Terma dan syarat

Perkhidmatan

penceramah  menyediakan perkhidmatan berikut (“Perkhidmatan”) kepada anda:

  1. Penukaran automatik fail teks yang dimuat naik kepada pertuturan melalui tapak web kami.
 

Akses

Akses kepada dan penggunaan tapak web dan Perkhidmatan yang ditawarkan di tapak web termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan, automatik penukaran teks kepada suara proses, muat turun maklumat produk dan Soalan Lazim, disediakan dan dibenarkan secara sementara dan tertakluk kepada Terma ini. Terma dan syarat tertentu mungkin dikenakan pada kandungan, produk, bahan, perkhidmatan atau maklumat tertentu yang terkandung pada atau tersedia melalui laman web ini atau transaksi yang dibuat melalui laman web ini. Terma khusus sedemikian mungkin sebagai tambahan kepada Terma atau, jika tidak konsisten dengan Terma ini, hanya setakat kandungan atau niat terma khusus tersebut tidak konsisten dengan Terma ini, terma khusus tersebut akan menggantikan Terma ini.

Speak tor Ltd. tidak menjamin ketersediaan tapak web atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan di tapak web.

Speak tor Ltd. berhak untuk menyemak, menukar, mengubah suai, memadam atau menggantung kandungan mana-mana bahagian laman web dan/atau mana-mana perkhidmatan yang disediakannya di tapak web tanpa notis pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya.

Speak tor Ltd. tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang gangguan atau pemberhentian mana-mana atau semua fungsi laman web atau Perkhidmatan atas sebarang sebab selain daripada yang dipersetujui di tempat lain secara langsung dengan Pengguna.

Speak tor Ltd. tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang maklumat yang terkandung di tapak web.  Speak tor Ltd. berhak mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan akses kepada semua atau sebahagian daripada laman web atau Perkhidmatan dengan atau tanpa notis.

Notis Hak Cipta

Kandungan dan Perkhidmatan tapak web yang disenaraikan ( https:// bercakap tor.com/  ) adalah hak milik  Cakaptor atau digunakan di bawah lesen daripada pemilik hak cipta pihak ketiga, dan dilindungi oleh hak cipta dan sebarang hak harta intelek yang lain. Kecuali diperuntukkan sebaliknya, kandungan yang diterbitkan di laman web ini boleh diterbitkan semula, dihantar, disiarkan semula, diterbitkan atau diedarkan dalam bentuk yang tidak diubah suai untuk kegunaan peribadi bukan komersial sahaja atau dengan kebenaran bertulis yang dinyatakan oleh Cakaptor. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara. Semua hak cipta dan notis proprietari lain akan dikekalkan pada semua pengeluaran semula.

Lesen untuk Menggunakan Laman Web

Anda boleh menggunakan tapak web dan maklumat serta bahan di dalamnya untuk memuat naik fail audio, mengedit, berkongsi dan mengeksportnya secara bukan eksklusif. Dengan pengecualian fail audio yang anda miliki secara peribadi untuk anda Cakap akaun tor:

Anda tidak boleh menerbitkan semula bahan daripada tapak web ini (termasuk penerbitan semula di tapak web lain), atau mengeluarkan semula atau menyimpan bahan daripada tapak web ini dalam mana-mana sistem perolehan elektronik awam atau persendirian;

Anda tidak boleh mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula, melawat, atau sebaliknya mengeksploitasi laman web atau bahan kami di laman web kami untuk tujuan komersial, tanpa kebenaran bertulis kami;

Anda tidak boleh menggunakan sebarang gambar, grafik, video atau urutan audio secara berasingan daripada sebarang teks yang disertakan.

Anda tidak boleh mengubah, menyusun semula, mengedit atau mengubah suai mana-mana bahan di tapak web.

Kami memberi anda lesen untuk menggunakan mana-mana aplikasi perisian yang disertakan dalam tapak web dan untuk tujuan yang disediakan di tapak web sahaja. Anda tidak boleh menterjemah, menyesuaikan, mengubah, mengubah suai, mengedar, menyahkompilasi atau merekayasa balik perisian itu untuk sebarang tujuan, mencipta sebarang karya terbitan berdasarkannya, membenarkannya digabungkan dengan mana-mana perisian lain, menyediakan akses kepadanya atau menggunakannya untuk menyediakan perkhidmatan kepada pihak ketiga kecuali setakat yang kami dikehendaki membenarkannya oleh undang-undang yang terpakai. Anda tidak boleh menggunakan perisian selain daripada yang dinyatakan dalam syarat ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Penggunaan mana-mana perkhidmatan, perisian, maklumat dan bahan yang tersedia di laman web anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan mengenainya Cakaptor akan memberitahu anda semasa memuat turun atau mengakses. Muat turun atau penggunaan perkhidmatan, maklumat dan bahan tersebut akan menunjukkan penerimaan anda terhadap syarat tambahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat tambahan ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan.

Had Liabiliti

Maklumat di laman web ini disediakan secara percuma, dan anda mengakui bahawa adalah tidak munasabah untuk mempertanggungjawabkan kami berkenaan dengan laman web ini dan maklumat di laman web ini. Walaupun penjagaan telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, Cakaptor Ltd. tidak bertanggungjawab oleh itu. Semua kandungan disediakan “seadanya” dan “sebagaimana tersedia.” Speak tor Ltd. dengan ini secara nyata menafikan sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, termasuk tanpa had waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk sebarang tujuan tertentu, bukan pelanggaran, atau mengenai pengendalian laman web ini atau kandungan  Cakapptor Ltd. tidak menjamin atau membuat sebarang representasi tentang keselamatan laman web ini. Anda mengakui sebarang maklumat yang dihantar mungkin dipintas. Speak tor Ltd. tidak menjamin bahawa laman web atau pelayan yang menyediakan laman web ini atau komunikasi elektronik yang dihantar oleh  Speak tor Ltd. bebas daripada virus atau sebarang unsur berbahaya yang lain.

Dalam apa jua keadaan tidak boleh  Cakaptor Ltd. bertanggungjawab ke atas apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, berbangkit, punitif, khas atau sampingan (termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan perniagaan, kontrak, hasil, data, maklumat atau gangguan perniagaan) akibat daripada, yang timbul daripada atau dalam hubungan dengan penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau kandungan, walaupun jika Cakaptor Ltd. telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sebarang tindakan yang dikenakan Speak tor Ltd. berkaitan atau berkaitan dengan laman web ini mesti dimulakan dan dimaklumkan kepada  Cakaptor Ltd. secara bertulis dalam tempoh satu (1) tahun selepas tarikh punca tindakan timbul. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti kami untuk penipuan, untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami, atau untuk sebarang liabiliti lain, yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang yang terpakai.

Pautan ke Laman Web Ini

Anda tidak boleh membuat pautan ke mana-mana halaman laman web ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Jika anda membuat pautan ke halaman laman web ini, anda melakukannya atas risiko anda sendiri dan pengecualian dan had yang ditetapkan dalam Terma ini akan dikenakan kepada Pengguna yang menggunakan tapak web ini dengan memautkannya.

Pautan ke Tapak Lain

Dari semasa ke semasa laman web juga mungkin termasuk pautan ke laman web pihak ketiga lain yang tidak berada di bawah kawalan  Cakaptor Ltd.. Pautan ini bertujuan untuk memberikan maklumat lanjut dan tidak bertujuan untuk menandakannya Speak tor Ltd. menyokong tapak web tersebut dan/atau kandungannya atau dalam apa-apa cara bergabung dengan tapak web yang dipautkan.  Cakaptor Ltd. tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak terma dan syarat mana-mana tapak web lain yang boleh anda lawati. Pautan lanjut yang disediakan oleh tapak web atau sumber tidak disiasat, disahkan, dipantau atau disahkan oleh Speak tor Ltd. dan digunakan atas risiko anda sendiri.

Penyerahan

Anda menjamin bahawa sebarang maklumat, imej, ulasan atau data dalam apa jua bentuk yang anda serahkan ke tapak web, melalui e-mel atau sebaliknya, tidak memfitnah atau menyinggung perasaan, tidak benar, menyinggung perkauman atau hasutan untuk membenci kaum atau sebaliknya melanggar hak individu untuk privasi atau hak asasi manusia atau boleh diambil tindakan di sisi undang-undang dalam mana-mana bidang kuasa. Sekiranya anda menyerahkan bahan tersebut di tapak web, Speak tor Ltd. berhak untuk mengeluarkannya tanpa merujuk kepada anda dan bekerjasama dengan sebarang penyiasatan oleh pihak berkuasa atau perintah mahkamah yang berkaitan dengannya, sebarang dan semua akibat yang mungkin secara langsung atau tidak langsung akan menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya bukan tanggungjawab  Cakaptor Ltd.. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Cakaptor Ltd. tidak berbahaya daripada sebarang tindakan atau akibat yang mungkin timbul dalam keadaan sedemikian, termasuk sebarang tuntutan oleh pihak ketiga. Anda selanjutnya menjamin bahawa apa-apa data mana-mana pihak ketiga yang anda berikan, sama ada dengan menghantar mesej ke alamat e-mel kami, mengisi sebarang borang, menggunakan mana-mana perkhidmatan sembang dalam talian atau sebaliknya, disediakan oleh anda dengan kebenaran termaklum penuh pihak berkenaan dan adalah tepat. Speak tor Ltd. berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa apa-apa maklumat atau bahan yang diberikan, disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke tapak web merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka atau hak mereka untuk privasi tanpa liabiliti kepada awak.

Maklumat Sulit dan Pendedahan

Sehubungan dengan menyediakan Perkhidmatan, ia mungkin perlu atau wajar untuk anda atau  Cakaptor Ltd. untuk mendedahkan kepada Maklumat Sulit bukan awam tertentu yang lain. Untuk tujuan Terma ini, ‘Maklumat Sulit’ bermaksud semua maklumat bukan awam, sulit dan proprietari yang berkaitan dengan Pihak, pelanggan masing-masing dan Perkhidmatan, yang telah atau akan didedahkan oleh Pihak secara lisan atau seperti yang dinyatakan secara bertulis atau terkandung dalam beberapa bentuk nyata yang lain. Pihak yang menerima dengan ini bersetuju untuk memegang dengan penuh keyakinan dan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk mengekalkan kerahsiaan mana-mana dan semua Maklumat Sulit yang didedahkan oleh Pihak yang mendedahkan di bawah Terma ini dan tidak boleh mendedahkan Maklumat Sulit tanpa kebenaran yang nyata dan bertulis terlebih dahulu daripada pendedahan tersebut. Parti, kecuali yang berikut:

Maklumat yang, pada masa pendedahan, tersedia kepada orang ramai, atau selepas itu menjadi tersedia kepada orang ramai melalui penerbitan atau sebaliknya, selain daripada pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak yang menerima.

Maklumat yang Pihak penerima boleh wujudkan melalui rekod terdahulu telah diketahui oleh mereka atau berada dalam milikan mereka pada masa pendedahan dan tidak diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, daripada Pihak yang mendedahkan.

Maklumat yang Pihak penerima perolehi daripada pihak ketiga; dengan syarat bahawa maklumat sedemikian tidak diperolehi oleh pihak ketiga tersebut, secara langsung atau tidak langsung, daripada Pihak yang mendedahkan di bawah tanggungjawab kerahsiaan terhadap Pihak yang mendedahkan.

Maklumat yang boleh ditubuhkan oleh Pihak penerima telah dibangunkan secara bebas oleh pekerja atau kontraktor mereka yang tidak mempunyai hubungan dengannya dan tidak mengetahui kandungan Maklumat Sulit tersebut.

Pihak yang menerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit jika terpaksa berbuat demikian oleh mahkamah, agensi pentadbiran atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa berwibawa, dengan syarat bahawa dalam kes sedemikian Pihak yang menerima hendaklah, sebaik sahaja menerima notis bahawa pendedahan mungkin diperlukan, memberikan notis bertulis melalui faksimili dan surat semalaman kepada Pihak yang menyediakan supaya Pihak yang menyediakan boleh mendapatkan perintah perlindungan atau remedi lain daripada mahkamah atau tribunal tersebut. Dalam apa jua keadaan, Pihak yang menerima hendaklah mendedahkan hanya bahagian Maklumat Sulit yang, pada pendapat penasihat undang-undang mereka, dikehendaki didedahkan secara sah dan akan menjalankan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa sebarang maklumat yang didedahkan sedemikian akan diberi layanan sulit. oleh mahkamah atau tribunal tersebut melalui perintah perlindungan, pemfailan di bawah meterai dan cara lain yang sesuai.

Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan Maklumat Sulit untuk sebarang tujuan selain daripada berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk menambah baik atau membangunkan perkhidmatan baharu. Pihak yang menerima hanya akan mendedahkan Maklumat Sulit kepada pengarah, pegawai, pekerja, ejen, penyedia perkhidmatan atau syarikat bersekutu mereka, sebagaimana yang berkenaan yang kesemuanya terikat dengan syarat yang tidak kurang beratnya daripada Syarat ini.

Pihak yang menerima hendaklah mengambil semua langkah yang munasabah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi maklumat mereka sendiri, data atau harta ketara atau tidak ketara lain yang mereka anggap sebagai proprietari atau sulit, untuk memastikan bahawa Maklumat Sulit tidak didedahkan atau diduakan untuk kegunaan mana-mana pihak ketiga, dan hendaklah mengambil semua langkah yang munasabah untuk menghalang pengarah, pegawai, pekerja dan ejen mereka (seperti yang berkenaan) yang mempunyai akses kepada Maklumat Sulit daripada mendedahkan atau menggunakan tanpa kebenaran mana-mana Maklumat Sulit, atau daripada melakukan sebarang tindakan atau peninggalan yang boleh mengakibatkan pelanggaran Terma ini.

Atas permintaan bertulis Pihak yang mendedahkan, Pihak yang menerima hendaklah mengembalikan dengan segera kepada Pihak yang mendedahkan semua bahan dan dokumen, serta sebarang data atau media lain (termasuk data komputer dan maklumat elektronik), bersama-sama dengan mana-mana salinannya, atau memusnahkan Sulit tersebut. Maklumat dan atas permintaan Pihak yang mendedahkan, sediakan sijil pemusnahan

Cakaptor Ltd. memproses maklumat tentang pelawat ke laman web dan maklumat yang diterima mengikut Penyata. Dengan menggunakan tapak web, anda membenarkan pemprosesan sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data pengguna yang anda berikan adalah tepat.

Akses Terhad

Akses ke kawasan tertentu di tapak web kami adalah terhad. Kami berhak untuk menyekat akses ke kawasan laman web kami, atau sememangnya keseluruhan laman web kami, mengikut budi bicara kami. Jika kami memberikan anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan larangan tapak web kami atau kandungan atau Perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan anda dirahsiakan. Anda menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah ID pengguna atau kata laluan anda. Kami mungkin melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda mengikut budi bicara mutlak kami, jika anda melanggar mana-mana dasar atau terma yang mengawal penggunaan tapak web kami atau sebarang kewajipan kontrak lain yang anda terhutang kepada kami.

Keseluruhan perjanjian

Maklumat tapak ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berhubung dengan penggunaan laman web kami oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian terdahulu berkenaan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Undang-undang dan Bidang Kuasan

Maklumat tapak ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Turki, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan notis ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Turki

Menghubungi Kami

Sila jangan teragak-agak untuk menghubungi ( support@transkriptor.com ) kami mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan Terma atau Penyata ini.