Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky, a spoločnosťou Speaktor Ltd., vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky. Spoločnosť Speaktor Ltd. berie ochranu vašich údajov veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše používanie všetkých údajov, ktoré sme zhromaždili alebo ktoré ste nám poskytli v súvislosti s používaním webovej lokality.

Definície a výklad

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú tieto definície:

 1. Údaje – všetky informácie, ktoré spoločnosti Speaktor Ltd. poskytnete prostredníctvom webovej stránky. Toto vymedzenie pojmov zahŕňa v príslušných prípadoch vymedzenia pojmov uvedené v zákonoch o ochrane údajov;
 2. Cookies – malý textový súbor, ktorý táto webová lokalita umiestni do vášho počítača, keď navštívite určité časti webovej lokality a/alebo keď používate určité funkcie webovej lokality. Podrobnosti o súboroch cookie používaných na tejto webovej lokalite sú uvedené v nasledujúcom ustanovení(Súbory cookie);
 3. Zákony o ochrane údajov  – všetky platné právne predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov, okrem iného vrátane smernice 96/46/ES (smernica o ochrane údajov) alebo GDPR, a všetky vnútroštátne vykonávacie zákony, nariadenia a sekundárne právne predpisy, pokiaľ je GDPR účinné v Belgicku;
 4. GDPR  – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., my  alebo nás –
 6. Právo EÚ o súboroch cookie  – nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) z roku 2003 v znení nariadení o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) (novela) z roku 2011;
 7. Používateľ alebo vy – akákoľvek tretia strana, ktorá pristupuje na webové sídlo a nie je (i) zamestnaní v spoločnosti Speaktor Ltd. a konajúci v rámci svojho zamestnania alebo (ii) ak je zamestnaný ako konzultant alebo inak poskytuje služby spoločnosti Speaktor Ltd. a má prístup na Webovú stránku v súvislosti s poskytovaním takýchto služieb; a
 8. Webová lokalita  – webová stránka, ktorú práve používate,  https://www.speaktor.com/ a všetky subdomény tejto webovej lokality, pokiaľ to nie je výslovne vylúčené ich vlastnými podmienkami.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ si kontext nevyžaduje iný výklad:

 1. jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak;
 2. odkazy na podčlánky, ustanovenia, zoznamy alebo prílohy sú odkazy na podčlánky, ustanovenia, zoznamy alebo prílohy týchto zásad ochrany osobných údajov;
 3. odkaz na osobu zahŕňa firmy, spoločnosti, vládne subjekty, trusty a partnerstvá;
 4. „vrátane“ znamená „vrátane bez obmedzenia“;
 5. odkaz na akékoľvek zákonné ustanovenie zahŕňa akúkoľvek jeho zmenu alebo doplnenie;
 6. nadpisy a podnadpisy nie sú súčasťou týchto zásad ochrany osobných údajov.
 

Rozsah pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na činnosť spoločnosti Speaktor Ltd. a používateľov v súvislosti s touto webovou stránkou. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky, ktoré sú prístupné z tejto webovej lokality, okrem iného vrátane akýchkoľvek odkazov, ktoré môžeme poskytnúť na webové stránky sociálnych médií.

Na účely platných zákonov o ochrane údajov je spoločnosť Speaktor Ltd. „správcom údajov“. To znamená, že spoločnosť Speaktor Ltd. určuje účely a spôsob spracovania vašich údajov.

Zozbierané údaje

Môžeme od vás zhromažďovať nasledujúce údaje, ktoré zahŕňajú osobné údaje:

 1. názov;
 2. názov pracovnej pozície;
 3. profesia;
 4. kontaktné informácie, ako sú e-mailové adresy a telefónne čísla;
 5. demografické informácie, ako je poštové smerovacie číslo, preferencie a záujmy;
 6. IP adresa (automaticky zhromažďovaná);
 7. typ a verzia webového prehliadača (automaticky zhromažďované);
 8. operačný systém (automaticky zhromažďované);
 9. fyzická adresa ;
 10. údaje o používaní našich webových stránok;
 11. záznam o korešpondencii, ktorú ste s nami viedli;

v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme údaje

Údaje zhromažďujeme týmito spôsobmi:

 1. údaje ste nám poskytli vy;
 2. údaje sa prijímajú z iných zdrojov a
 3. údaje sa zhromažďujú automaticky.
 

Údaje, ktoré ste nám poskytli.

Spoločnosť Speaktor Ltd. bude zhromažďovať vaše údaje viacerými spôsobmi, napríklad:

 1. keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, telefonicky, poštou, e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom;
 2. keď sa u nás zaregistrujete a vytvoríte si účet na odber našich produktov/služieb;
 3. keď vyplníte prieskumy, ktoré používame na výskumné účely (hoci nie ste povinní na ne odpovedať);
 4. pri používaní našich služieb;

v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Údaje prijaté od tretích strán

Spoločnosť Speaktor Ltd. získava údaje o vás od nasledujúcich tretích strán:

 1. Hotjar;
 2. Služba Google Analytics;
 3. Crisp;
 4. Typeform;
 5. Rozhranie API služby YouTube*

*Užívatelia, ktorí sa rozhodnú nahrávať súbory pomocou integrácie nahrávania na YouTube, súhlasia s tým, že budú dodržiavať podmienky služby YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), ktoré súvisia so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Automaticky zbierané údaje

Pokiaľ pristupujete na webové sídlo, vaše údaje zhromažďujeme automaticky, napríklad:

 1. automaticky zhromažďujeme niektoré informácie o vašej návšteve webovej lokality. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať obsah a navigáciu na webovej lokalite a zahŕňajú vašu IP adresu, dátum, čas a frekvenciu, s akou pristupujete na webovú lokalitu, a spôsob, akým používate jej obsah a ako s ním komunikujete.
 2. vaše údaje budeme zhromažďovať automaticky prostredníctvom súborov cookie v súlade s nastaveniami súborov cookie vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookie a o tom, ako ich používame na webovej lokalite, nájdete v časti nižšie s názvom „Súbory cookie“.
 

Naše používanie údajov

 1. Ktorékoľvek alebo všetky vyššie uvedené údaje môžeme z času na čas požadovať, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby a skúsenosti pri používaní našej webovej lokality. Konkrétne môžeme údaje používať z týchto dôvodov:
  1. vedenie interných záznamov;
  2. zlepšovanie našich produktov/služieb;
  3. zasielanie marketingových materiálov, ktoré vás môžu zaujímať, e-mailom;
  4. kontakt na účely prieskumu trhu, ktorý sa môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu alebo pošty. Takéto informácie sa môžu použiť na prispôsobenie alebo aktualizáciu webovej lokality;
 2. Vaše údaje môžeme použiť na vyššie uvedené účely, ak to považujeme za nevyhnutné z dôvodu našich oprávnených záujmov. Ak s tým nie ste spokojní, máte za určitých okolností právo vzniesť námietku (pozri časť „Vaše práva“ nižšie).
 3. Na doručovanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu budeme potrebovať váš súhlas, či už prostredníctvom opt-in alebo soft-opt-in:
  1. mäkký súhlas je špecifický typ súhlasu, ktorý sa uplatňuje, keď ste s nami už predtým spolupracovali (napríklad ste nás kontaktovali, aby ste nás požiadali o viac informácií o konkrétnom produkte/službe, a my predávame podobné produkty/služby). V rámci „soft opt-in“ súhlasu budeme považovať váš súhlas za udelený, pokiaľ sa neodhlásite.
  2. v prípade iných typov elektronického marketingu musíme získať váš výslovný súhlas; to znamená, že pri udeľovaní súhlasu musíte vykonať pozitívny a pozitívny krok, napríklad zaškrtnutím políčka, ktoré vám poskytneme.
  3. ak nie ste spokojní s naším prístupom k marketingu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Informácie o tom, ako môžete svoj súhlas odvolať, nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.
 1. Keď sa u nás zaregistrujete a vytvoríte si účet na prijímanie našich služieb, právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na vašu žiadosť na uzavretie takejto zmluvy.
 

S kým zdieľame údaje

 1. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi skupinami osôb z nasledujúcich dôvodov:
  1. naši zamestnanci, zástupcovia a/alebo profesionálni poradcovia – aby sme mohli vykonávať priamy marketing (napríklad zasielanie informačných bulletinov alebo marketingových e-mailov týkajúcich sa nami poskytovaných produktov a služieb, o ktorých sa domnievame, že vás zaujímajú);
  2. poskytovateľov platieb tretích strán, ktorí spracúvajú platby uskutočnené prostredníctvom webovej lokality – s cieľom umožniť poskytovateľom platieb tretích strán spracúvať platby a náhrady používateľov;

v každom prípade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie údajov

 1. Na ochranu vašich údajov použijeme technické a organizačné opatrenia, napríklad:
  1. prístup k vášmu účtu je riadený heslom a používateľským menom, ktoré je pre vás jedinečné.
  2. vaše údaje ukladáme na zabezpečených serveroch.
 2. Technické a organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany údajov. Ak máte podozrenie na zneužitie, stratu alebo neoprávnený prístup k vašim údajom, okamžite nám to oznámte prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: support@transkriptor.com
 3. Ak chcete získať podrobné informácie od spoločnosti Get Safe Online o tom, ako chrániť svoje informácie, počítače a zariadenia pred podvodmi, krádežami identity, vírusmi a mnohými ďalšími problémami online, navštívte stránku  www.getsafeonline.org .
 

Uchovávanie údajov

 1. Ak sa nevyžaduje alebo nie je zákonom povolené dlhšie obdobie uchovávania, vaše údaje budeme v našich systémoch uchovávať len počas obdobia potrebného na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo kým nepožiadate o ich vymazanie.
 2. Aj keď vaše údaje vymažeme, môžu zostať na záložných alebo archívnych médiách na právne, daňové alebo regulačné účely.
 

Vaše práva

 1. V súvislosti s vašimi údajmi máte tieto práva:
  1. Právo na prístup – právo požiadať o (i) kópie informácií, ktoré o vás máme, alebo (ii) aby sme takéto informácie upravili, aktualizovali alebo vymazali. Ak vám poskytneme prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, nebudeme vám za to účtovať poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nebude „zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná“. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. Ak vašu žiadosť zamietneme, oznámime vám dôvody.
  2. Právo na opravu  – právo na opravu vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
  3. Právo na vymazanie  – právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov z našich systémov.
  4. Právo obmedziť naše používanie vašich údajov  – právo „zablokovať“ nám používanie vašich údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať.
  5. Právo na prenosnosť údajov  – právo požiadať nás o presun, kopírovanie alebo prenos vašich údajov.
  6. Právo vzniesť námietku  – právo namietať proti nášmu používaniu vašich údajov vrátane prípadov, keď ich používame na účely našich oprávnených záujmov.
 2. Ak sa chcete na niečo opýtať, uplatniť niektoré z vašich vyššie uvedených práv alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov (ak je súhlas naším právnym základom na spracovanie vašich údajov), kontaktujte nás prostredníctvom tejto e-mailovej adresy:  support@transkrip tor.com
 3. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sme vybavili vašu sťažnosť týkajúcu sa vašich údajov, môžete svoju sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu na ochranu údajov. V prípade Írska je to Komisia pre ochranu údajov (DPC). Kontaktné údaje DPC nájdete na ich webovej stránke  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Je dôležité, aby údaje, ktoré o vás uchovávame, boli presné a aktuálne. Informujte nás, prosím, ak sa vaše údaje zmenia počas obdobia, počas ktorého ich uchovávame.
 

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová lokalita môže z času na čas obsahovať odkazy na iné webové lokality. Nemáme kontrolu nad týmito webovými stránkami a nezodpovedáme za ich obsah. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na používanie takýchto webových stránok. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím iných webových stránok prečítali ich zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Zmeny vlastníctva a kontroly podniku

 1. Spoločnosť Speaktor Ltd. môže z času na čas rozšíriť alebo obmedziť svoju činnosť, čo môže zahŕňať predaj a/alebo prevod kontroly nad celou spoločnosťou Speaktor Ltd. alebo jej časťou. Údaje poskytnuté používateľmi, ak sú relevantné pre akúkoľvek časť našej činnosti, ktorá sa takto prevedie, sa prevedú spolu s touto časťou a nový vlastník alebo nová kontrolujúca strana bude mať podľa podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov povolené používať tieto údaje na účely, na ktoré nám boli pôvodne poskytnuté.
 2. Údaje môžeme poskytnúť aj potenciálnemu kupcovi nášho podniku alebo jeho časti.
 3. V uvedených prípadoch podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť ochranu vášho súkromia.

 

Cookies

 1. Táto webová lokalita môže do vášho počítača umiestniť určité súbory cookie a získať k nim prístup. Spoločnosť Speaktor Ltd. používa súbory cookie na zlepšenie vašich skúseností s používaním webovej stránky a na zlepšenie našej ponuky služieb. Spoločnosť Speaktor Ltd. starostlivo vybrala tieto súbory cookie a prijala opatrenia, aby zabezpečila, že vaše súkromie bude vždy chránené a rešpektované.
 2. Táto webová lokalita môže umiestniť nasledujúce súbory cookie: Nižšie je uvedený zoznam súborov cookie, ktoré používame. Snažili sme sa zabezpečiť, aby bol tento zoznam úplný a aktuálny, ale ak si myslíte, že sme nejaký súbor cookie vynechali alebo sa vyskytli nejaké nezrovnalosti, dajte nám, prosím, vedieť.
  1. Nevyhnutné súbory cookie – Sú to súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky. Patria sem napríklad súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených oblastí našej webovej lokality, používať nákupný košík alebo využívať služby elektronickej fakturácie.
  2. Analytické/výkonnostné súbory cookie – umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a zistiť, ako sa návštevníci pohybujú po našej webovej lokalite počas jej používania. Pomáha nám to zlepšiť fungovanie našej webovej stránky, napríklad tým, že používatelia ľahko nájdu to, čo hľadajú.
  3. Súbory cookie funkčnosti – používajú sa na rozpoznanie vašej osoby, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu. To nám umožňuje prispôsobiť vám náš obsah, pozdraviť vás menom a zapamätať si vaše preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu).
 1. Zoznam súborov cookie, ktoré používame, nájdete v zozname súborov cookie.
 2. Súbory cookie môžete vo svojom internetovom prehliadači povoliť alebo zakázať. Väčšina internetových prehliadačov predvolene akceptuje súbory cookie, ale túto možnosť možno zmeniť. Ďalšie podrobnosti nájdete v ponuke nápovedy vo svojom internetovom prehliadači.
 3. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať; môžete však prísť o všetky informácie, ktoré vám umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup k webovej lokalite, okrem iného vrátane nastavení personalizácie.
 4. Odporúčame vám, aby ste sa uistili, že váš internetový prehliadač je aktuálny, a aby ste si v prípade nejasností pri úprave nastavení ochrany osobných údajov vyhľadali pomoc a pokyny od vývojára vášho internetového prehliadača.
 5. Viac informácií o súboroch cookie vrátane spôsobu ich vypnutia nájdete na stránke aboutcookies.org. Nájdete tu aj podrobnosti o tom, ako odstrániť súbory cookie z počítača.

 

Všeobecné

 1. Žiadne zo svojich práv vyplývajúcich z týchto zásad ochrany osobných údajov nemôžete previesť na inú osobu. Naše práva podľa týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme previesť, ak sa odôvodnene domnievame, že vaše práva nebudú dotknuté.
 2. Ak akýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že niektoré ustanovenie týchto zásad ochrany osobných údajov (alebo časť niektorého ustanovenia) je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa bude v požadovanom rozsahu považovať za vymazané a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov tým nebude dotknutá.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, žiadne omeškanie, konanie alebo opomenutie strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku sa nebude považovať za vzdanie sa tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku.

 

Deti mladšie ako 16 rokov

 1. Webová lokalita nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, nepoužívajte naše služby ani nám neposkytujte žiadne informácie prostredníctvom webovej lokality. Ak zistíme, že sme zhromaždili alebo prijali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, tieto údaje vymažeme. Ak sa domnievate, že by sme mohli mať akékoľvek informácie od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov alebo o ňom, kontaktujte nás na adrese support@transkriptor.com

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

 1. Spoločnosť Speaktor s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, ak to bude považovať za potrebné, alebo ak to bude vyžadovať zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na webovej lokalite a predpokladá sa, že ste prijali podmienky zásad ochrany osobných údajov pri prvom použití webovej lokality po zmenách.

Spoločnosť Speaktor Ltd. môžete kontaktovať e-mailom na adrese support@transkriptor.com