Dasar Privasi

Dasar privasi ini terpakai antara anda, Pengguna Laman Web ini dan Speaktor Ltd., pemilik dan pembekal Laman Web ini. Speaktor Ltd. mengambil serius tentang privasi maklumat anda. Dasar privasi ini terpakai kepada penggunaan mana-mana dan semua Data yang kami kumpulkan atau disediakan oleh anda berkaitan dengan penggunaan Laman Web oleh anda.

Definisi dan tafsiran

Dalam dasar privasi ini, takrifan berikut digunakan:

 1. Data – secara kolektif semua maklumat yang anda serahkan kepada Speaktor Ltd. melalui Laman Web. Takrifan ini menggabungkan, jika berkenaan, takrifan yang disediakan dalam Undang-undang Perlindungan Data;
 2. biskut – fail teks kecil yang diletakkan pada komputer anda oleh Laman Web ini apabila anda melawati bahagian tertentu Laman Web dan/atau apabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu Laman Web. Butiran kuki yang digunakan oleh Laman Web ini dinyatakan dalam klausa di bawah ( Kuki );
 3. Undang-undang Perlindungan Data  – mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan pemprosesan Data peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada Arahan 96/46/EC (Arahan Perlindungan Data) atau GDPR, dan mana-mana undang-undang, peraturan dan perundangan kedua yang melaksanakan negara, selagi GDPR berkesan di Belgium;
 4. GDPR  – Peraturan Perlindungan Data Umum (EU) 2016/679;
 5. Speaker Ltd., kami  atau  kami 
 6. Undang-undang Kuki EU  – Peraturan-Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik (Arahan EC) 2003 sebagaimana yang dipinda oleh Peraturan-Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik (Arahan EC) (Pindaan) 2011;
 7. pengguna atau awak  – mana-mana pihak ketiga yang mengakses Laman Web dan tidak sama ada (i) bekerja dengan Speaktor Ltd. dan bertindak dalam perjalanan pekerjaan mereka atau (ii) terlibat sebagai perunding atau menyediakan perkhidmatan kepada Speaktor Ltd. dan mengakses Laman Web berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan tersebut; dan
 8. laman web  – laman web yang sedang anda gunakan,  https://www. s peaktor.com/ , dan mana-mana sub-domain tapak ini melainkan dikecualikan secara nyata oleh terma dan syarat mereka sendiri.

Dalam dasar privasi ini, melainkan konteks memerlukan tafsiran yang berbeza:

 1. tunggal termasuk jamak dan sebaliknya;
 2. rujukan kepada subklausa, klausa, jadual atau lampiran adalah kepada subklausa, klausa, jadual atau lampiran dasar privasi ini;
 3. rujukan kepada seseorang termasuk firma, syarikat, entiti kerajaan, amanah dan perkongsian;
 4. “termasuk” difahami bermaksud “termasuk tanpa had”;
 5. rujukan kepada mana-mana peruntukan berkanun termasuk apa-apa pengubahsuaian atau pindaan daripadanya;
 6. tajuk dan sub-tajuk tidak menjadi sebahagian daripada dasar privasi ini.
 

Skop dasar privasi ini

Dasar privasi ini hanya terpakai kepada tindakan Speaktor Ltd. dan Pengguna berkenaan dengan Laman Web ini. Ia tidak meliputi mana-mana laman web yang boleh diakses dari Laman Web ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang pautan yang mungkin kami sediakan ke laman web media sosial.

Untuk tujuan Undang-undang Perlindungan Data yang berkenaan, Speaktor Ltd. ialah “pengawal data”. Ini bermakna bahawa Speaktor Ltd. menentukan tujuan, dan cara bagaimana, Data anda diproses.

Data dikumpul

Kami mungkin mengumpul Data berikut, yang termasuk Data peribadi, daripada anda:

 1. nama;
 2. jawatan jawatan;
 3. profesion;
 4. Maklumat hubungan seperti alamat e-mel dan nombor telefon;
 5. maklumat demografi seperti poskod, keutamaan dan minat;
 6. Alamat IP (dikumpul secara automatik);
 7. jenis dan versi pelayar web (dikumpul secara automatik);
 8. sistem pengendalian (dikumpul secara automatik);
 9. alamat fizikal;
 10. data penggunaan tentang cara anda menggunakan laman web kami;
 11. rekod surat-menyurat yang anda ada dengan kami;

dalam setiap kes, selaras dengan dasar privasi ini.

Cara kami mengumpul Data

Kami mengumpul Data dengan cara berikut:

 1. data diberikan kepada kami oleh anda;
 2. data diterima daripada sumber lain; dan
 3. data dikumpul secara automatik.
 

Data yang anda berikan kepada kami

Speaktor Ltd. akan mengumpul Data anda dalam beberapa cara, contohnya:

 1. apabila anda menghubungi kami melalui Laman Web, melalui telefon, pos, e-mel atau melalui sebarang cara lain;
 2. apabila anda mendaftar dengan kami dan menyediakan akaun untuk menerima produk/perkhidmatan kami;
 3. apabila anda melengkapkan tinjauan yang kami gunakan untuk tujuan penyelidikan (walaupun anda tidak diwajibkan untuk menjawabnya);
 4. apabila anda menggunakan perkhidmatan kami;

dalam setiap kes, selaras dengan dasar privasi ini.

Data yang diterima daripada pihak ketiga

Speaktor Ltd. akan menerima Data tentang anda daripada pihak ketiga berikut:

 1. Hotjar;
 2. Google Analitis;
 3. Rangup;
 4. Bentuk taip;
 5. API YouTube*

*Pengguna yang memilih untuk memuat naik fail menggunakan penyepaduan muat naik YouTube bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), yang berkaitan dengan Dasar Privasi Google ( http: //www.google.com/policies/privacy ).

Data yang dikumpul secara automatik

Setakat anda mengakses Laman Web, kami akan mengumpul Data anda secara automatik, contohnya:

 1. kami secara automatik mengumpul beberapa maklumat mengenai lawatan anda ke Laman Web. Maklumat ini membantu kami membuat penambahbaikan pada kandungan dan navigasi Laman Web, dan termasuk alamat IP anda, tarikh, masa dan kekerapan anda mengakses Laman Web dan cara anda menggunakan dan berinteraksi dengan kandungannya.
 2. kami akan mengumpul Data anda secara automatik melalui kuki, selaras dengan tetapan kuki pada penyemak imbas anda. Untuk maklumat lanjut tentang kuki, dan cara kami menggunakannya di Laman Web, lihat bahagian di bawah, bertajuk “Kuki”.
 

Penggunaan Data kami

 1. Mana-mana atau semua Data di atas mungkin diperlukan oleh kami dari semasa ke semasa untuk memberikan anda perkhidmatan dan pengalaman terbaik semasa menggunakan Laman Web kami. Secara khusus, Data boleh digunakan oleh kami atas sebab-sebab berikut:
  1. penyimpanan rekod dalaman;
  2. penambahbaikan produk / perkhidmatan kami;
  3. penghantaran melalui e-mel bahan pemasaran yang mungkin menarik minat anda;
  4. hubungi untuk tujuan penyelidikan pasaran yang boleh dilakukan menggunakan e-mel, telefon, faks atau mel. Maklumat sedemikian boleh digunakan untuk menyesuaikan atau mengemas kini Laman Web;
 2. Kami mungkin menggunakan Data anda untuk tujuan di atas jika kami menganggap perlu berbuat demikian untuk kepentingan sah kami. Jika anda tidak berpuas hati dengan perkara ini, anda mempunyai hak untuk membantah dalam keadaan tertentu (lihat bahagian bertajuk “Hak anda” di bawah).
 3. Untuk penghantaran pemasaran langsung kepada anda melalui e-mel, kami memerlukan persetujuan anda, sama ada melalui ikut serta atau ikut serta lembut:
  1. persetujuan ikut serta lembut ialah jenis persetujuan khusus yang terpakai apabila anda pernah terlibat dengan kami sebelum ini (contohnya, anda menghubungi kami untuk meminta kami mendapatkan butiran lanjut tentang produk/perkhidmatan tertentu, dan kami memasarkan produk/perkhidmatan yang serupa). Di bawah persetujuan “ikut serta secara lembut”, kami akan menerima persetujuan anda seperti yang diberikan melainkan anda memilih keluar.
  2. untuk jenis e-pemasaran lain, kami dikehendaki mendapatkan kebenaran jelas anda; iaitu, anda perlu mengambil tindakan positif dan afirmatif apabila bersetuju dengan, sebagai contoh, menandakan kotak semak yang akan kami sediakan.
  3. jika anda tidak berpuas hati dengan pendekatan kami terhadap pemasaran, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan pada bila-bila masa. Untuk mengetahui cara menarik balik persetujuan anda, lihat bahagian bertajuk “Hak anda” di bawah.
 1. Apabila anda mendaftar dengan kami dan menyediakan akaun untuk menerima perkhidmatan kami, asas undang-undang untuk pemprosesan ini ialah pelaksanaan kontrak antara anda dan kami dan/atau mengambil langkah, atas permintaan anda, untuk memasuki kontrak sedemikian.
 

Dengan siapa kami berkongsi Data

 1. Kami mungkin berkongsi Data anda dengan kumpulan orang berikut atas sebab berikut:
  1. pekerja, ejen dan/atau penasihat profesional kami – Untuk membolehkan kami melibatkan diri dalam pemasaran langsung (seperti surat berita atau e-mel pemasaran untuk produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami yang kami percaya akan menarik minat anda).;
  2. pembekal pembayaran pihak ketiga yang memproses pembayaran yang dibuat melalui Laman Web – untuk membolehkan penyedia pembayaran pihak ketiga memproses pembayaran dan bayaran balik pengguna;

dalam setiap kes, selaras dengan dasar privasi ini.

Menjaga Data selamat

 1. Kami akan menggunakan langkah teknikal dan organisasi untuk melindungi Data anda, contohnya:
  1. akses kepada akaun anda dikawal oleh kata laluan dan nama pengguna yang unik untuk anda.
  2. kami menyimpan Data anda pada pelayan selamat.
 2. Langkah teknikal dan organisasi termasuk langkah untuk menangani sebarang pelanggaran data yang disyaki. Jika anda mengesyaki sebarang penyalahgunaan atau kehilangan atau akses tanpa kebenaran kepada Data anda, sila beritahu kami dengan segera dengan menghubungi kami melalui alamat e-mel ini: support@transkriptor.com
 3. Jika anda inginkan maklumat terperinci daripada Dapatkan Dalam Talian Selamat tentang cara melindungi maklumat anda dan komputer serta peranti anda daripada penipuan, kecurian identiti, virus dan banyak masalah dalam talian yang lain, sila layari  www.getsafeonline.org .
 

Pengekalan data

 1. Melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang, kami hanya akan menyimpan Data anda pada sistem kami untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam dasar privasi ini atau sehingga anda meminta Data tersebut dipadamkan.
 2. Walaupun kami memadamkan Data anda, ia mungkin kekal pada media sandaran atau arkib untuk tujuan undang-undang, cukai atau kawal selia.
 

Hak awak

 1. Anda mempunyai hak berikut berhubung dengan Data anda:
  1. Hak untuk mengakses – hak untuk meminta (i) salinan maklumat yang kami pegang tentang anda pada bila-bila masa, atau (ii) bahawa kami mengubah suai, mengemas kini atau memadam maklumat tersebut. Jika kami memberi anda akses kepada maklumat yang kami pegang tentang anda, kami tidak akan mengenakan caj kepada anda untuk perkara ini, melainkan permintaan anda “ternyata tidak berasas atau berlebihan.” Di mana kami dibenarkan secara sah untuk berbuat demikian, kami mungkin menolak permintaan anda. Jika kami menolak permintaan anda, kami akan memberitahu anda sebabnya.
  2. Hak untuk membetulkan  – hak untuk memperbetulkan Data anda jika ia tidak tepat atau tidak lengkap.
  3. Hak untuk memadam  – hak untuk meminta kami memadam atau mengalih keluar Data anda daripada sistem kami.
  4. Hak untuk menyekat penggunaan Data anda oleh kami  – hak untuk “menyekat” kami daripada menggunakan Data anda atau mengehadkan cara kami boleh menggunakannya.
  5. Hak untuk mudah alih data  – hak untuk meminta kami memindahkan, menyalin atau memindahkan Data anda.
  6. Hak untuk membantah  – hak untuk membantah penggunaan Data anda oleh kami termasuk di mana kami menggunakannya untuk kepentingan sah kami.
 2. Untuk membuat pertanyaan, melaksanakan mana-mana hak anda yang dinyatakan di atas, atau menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan Data anda (di mana persetujuan adalah asas undang-undang kami untuk memproses Data anda), sila hubungi kami melalui alamat e-mel ini:  support@transkrip tor.com
 3. Jika anda tidak berpuas hati dengan cara aduan yang anda buat berkaitan dengan Data anda dikendalikan oleh kami, anda mungkin boleh merujuk aduan anda kepada pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan. Untuk Ireland, ini ialah Suruhanjaya Perlindungan Data (DPC). Butiran hubungan DPC boleh didapati di tapak web mereka di https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Adalah penting bahawa Data yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika Data anda berubah sepanjang tempoh kami memegangnya.
 

Pautan ke laman web lain

Laman Web ini mungkin, dari semasa ke semasa, menyediakan pautan ke laman web lain. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web ini. Dasar privasi ini tidak meliputi penggunaan laman web tersebut oleh anda. Anda dinasihatkan untuk membaca dasar privasi atau kenyataan laman web lain sebelum menggunakannya.

Perubahan pemilikan dan kawalan perniagaan

 1. Speaktor Ltd. mungkin, dari semasa ke semasa, mengembangkan atau mengurangkan perniagaan kami dan ini mungkin melibatkan penjualan dan/atau pemindahan kawalan semua atau sebahagian daripada Speaktor Ltd.. Data yang diberikan oleh Pengguna akan, jika ia berkaitan dengan mana-mana bahagian perniagaan kami yang dipindahkan sedemikian, dipindahkan bersama-sama bahagian itu dan pemilik baharu atau pihak yang mengawal baharu akan, di bawah terma dasar privasi ini, dibenarkan menggunakan Data untuk tujuan asalnya ia dibekalkan kepada kami.
 2. Kami juga mungkin mendedahkan Data kepada bakal pembeli perniagaan kami atau mana-mana bahagian daripadanya.
 3. Dalam keadaan di atas, kami akan mengambil langkah dengan tujuan untuk memastikan privasi anda dilindungi.

 

biskut

 1. Laman Web ini boleh meletakkan dan mengakses Kuki tertentu pada komputer anda. Speaktor Ltd. menggunakan Kuki untuk meningkatkan pengalaman anda menggunakan Laman Web dan untuk menambah baik rangkaian perkhidmatan kami. Speaktor Ltd. telah memilih Kuki ini dengan teliti dan telah mengambil langkah untuk memastikan privasi anda dilindungi dan dihormati pada setiap masa.
 2. Laman Web ini mungkin meletakkan Kuki berikut: Di bawah ialah senarai kuki yang kami gunakan. Kami telah cuba memastikan ini lengkap dan terkini, tetapi jika anda berpendapat bahawa kami telah terlepas kuki atau terdapat sebarang percanggahan, sila maklumkan kepada kami.
  1. Kuki yang sangat diperlukan – Ini adalah kuki yang diperlukan untuk pengendalian laman web kami. Ia termasuk, sebagai contoh, kuki yang membolehkan anda log masuk ke kawasan selamat di tapak web kami, menggunakan troli beli-belah atau menggunakan perkhidmatan e-bil.
  2. Kuki analitik/prestasi – Kuki tersebut membolehkan kami mengenali dan mengira bilangan pelawat dan melihat cara pelawat bergerak di sekitar tapak web kami apabila mereka menggunakannya. Ini membantu kami meningkatkan cara tapak web kami berfungsi, contohnya, dengan memastikan pengguna mencari perkara yang mereka cari dengan mudah.
  3. Kuki kefungsian – Ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke tapak web kami. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyambut anda dengan nama dan mengingati pilihan anda (contohnya, pilihan bahasa atau wilayah anda).
 1. Anda boleh mencari senarai Kuki yang kami gunakan dalam Jadual Kuki.
 2. Anda boleh memilih untuk mendayakan atau melumpuhkan Kuki dalam pelayar internet anda. Secara lalai, kebanyakan pelayar internet menerima Kuki tetapi ini boleh diubah. Untuk butiran lanjut, sila rujuk menu bantuan dalam pelayar internet anda.
 3. Anda boleh memilih untuk memadamkan Kuki pada bila-bila masa; walau bagaimanapun anda mungkin kehilangan sebarang maklumat yang membolehkan anda mengakses Laman Web dengan lebih cepat dan cekap termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tetapan pemperibadian.
 4. Anda disyorkan agar memastikan penyemak imbas internet anda dikemas kini dan anda merujuk bantuan dan panduan yang diberikan oleh pembangun penyemak imbas internet anda jika anda tidak pasti tentang melaraskan tetapan privasi anda.
 5. Untuk maklumat lanjut secara amnya tentang kuki, termasuk cara untuk melumpuhkannya, sila rujuk aboutcookies.org. Anda juga akan menemui butiran tentang cara memadam kuki daripada komputer anda.

 

Umum

 1. Anda tidak boleh memindahkan mana-mana hak anda di bawah dasar privasi ini kepada mana-mana orang lain. Kami mungkin memindahkan hak kami di bawah dasar privasi ini di mana kami secara munasabah percaya hak anda tidak akan terjejas.
 2. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa mendapati bahawa mana-mana peruntukan dasar privasi ini (atau sebahagian daripada mana-mana peruntukan) adalah tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan atau sebahagian peruntukan itu akan, setakat yang diperlukan, dianggap telah dipadamkan, dan kesahihannya. dan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain dalam dasar privasi ini tidak akan terjejas.
 3. Melainkan dipersetujui sebaliknya, tiada kelewatan, tindakan atau peninggalan oleh pihak dalam melaksanakan apa-apa hak atau remedi akan dianggap sebagai penepian itu, atau mana-mana hak atau remedi yang lain.

 

Kanak-kanak di bawah umur 16 tahun

 1. Laman web ini tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dengan sengaja. Jika anda berumur di bawah 16 tahun, sila jangan gunakan perkhidmatan kami atau berikan sebarang maklumat kepada kami melalui Laman Web. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, sila hubungi kami di support@transkriptor.com

 

Perubahan kepada dasar privasi ini

 1. Speaktor Ltd. berhak untuk menukar dasar privasi ini yang kami anggap perlu dari semasa ke semasa atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebarang perubahan akan segera disiarkan di Laman Web dan anda dianggap telah menerima terma dasar privasi pada penggunaan pertama Laman Web berikutan perubahan tersebut.

Anda boleh menghubungi Speaktor Ltd. melalui e-mel di  support@transkriptor.com