Podmienky a pravidlá

Služba

Speaktor vám poskytuje nasledujúcu službu (ďalej len „služby“):

  1. Automatická konverzia nahraných textových súborov na reč prostredníctvom našich webových stránok.
 

Prístup

Prístup k webovej lokalite a službám ponúkaným na webovej lokalite a ich používanie, okrem iného vrátane služieb, automatického prevod textu na hlas proces, sťahovanie informácií o produktoch a často kladené otázky, sú poskytované a povolené dočasne a podliehajú týmto podmienkam. Na konkrétny obsah, produkty, materiály, služby alebo informácie obsiahnuté na tejto webovej lokalite alebo dostupné prostredníctvom tejto webovej lokality alebo na transakcie uzavreté prostredníctvom tejto webovej lokality sa môžu vzťahovať osobitné podmienky. Takéto osobitné podmienky môžu dopĺňať tieto Podmienky alebo, ak sú v rozpore s týmito Podmienkami, len v rozsahu, v akom je obsah alebo zámer takýchto osobitných podmienok v rozpore s týmito Podmienkami, takéto osobitné podmienky nahradia tieto Podmienky.

Hovortetor Ltd. nezaručuje dostupnosť webovej stránky ani žiadnej zo služieb ponúkaných na webovej stránke.

Hovortetor s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia revidovať, meniť, upravovať, vymazávať alebo pozastaviť obsah ktorejkoľvek časti webovej stránky a/alebo ktorejkoľvek služby, ktorú na webovej stránke poskytuje, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Hovortetor s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenie alebo zastavenie akejkoľvek alebo všetkých funkcií webovej stránky alebo služby z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je dohodnuté inde priamo s používateľom.

Hovortetor Ltd. nie je povinná aktualizovať žiadne informácie uvedené na webovej stránke. TEXTINTEL FZE Ltd. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť prístup k celej webovej lokalite alebo jej časti alebo k službe s upozornením alebo bez neho.

Oznámenie o autorských právach

Obsah a služby uvedených webových stránok ( https://speaktor.com/  ) sú majetkom TEXTINTEL FZE alebo používané na základe licencie od tretích strán vlastníkov autorských práv a chránené autorským právom a akýmikoľvek inými právami duševného vlastníctva. Ak nie je stanovené inak, obsah uverejnený na tejto webovej stránke sa môže reprodukovať, prenášať, ďalej vysielať, publikovať alebo šíriť v nezmenenej forme len na osobné nekomerčné použitie alebo s výslovným písomným súhlasom Hovortetor. S výhradou nižšie uvedenej licencie sú všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, vyhradené. Na všetkých reprodukciách musia byť zachované všetky upozornenia na autorské práva a iné vlastnícke práva.

Licencia na používanie webovej stránky

Webovú lokalitu a informácie a materiál na nej môžete používať na nahrávanie zvukových súborov, ich úpravu, zdieľanie a export na nevýhradnom základe. S výnimkou zvukových súborov, ktoré ste si osobne Hovortetor účet:

Materiál z tejto webovej stránky nesmiete opätovne publikovať (vrátane opätovného uverejnenia na inej webovej stránke), ani reprodukovať či ukladať materiál z tejto webovej stránky v akomkoľvek verejnom alebo súkromnom elektronickom vyhľadávacom systéme;

Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať ani inak využívať našu webovú lokalitu alebo materiál na našej webovej lokalite na komerčné účely;

Nesmiete používať žiadne fotografie, grafiku, video ani zvukové sekvencie oddelene od sprievodného textu.

Nesmiete meniť, dekompilovať, upravovať ani inak modifikovať žiadny materiál na webovej stránke.

Udeľujeme vám licenciu na používanie všetkých softvérových aplikácií, ktoré sú súčasťou webovej stránky, a to len na účely, ktoré sú na webovej stránke k dispozícii. Tento softvér nesmiete prekladať, prispôsobovať, meniť, upravovať, distribuovať, dekompilovať alebo spätne analyzovať na akýkoľvek účel, vytvárať na jeho základe odvodené diela, povoľovať jeho kombináciu s iným softvérom, poskytovať k nemu prístup alebo ho používať na poskytovanie služieb tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to musíme povoliť na základe platných právnych predpisov. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete softvér používať inak, ako je uvedené v týchto podmienkach. Vaše používanie akýchkoľvek služieb, softvéru, informácií a materiálov dostupných na webovej stránke môže podliehať ďalším podmienkam, o ktorých Hovortetor vás upozorní v čase sťahovania alebo prístupu. Stiahnutie alebo používanie takýchto služieb, informácií a materiálov bude znamenať váš súhlas s týmito dodatočnými podmienkami. Ak s týmito dodatočnými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte služby.

Obmedzenia zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke sa poskytujú bezplatne a beriete na vedomie, že by bolo neprimerané, aby sme niesli zodpovednosť za túto webovú stránku a informácie na nej. Napriek tomu, že sme sa snažili zabezpečiť presnosť informácií na tejto webovej stránke, Hovortetor Ltd. preto nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetok obsah sa poskytuje „tak, ako je“ a „ako je k dispozícii“. Hovortetor Ltd. sa týmto výslovne zrieka akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale bez obmedzenia, záruk predajnosti, vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel, neporušenia alebo pokiaľ ide o fungovanie tejto webovej stránky alebo jej obsahu.   Hovoriť Spoločnosť ptor s.r.o. nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa bezpečnosti tejto webovej stránky. Beriete na vedomie, že všetky odoslané informácie môžu byť zachytené. Hovortetor Ltd. nezaručuje, že webová stránka alebo servery, ktoré túto webovú stránku sprístupňujú, alebo elektronická komunikácia odoslaná prostredníctvom TEXTINTEL FZE Ltd. neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky.

V žiadnom prípade sa Hovoriťtor Ltd. nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, následné, trestné, osobitné alebo náhodné škody (vrátane, ale bez obmedzenia, škôd za stratu podnikania, zmluvy, príjmov, údajov, informácií alebo prerušenia podnikania) vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať túto webovú stránku alebo jej obsah alebo v súvislosti s nimi, a to aj v prípade, že Hovortetor Ltd. bola informovaná o možnosti vzniku takýchto škôd. Každá žaloba podaná proti Hovortetor Ltd. týkajúce sa tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou musia byť začaté a oznámené TEXTINTEL FZE Ltd. písomne do jedného (1) roka odo dňa vzniku dôvodu na podanie žaloby. Žiadne z ustanovení tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za podvod, za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou, ani za žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov.

Odkazy na túto webovú lokalitu

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete vytvoriť odkaz na žiadnu stránku tejto webovej lokality. Ak vytvoríte odkaz na stránku tejto webovej lokality, robíte tak na vlastné riziko a na používateľa, ktorý používa túto webovú lokalitu prostredníctvom odkazu, sa vzťahujú výnimky a obmedzenia uvedené v týchto podmienkach.

Odkazy na iné stránky

Z času na čas môže webová stránka obsahovať aj odkazy na iné webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou TEXTINTEL FZE Ltd.. Tieto odkazy sú určené na poskytnutie ďalších informácií a neznamenajú, že Hovortetor Ltd. podporuje takéto webové stránky a/alebo ich obsah alebo je akýmkoľvek spôsobom spojená s prepojenými webovými stránkami. TEXTINTEL FZE Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok. Je vašou povinnosťou skontrolovať si zmluvné podmienky všetkých ostatných webových stránok, ktoré môžete navštíviť. Ďalšie odkazy uvedené na webových stránkach alebo zdrojoch nie sú skúmané, overované, monitorované ani podporované Hovortetor Ltd. a používate ich na vlastné riziko.

Odoslanie

Zaručujete, že akékoľvek informácie, obrázky, komentáre alebo údaje akejkoľvek povahy, ktoré odošlete na webovú lokalitu e-mailom alebo inak, nie sú hanlivé alebo urážlivé, nepravdivé, rasovo urážlivé alebo podnecujúce k rasovej nenávisti alebo inak porušujúce právo jednotlivca na súkromie alebo ľudské práva alebo žalovateľné podľa zákona v akejkoľvek jurisdikcii. V prípade, že takýto materiál na webovú stránku poskytnete, Hovortetor Ltd. si vyhradzuje právo odstrániť ho bez toho, aby vás o tom informovala, a spolupracovať pri akomkoľvek vyšetrovaní zo strany úradov alebo súdnom príkaze, ktorý sa ho týka, pričom všetky následky, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vyplynúť, budú plne na vašu zodpovednosť, nie na zodpovednosť spoločnosti TEXTINTEL FZE Ltd.. Súhlasíte, že odškodníte a budete držať Hovortetor Ltd. bez zodpovednosti za akékoľvek konanie alebo následky, ktoré môžu za takýchto okolností vzniknúť, vrátane akýchkoľvek nárokov tretích strán. Ďalej zaručujete, že akékoľvek údaje tretích strán, ktoré ste poskytli, či už zaslaním správ na naše e-mailové adresy, vyplnením akýchkoľvek formulárov, použitím akejkoľvek služby online chatu alebo inak, ste poskytli s plným informovaným súhlasom príslušnej strany a sú presné. Hovortetor Ltd. má právo zverejniť vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akékoľvek informácie alebo materiál, ktorý ste poskytli, zverejnili alebo nahrali na webové stránky, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie bez toho, aby vám vznikla zodpovednosť.

Dôverné informácie a ich zverejnenie

V súvislosti s poskytovaním Služby môže byť potrebné alebo žiaduce, aby ste vy alebo Hovoriťtor Ltd. sprístupniť druhej strane určité neverejné dôverné informácie. Na účely týchto podmienok sa pod pojmom „dôverné informácie“ rozumejú všetky neverejné, dôverné a vlastnícke informácie týkajúce sa zmluvných strán, ich príslušných klientov a služby, ktoré boli alebo budú zverejnené zmluvnou stranou ústne alebo písomne alebo v inej hmotnej forme. Prijímajúca strana sa týmto zaväzuje, že bude prísne dôverná a vynaloží všetko primerané úsilie na zachovanie dôvernosti všetkých Dôverných informácií, ktoré jej poskytla poskytujúca strana podľa týchto Podmienok, a že Dôverné informácie nesmie zverejniť bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu poskytujúcej strany, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

Informácie, ktoré sú v čase zverejnenia dostupné verejnosti alebo sa neskôr stanú verejne dostupnými prostredníctvom zverejnenia alebo iným spôsobom, okrem porušenia tejto dohody prijímajúcou stranou.

Informácie, ktoré prijímajúca strana môže preukázať na základe predchádzajúcich záznamov, už boli známe alebo ich mala v čase zverejnenia a nezískala ich priamo ani nepriamo od zverejňujúcej strany.

Informácie, ktoré prijímajúca strana získa od tretej strany, avšak za predpokladu, že tieto informácie nezískala priamo alebo nepriamo od zverejňujúcej strany na základe záväzku mlčanlivosti voči zverejňujúcej strane.

Informácie, o ktorých prijímajúca strana môže preukázať, že boli nezávisle vypracované jej zamestnancami alebo zmluvnými partnermi, ktorí neboli v kontakte s Dôvernými informáciami a nepoznali ich obsah.

Prijímajúca strana môže zverejniť dôverné informácie, ak ju k tomu prinúti súd, správny orgán alebo iný súd príslušnej jurisdikcie, avšak za predpokladu, že v takomto prípade prijímajúca strana bezodkladne po prijatí oznámenia, že sa môže vyžadovať zverejnenie, zašle faxom a nočnou poštou písomné oznámenie poskytujúcej strane, aby mohla požiadať o ochranný príkaz alebo iný opravný prostriedok od uvedeného súdu alebo tribunálu. V každom prípade prijímajúca strana zverejní len tú časť dôverných informácií, ktorá sa podľa názoru jej právneho zástupcu musí zverejniť zo zákona, a vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila, že s takto zverejnenými informáciami bude uvedený súd alebo tribunál zaobchádzať ako s dôvernými prostredníctvom ochranných príkazov, podaní pod pečaťou a iných vhodných prostriedkov.

Prijímajúca strana nesmie používať dôverné informácie na iné účely ako v súvislosti so službou alebo na zlepšenie alebo vývoj nových služieb. Prijímajúca strana sprístupní dôverné informácie len svojim riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, zástupcom, poskytovateľom služieb alebo prípadne pridruženým spoločnostiam, pričom všetci títo sú viazaní podmienkami, ktoré nie sú menej prísne ako tieto podmienky.

Prijímajúca strana podnikne všetky primerané kroky, okrem iného vrátane tých, ktoré podnikne na ochranu svojich vlastných informácií, údajov alebo iného hmotného alebo nehmotného majetku, ktorý považuje za vlastný alebo dôverný, aby zabezpečila, že Dôverné informácie nebudú zverejnené alebo rozmnožené na použitie akoukoľvek treťou stranou, a podnikne všetky primerané kroky, aby zabránila svojim riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom a zástupcom (podľa potreby), ktorí majú prístup k Dôverným informáciám, zverejniť alebo neoprávnene použiť akékoľvek Dôverné informácie, alebo sa dopustiť akéhokoľvek konania alebo opomenutia, ktoré by mohlo viesť k porušeniu týchto podmienok.

Na písomnú žiadosť zverejňujúcej strany prijímajúca strana bezodkladne vráti zverejňujúcej strane všetky materiály a dokumenty, ako aj všetky údaje alebo iné médiá (vrátane počítačových údajov a elektronických informácií) spolu s ich kópiami alebo zničí uvedené dôverné informácie a na žiadosť zverejňujúcej strany predloží osvedčenie o ich zničení.

Hovortetor Ltd. spracúva informácie o návštevníkoch webovej stránky a informácie získané v súlade s týmto vyhlásením. Používaním webovej lokality súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky vami poskytnuté údaje používateľa sú presné.

Obmedzený prístup

Prístup do niektorých oblastí našej webovej stránky je obmedzený. Vyhradzujeme si právo obmedziť prístup k oblastiam našej webovej stránky alebo k celej webovej stránke podľa vlastného uváženia. Ak vám poskytneme ID používateľa a heslo, ktoré vám umožnia prístup do obmedzených oblastí našej webovej stránky alebo k inému obsahu alebo službám, musíte zabezpečiť, aby vaše ID používateľa a heslo boli dôverné. Prijímate zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú pod vaším používateľským menom alebo heslom. Vaše používateľské meno a heslo môžeme podľa vlastného uváženia deaktivovať, ak porušíte niektorú zo zásad alebo podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie našej webovej lokality, alebo akúkoľvek inú zmluvnú povinnosť, ktorú voči nám máte.

Celá dohoda

Tieto informácie o webovej lokalite predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s používaním našej webovej lokality a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa používania tejto webovej lokality.

Právo a súdna právomocn

Tieto informácie na stránke sa riadia a vykladajú v súlade s tureckým právom a akékoľvek spory týkajúce sa tohto oznámenia podliehajú výlučnej právomoci tureckých súdov.

Kontaktujte nás

Neváhajte sa obrátiť na (support@transkriptor.com) v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa týchto Podmienok alebo Vyhlásenia.