaalsuskohustuse alusel avalikustava lepinguosalise suhtes.

Teave, mille puhul vastuvõttev lepinguosaline saab tõendada, et selle töötasid iseseisvalt välja tema töötajad või töövõtjad, kes ei puutunud konfidentsiaalse teabe sisuga kokku ega olnud sellest teadlikud.

Vastuvõttev lepinguosaline võib avalikustada konfidentsiaalset teavet, kui kohus, haldusasutus või muu pädev kohus seda nõuab, tingimusel, et sellisel juhul edastab vastuvõttev lepinguosaline viivitamata pärast teate saamist, et avalikustamine võib olla vajalik, faksi teel ja öise postiga kirjaliku teate edastavale lepinguosalisele, et edastav lepinguosaline saaks taotleda nimetatud kohtult kaitsekorraldust või muud õiguskaitsevahendit. Igal juhul avalikustab vastuvõttev lepinguosaline ainult selle osa konfidentsiaalsest teabest, mille avalikustamine on tema õigusnõustaja arvamuse kohaselt õiguslikult nõutav, ning teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et nimetatud kohus või tribunal käsitleks konfidentsiaalselt kogu sellist teavet kaitsekorralduse, pitseriga varustamise ja muude asjakohaste vahendite abil.

Vastuvõttev lepinguosaline ei kasuta konfidentsiaalset teavet muul eesmärgil kui seoses teenusega või uute teenuste täiustamiseks või arendamiseks. Vastuvõttev lepinguosaline avaldab konfidentsiaalset teavet ainult oma direktoritele, ametnikele, töötajatele, agentidele, teenusepakkujatele või sidusettevõtetele, mis kõik on seotud tingimustega, mis ei ole vähem koormavad kui käesolevad tingimused.

Vastuvõttev lepinguosaline võtab kõik mõistlikud meetmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, meetmed, mis on võetud tema enda teabe, andmete või muu materiaalse või immateriaalse vara kaitsmiseks, mida ta peab omandiks või konfidentsiaalseks, tagamaks, et konfidentsiaalset teavet ei avalikustata ega paljundata kolmanda osapoole kasutamiseks, ning võtab kõik mõistlikud meetmed, et takistada oma juhte, ametnikke, töötajaid ja esindajaid (vastavalt vajadusele), kellel on juurdepääs konfidentsiaalsele teabele, avalikustamast või lubamatult kasutamast konfidentsiaalset teavet või sooritamast tegusid või tegevusetust, mille tulemuseks võib olla käesolevate tingimuste rikkumine.

Vastuvõttev lepinguosaline tagastab avalikustava lepinguosalise kirjaliku taotluse korral viivitamata kõik materjalid ja dokumendid, samuti kõik andmed või muud andmekandjad (sealhulgas arvutiandmed ja elektrooniline teave) koos nende koopiatega või hävitab nimetatud konfidentsiaalse teabe ja esitab avalikustava lepinguosalise nõudmisel hävitamistõendi.

Räägitor Ltd. töötleb teavet veebisaidi külastajate kohta ja saadud teavet vastavalt avaldusele. Veebisaidi kasutamisega annate oma nõusoleku selliseks töötlemiseks ja garanteerite, et kõik teie poolt esitatud kasutajaandmed on õiged.

Piiratud juurdepääs

Juurdepääs meie veebisaidi teatud valdkondadele on piiratud. Me jätame endale õiguse piirata juurdepääsu meie veebisaidi osadele või isegi kogu veebisaidile meie äranägemise järgi. Kui anname teile kasutajatunnuse ja salasõna, et võimaldada teile juurdepääsu meie veebisaidi piiratud aladele või muule sisule või teenustele, peate tagama, et teie kasutajatunnust ja salasõna hoitakse konfidentsiaalsena. Te võtate vastutuse kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie kasutajatunnuse või salasõna all. Me võime teie kasutajatunnuse ja salasõna keelata oma äranägemise järgi, kui te rikute meie veebisaidi kasutamist reguleerivaid eeskirju või tingimusi või muid lepingulisi kohustusi, mida te meile võlgnete.

Kogu leping

See veebilehe teave kujutab endast kogu teie ja meie vahelist lepingut seoses meie veebilehe kasutamisega ning asendab kõik varasemad kokkulepped seoses selle veebilehe kasutamisega.

Õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevat veebilehe teavet reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Türgi seadustele ning kõik käesoleva teatega seotud vaidlused kuuluvad Türgi kohtute ainupädevusse.

Meiega kontakteerumine

Palun võtke julgelt ühendust (support@transkriptor.com) meid mis tahes küsimustes, mis on seotud käesolevate tingimuste või avaldusega.