Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Speaktor Ltd., de eigenaar en provider van deze website. Speaktor Ltd. neemt de privacy van uw informatie zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons worden verzameld of die door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Website.

Definities en interpretatie

In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

 1. Gegevens – collectief alle informatie die u via de Website aan Speaktor Ltd. voorlegt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities in de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 2. Cookies – een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule(Cookies);
 3. Gegevensbeschermingswetten  – elke toepasselijke wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Richtlijn 96/46/EG (Richtlijn Gegevensbescherming) of de GDPR, en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in België;
 4. GDPR  – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., wij  of ons –
 6. EU-cookiewetgeving  – de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
 7. Gebruiker of u – elke derde partij die toegang krijgt tot de Website en die niet ofwel (i) in dienst van Speaktor Ltd. en handelend in de uitoefening van hun functie of (ii) in dienst als consultant of anderszins diensten verleent aan Speaktor Ltd. en toegang heeft tot de Website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en
 8. Website  – de website die u momenteel gebruikt,  https://www.speaktor.com/ en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

 1. het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd;
 2. Verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen van dit privacybeleid;
 3. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, ondernemingen, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
 4. Met “inclusief” wordt bedoeld “inclusief zonder beperking”;
 5. Verwijzingen naar wettelijke bepalingen omvatten ook wijzigingen of aanpassingen daarvan;
 6. de koppen en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid.
 

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de acties van Speaktor Ltd. en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het heeft geen betrekking op websites die toegankelijk zijn vanaf deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot, links die we bieden naar websites van sociale media.

Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Speaktor Ltd. de “verantwoordelijke voor de verwerking”. Dit betekent dat Speaktor Ltd. bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw Gegevens worden verwerkt.

Verzamelde gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

 1. naam;
 2. functietitel;
 3. beroep;
 4. contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 5. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 6. IP-adres (automatisch verzameld);
 7. type webbrowser en versie (automatisch verzameld);
 8. besturingssysteem (automatisch verzameld);
 9. fysiek adres ;
 10. gebruiksgegevens over hoe u onze website gebruikt;
 11. het bijhouden van uw correspondentie met ons;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 1. gegevens worden door u aan ons verstrekt;
 2. gegevens worden ontvangen van andere bronnen; en
 3. gegevens worden automatisch verzameld.
 

Gegevens die door u aan ons zijn verstrekt

Speaktor Ltd. zal uw Gegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld:

 1. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op enige andere wijze;
 2. wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen;
 3. wanneer u enquêtes invult die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (hoewel u niet verplicht bent om hierop te reageren);
 4. wanneer u onze diensten gebruikt;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die worden ontvangen van derden

Speaktor Ltd. zal Gegevens over u ontvangen van de volgende derde partijen:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Scherp;
 4. Typeformulier;
 5. YouTube API*

*Gebruikers die ervoor kiezen om bestanden te uploaden met behulp van de YouTube-uploadintegratie gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), die gerelateerd zijn aan het Privacybeleid van Google ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Gegevens die automatisch worden verzameld

Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld:

 1. verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om de inhoud en navigatie van de Website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee interageert.
 2. wij verzamelen uw Gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de Website, zie het gedeelte “Cookies” hieronder.
 

Ons gebruik van gegevens

 1. Wij kunnen alle of een deel van de bovenstaande gegevens van tijd tot tijd nodig hebben om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. Specifiek kunnen Gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
  1. interne administratie;
  2. verbetering van onze producten / diensten;
  3. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u interessant kan zijn;
  4. contact opnemen voor marktonderzoek via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken;
 2. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de bovenstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Als u hier niet tevreden mee bent, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken (zie het gedeelte “Uw rechten” hieronder).
 3. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail hebben we uw toestemming nodig, via een opt-in of soft-opt-in:
  1. Soft opt-in toestemming is een specifieke vorm van toestemming die van toepassing is wanneer u al eerder contact met ons hebt gehad (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om meer informatie te vragen over een bepaald product of een bepaalde dienst en wij brengen soortgelijke producten of diensten op de markt). Bij “soft opt-in” toestemming gaan we ervan uit dat je toestemming is gegeven, tenzij je je afmeldt.
  2. voor andere vormen van e-marketing moeten we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen; dat wil zeggen dat u een positieve en bevestigende handeling moet verrichten wanneer u toestemming geeft door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken dat wij u ter beschikking stellen.
  3. als u niet tevreden bent over onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Om te weten te komen hoe u uw toestemming kunt intrekken, zie het gedeelte “Uw rechten” hieronder.
 1. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
 

Met wie we gegevens delen

 1. Wij kunnen uw gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen mensen:
  1. onze werknemers, agenten en/of professionele adviseurs – om ons in staat te stellen aan direct marketing te doen (zoals nieuwsbrieven of marketinge-mails voor producten en diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn);
  2. externe betalingsproviders die betalingen via de Website verwerken – om externe betalingsproviders in staat te stellen betalingen en terugbetalingen van gebruikers te verwerken;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

 1. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:
  1. De toegang tot je account wordt geregeld door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor jou.
  2. we slaan uw gegevens op beveiligde servers op.
 2. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen voor het omgaan met elk vermoeden van gegevensinbreuk. Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots: support@transkriptor.com
 3. Wilt u gedetailleerde informatie van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar  www.getsafeonline.org .
 

Bewaren van gegevens

 1. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren we uw gegevens alleen op onze systemen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.
 2. Zelfs als we uw Gegevens verwijderen, kunnen ze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.
 

Uw rechten

 1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
  1. Recht op toegang – het recht om te vragen (i) op elk moment kopieën van de informatie die wij over u bewaren, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we je toegang geven tot de informatie die we over je hebben, brengen we hiervoor geen kosten in rekening, tenzij je verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is. Waar we wettelijk zijn toegestaan om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u vertellen waarom.
  2. Recht op correctie  – het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
  3. Recht op wissen  – het recht om ons te verzoeken uw gegevens te wissen of te verwijderen uit onze systemen.
  4. Recht om ons gebruik van uw Gegevens te beperken  – het recht om ons te “blokkeren” in het gebruik van uw Gegevens of om de manier waarop we uw Gegevens kunnen gebruiken te beperken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid  – het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
  6. Recht op bezwaar  – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, ook als we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
 2. Voor vragen, het uitoefenen van een van uw rechten zoals hierboven beschreven, of het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (waarbij toestemming onze wettelijke basis is voor de verwerking van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres:  support@transkrip tor.com
 3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw Gegevens door ons wordt afgehandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Ierland is dit de Data Protection Commission (DPC). De contactgegevens van de DPC zijn te vinden op hun website op  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen tijdens de periode dat we ze bewaren.
 

Koppelingen naar andere websites

Deze Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Veranderingen in bedrijfseigendom en controle

 1. Speaktor Ltd. kan, van tijd tot tijd, onze activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van controle van alle of een deel van Speaktor Ltd. inhouden. Gegevens die door Gebruikers zijn verstrekt, zullen, indien ze relevant zijn voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij die zeggenschap krijgt, zal onder de voorwaarden van dit privacybeleid toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt.
 2. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.
 3. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

 

Cookies

 1. Deze Website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. Speaktor Ltd. gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren en om ons aanbod van diensten te verbeteren. Speaktor Ltd. heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
 2. Deze website kan de volgende cookies plaatsen: Hieronder vindt u een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat dit volledig en up-to-date is, maar als je denkt dat we een cookie over het hoofd hebben gezien of dat er een discrepantie is, laat het ons dan weten.
  1. Strikt noodzakelijke cookies – Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
  2. Analytische/prestatiecookies – hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
  3. Functionaliteitscookies – Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen we onze inhoud voor u personaliseren, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 1. U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het cookiesoverzicht.
 2. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg het helpmenu van uw internetbrowser voor meer informatie.
 3. U kunt er te allen tijde voor kiezen om Cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie kwijtraken die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.
 4. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker weet hoe u uw privacyinstellingen moet aanpassen.
 5. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen. U vindt hier ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

 

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.
 2. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar

 1. De Website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, maak dan geen gebruik van onze diensten en verstrek geen informatie aan ons via de Website. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we deze gegevens verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via support@transkriptor.com

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 1. Speaktor Ltd. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals wij van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist door de wet. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de Website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

U kunt per e-mail contact opnemen met Speaktor Ltd. op support@transkriptor.com