Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Speaktor Ltd., ägaren och leverantören av denna webbplats. Speaktor Ltd. tar integriteten för din information på största allvar. Denna sekretesspolicy gäller för vår användning av alla uppgifter som samlas in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen

Definitioner och tolkning

I denna integritetspolicy används följande definitioner:

 1. Uppgifter – sammantaget all information som du lämnar till Speaktor Ltd. via webbplatsen. Denna definition omfattar, i tillämpliga fall, de definitioner som anges i dataskyddslagarna;
 2. Kakor – en liten textfil som webbplatsen placerar på din dator när du besöker vissa delar av webbplatsen och/eller när du använder vissa funktioner på webbplatsen. Detaljer om de cookies som används av denna webbplats anges i klausulen nedan(Cookies);
 3. Lagar om dataskydd  – alla tillämpliga lagar som rör behandling av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till direktiv 96/46/EG (dataskyddsdirektivet) eller GDPR, och alla nationella genomförandelagar, förordningar och sekundärlagstiftning, så länge som GDPR är i kraft i Belgien;
 4. GDPR  – den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd, vi  eller oss –
 6. EU:s lagstiftning om kakor  – Föreskrifterna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003, ändrade genom föreskrifterna om integritet och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) (ändring) 2011;
 7. Användare eller du – varje tredje part som får åtkomst till webbplatsen och som inte är antingen (i) är anställda av Speaktor Ltd. och agerar inom ramen för sin anställning eller (ii) anlitas som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till Speaktor Ltd. och får tillgång till Webbplatsen i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster; och
 8. Webbplats  – den webbplats som du för närvarande använder,  https://www.speaktor.com/ och alla underdomäner till denna webbplats om de inte uttryckligen utesluts genom sina egna villkor.

I denna integritetspolicy, såvida inte sammanhanget kräver en annan tolkning:

 1. Singular innefattar plural och vice versa;
 2. hänvisningar till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor till denna integritetspolicy;
 3. en hänvisning till en person omfattar även företag, organisationer, statliga enheter, truster och partnerskap;
 4. ”inklusive” förstås som ”inklusive utan begränsning”;
 5. Hänvisning till en lagbestämmelse innefattar varje ändring eller tillägg av den;
 6. rubrikerna och underrubrikerna utgör inte en del av denna integritetspolicy.
 

Tillämpningsområde för denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller endast för Speaktor Ltd:s och Användarnas åtgärder med avseende på denna Webbplats. Det omfattar inte några webbplatser som kan nås från denna webbplats inklusive, men inte begränsat till, eventuella länkar som vi kan tillhandahålla till webbplatser för sociala medier.

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning är Speaktor Ltd. ”personuppgiftsansvarig”. Detta innebär att Speaktor Ltd. bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt dina uppgifter ska behandlas.

Insamlade uppgifter

Vi kan samla in följande uppgifter, som inkluderar personuppgifter, från dig:

 1. namn;
 2. Arbetstitel;
 3. yrke;
 4. kontaktuppgifter såsom e-postadresser och telefonnummer;
 5. demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen;
 6. IP-adress (samlas in automatiskt);
 7. Typ av webbläsare och version (samlas in automatiskt);
 8. operativsystem (samlas in automatiskt);
 9. fysisk adress ;
 10. användningsdata om hur du använder vår webbplats;
 11. register över korrespondens som du har med oss;

i varje enskilt fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in data på följande sätt:

 1. uppgifterna lämnas till oss av dig;
 2. uppgifter erhålls från andra källor, och
 3. uppgifter samlas in automatiskt.
 

Uppgifter som du lämnar till oss

Speaktor Ltd. kommer att samla in dina uppgifter på ett antal olika sätt, t.ex:

 1. när du kontaktar oss via webbplatsen, per telefon, post, e-post eller på något annat sätt;
 2. när du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra produkter/tjänster;
 3. när du fyller i enkäter som vi använder i forskningssyfte (även om du inte är skyldig att svara på dem);
 4. när du använder våra tjänster;

i varje enskilt fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Uppgifter som erhålls från tredje part

Speaktor Ltd. kommer att ta emot uppgifter om dig från följande tredje parter:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Krispig;
 4. Typeform;
 5. API för YouTube*

*Användare som väljer att ladda upp filer med hjälp av YouTube Upload Integration samtycker till att vara bundna av YouTube Terms of Service ( https://www.youtube.com/t/terms ), som är relaterade till Googles sekretesspolicy ( http://www.google.com/policies/privacy ).

Uppgifter som samlas in automatiskt

I den utsträckning du besöker webbplatsen kommer vi att samla in dina uppgifter automatiskt, t.ex:

 1. Vi samlar automatiskt in viss information om ditt besök på webbplatsen. Denna information hjälper oss att förbättra webbplatsens innehåll och navigering, och inkluderar din IP-adress, datum, tider och frekvens med vilken du besöker webbplatsen och hur du använder och interagerar med dess innehåll.
 2. Vi kommer att samla in dina uppgifter automatiskt via cookies, i linje med cookieinställningarna i din webbläsare. För mer information om cookies och hur vi använder dem på webbplatsen, se avsnittet nedan med rubriken ”Cookies”.
 

Vår användning av data

 1. Någon eller alla av ovanstående uppgifter kan krävas av oss från tid till annan för att ge dig bästa möjliga service och upplevelse när du använder vår webbplats. Specifikt kan data användas av oss av följande skäl:
  1. Intern registerföring;
  2. förbättring av våra produkter/tjänster;
  3. skicka marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig via e-post;
  4. kontakt i marknadsundersökningssyfte, vilket kan ske via e-post, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att anpassa eller uppdatera webbplatsen;
 2. Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser att det är nödvändigt att göra det för våra legitima intressen. Om du inte är nöjd med detta har du rätt att invända under vissa omständigheter (se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan).
 3. För direkt marknadsföring till dig via e-post behöver vi ditt samtycke, antingen via en opt-in eller en soft-opt-in:
  1. Soft opt-in samtycke är en särskild typ av samtycke som gäller när du tidigare har haft kontakt med oss (till exempel om du kontaktar oss för att be oss om mer information om en viss produkt/tjänst och vi marknadsför liknande produkter/tjänster). Vid ”soft opt-in” samtycke kommer vi att betrakta ditt samtycke som givet om du inte avanmäler dig.
  2. För andra typer av e-marknadsföring måste vi inhämta ditt uttryckliga samtycke, dvs. du måste vidta en positiv och bekräftande åtgärd när du samtycker, t.ex. genom att markera en kryssruta som vi kommer att tillhandahålla.
  3. Om du inte är nöjd med vår inställning till marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För information om hur du återkallar ditt samtycke, se avsnittet med rubriken ”Dina rättigheter” nedan.
 1. När du registrerar dig hos oss och skapar ett konto för att ta emot våra tjänster är den rättsliga grunden för denna behandling att fullgöra ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.
 

Vem vi delar uppgifter med

 1. Vi kan dela dina uppgifter med följande grupper av personer av följande skäl:
  1. våra anställda, agenter och/eller professionella rådgivare – för att vi ska kunna ägna oss åt direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev eller e-postmeddelanden om produkter och tjänster som tillhandahålls av oss och som vi tror kan vara av intresse för dig);
  2. tredjepartsbetalningsleverantörer som behandlar betalningar som görs via webbplatsen – för att göra det möjligt för tredjepartsbetalningsleverantörer att behandla användarnas betalningar och återbetalningar;

i varje enskilt fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Att hålla data säkra

 1. Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter, t.ex:
  1. åtkomst till ditt konto styrs av ett lösenord och ett användarnamn som är unikt för dig.
  2. vi lagrar dina uppgifter på säkra servrar.
 2. Tekniska och organisatoriska åtgärder omfattar åtgärder för att hantera eventuella misstänkta dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina uppgifter, vänligen meddela oss omedelbart genom att kontakta oss via den här e-postadressen: support@transkriptor.com
 3. Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägerier, identitetsstöld, virus och många andra problem på nätet, vänligen besök  www.getsafeonline.org .
 

Lagring av uppgifter

 1. Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag kommer vi endast att lagra dina uppgifter i våra system under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller tills du begär att uppgifterna ska raderas.
 2. Även om vi raderar dina uppgifter kan de finnas kvar på backup- eller arkivmedia för rättsliga, skattemässiga eller regulatoriska ändamål.
 

Dina rättigheter

 1. Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter:
  1. Rätt till tillgång – rätten att begära (i) kopior av den information vi har om dig vid varje tidpunkt, eller (ii) att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. Om vi ger dig tillgång till den information vi har om dig kommer vi inte att debitera dig för detta, såvida inte din begäran är ”uppenbart ogrundad eller orimlig”. Om vi har laglig rätt att göra det kan vi avslå din begäran. Om vi avslår din begäran kommer vi att meddela dig skälen till detta.
  2. Rätt till rättelse  – rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
  3. Rätt till radering  – rätt att begära att vi raderar eller tar bort dina uppgifter från våra system.
  4. Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter  – rätten att ”blockera” oss från att använda dina uppgifter eller begränsa det sätt på vilket vi kan använda dem.
  5. Rätt till dataportabilitet  – rätt att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina uppgifter.
  6. Rätt att göra invändningar  – rätt att invända mot vår användning av dina uppgifter, inklusive när vi använder dem för våra legitima intressen.
 2. För att ställa frågor, utöva någon av dina rättigheter enligt ovan eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter (där samtycke är vår rättsliga grund för behandlingen av dina uppgifter), vänligen kontakta oss via den här e-postadressen:  support@transkrip tor.com
 3. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ett klagomål som gäller dina personuppgifter kan du vända dig till den relevanta dataskyddsmyndigheten med ditt klagomål. För Irland är detta Data Protection Commission (DPC). DPC:s kontaktuppgifter finns på deras webbplats på  https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Håll oss informerade om dina uppgifter ändras under den period som vi lagrar dem.
 

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte din användning av sådana webbplatser. Du rekommenderas att läsa sekretesspolicyn eller sekretessmeddelandet för andra webbplatser innan du använder dem.

Förändringar i ägande och kontroll av företag

 1. Speaktor Ltd. kan, från tid till annan, expandera eller reducera vår verksamhet och detta kan innebära försäljning och/eller överföring av kontrollen över hela eller delar av Speaktor Ltd. Uppgifter som tillhandahålls av användare kommer, om de är relevanta för någon del av vår verksamhet som överförs, att överföras tillsammans med den delen och den nya ägaren eller den nyligen kontrollerande parten kommer, enligt villkoren i denna integritetspolicy, att tillåtas använda uppgifterna för de ändamål för vilka de ursprungligen lämnades till oss.
 2. Vi kan också lämna ut uppgifter till en potentiell köpare av vår verksamhet eller någon del av den.
 3. I ovanstående fall kommer vi att vidta åtgärder i syfte att säkerställa att din integritet skyddas.

 

Kakor

 1. Denna webbplats kan placera och få tillgång till vissa cookies på din dator. Speaktor Ltd. använder cookies för att förbättra din upplevelse av att använda webbplatsen och för att förbättra vårt utbud av tjänster. Speaktor Ltd. har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas och respekteras vid alla tidpunkter.
 2. Denna webbplats kan placera följande cookies: Nedan följer en lista över de cookies som vi använder. Vi har försökt se till att detta är fullständigt och uppdaterat, men om du tror att vi har missat en cookie eller om det finns någon avvikelse, vänligen meddela oss.
  1. Strikt nödvändiga cookies – Dessa är cookies som krävs för driften av vår webbplats. De omfattar t.ex. cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats, använda en kundvagn eller använda e-faktureringstjänster.
  2. Analytiska/prestanda cookies – De gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att se till att användarna lätt hittar vad de letar efter.
  3. Funktionalitetscookies – Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehåll för dig, hälsa på dig med namn och komma ihåg dina preferenser (t.ex. ditt val av språk eller region).
 1. Du kan hitta en lista över cookies som vi använder i Cookies Schedule.
 2. Du kan välja att aktivera eller avaktivera cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. För ytterligare information, se hjälpmenyn i din webbläsare.
 3. Du kan när som helst välja att ta bort cookies, men du kan förlora all information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare och effektivare, inklusive, men inte begränsat till, personaliseringsinställningar.
 4. Vi rekommenderar att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.
 5. Mer allmän information om cookies, inklusive hur du inaktiverar dem, finns på aboutcookies.org. Du hittar också information om hur du tar bort cookies från din dator.

 

Allmänt

 1. Du får inte överföra någon av dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy om vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 2. Om en domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna integritetspolicy (eller del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses vara borttagen och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i denna integritetspolicy kommer inte att påverkas.
 3. Om inte annat avtalats ska en parts dröjsmål, handling eller underlåtenhet att utöva en rättighet eller ett rättsmedel inte anses utgöra ett avstående från denna, eller någon annan, rättighet eller rättsmedel.

 

Barn under 16 år

 1. Webbplatsen riktar sig inte till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 år ska du inte använda våra tjänster eller lämna någon information till oss via webbplatsen. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 16 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss på support@transkriptor.com

 

Ändringar av denna integritetspolicy

 1. Speaktor Ltd. förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy om vi anser det nödvändigt från tid till annan eller om det krävs enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på webbplatsen och du anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyn vid din första användning av webbplatsen efter ändringarna.

Du kan kontakta Speaktor Ltd. via e-post på support@transkriptor.com