Villkor och bestämmelser

Tjänster

Speaktor tillhandahåller följande tjänst (”Tjänsterna”) till dig:

  1. Automatiserad omvandling av uppladdade textfiler till tal via våra webbplatser.
 

Tillgång

Tillgång till och användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till tjänsterna, den automatiska Konvertering av text till röst nedladdningar av produktinformation och vanliga frågor, tillhandahålls och tillåts på tillfällig basis och omfattas av dessa Villkor. Särskilda villkor kan gälla för specifikt innehåll, produkter, material, tjänster eller information som finns på eller är tillgänglig via denna webbplats eller transaktioner som genomförs via denna webbplats. Sådana särskilda villkor kan vara tillägg till Villkoren eller, om de är oförenliga med dessa Villkor, endast i den utsträckning som innehållet eller avsikten med sådana särskilda villkor är oförenligt med dessa Villkor, kommer sådana särskilda villkor att ersätta dessa Villkor.

Speaktor Ltd. garanterar inte tillgängligheten till webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Speaktor Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande revidera, ändra, modifiera, radera eller avbryta innehållet i någon del av webbplatsen och/eller någon av de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen utan föregående meddelande.

Speaktor Ltd. tar inte på sig något ansvar för avbrott eller upphörande av någon eller alla funktioner på webbplatsen eller i tjänsten av någon annan anledning än vad som överenskommits direkt med användaren.

Speaktor Ltd. har ingen skyldighet att uppdatera någon information som finns på webbplatsen. Speaktor Ltd. förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen eller tjänsten med eller utan föregående meddelande.

Meddelande om upphovsrätt

Innehållet och tjänsten på de webbplatser som anges ( https://speaktor.com/  ) ägs av Speakeller används under licens från tredje parts upphovsrättsinnehavare, och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges får det innehåll som publiceras på denna webbplats reproduceras, överföras, återutsändas, publiceras eller distribueras i oförändrad form för personligt icke-kommersiellt bruk endast eller med uttryckligt skriftligt medgivande från Talator. Med förbehåll för licensen nedan förbehålls alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri. Alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt skall finnas kvar på alla reproduktioner.

Licens att använda webbplatsen

Du får använda webbplatsen och den information och det material som finns där för att ladda upp ljudfiler, redigera, dela och exportera dem på en icke-exklusiv basis. Med undantag för ljudfiler som du personligen har överfört till din Talator-konto:

Du får inte återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats), eller reproducera eller lagra material från denna webbplats i något offentligt eller privat elektroniskt hämtningssystem;

Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja, besöka eller på annat sätt utnyttja vår webbplats eller material på vår webbplats för ett kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

Du får inte använda några fotografier, grafik, video- eller ljudsekvenser separat från någon medföljande text.

Du får inte ändra, dekompilera, redigera eller på annat sätt modifiera något material på webbplatsen.

Vi ger dig en licens att använda alla program som ingår i webbplatsen och endast för de ändamål som görs tillgängliga på webbplatsen. Du får inte översätta, anpassa, ändra, modifiera, distribuera, dekompilera eller bakåtkompilera programvaran för något ändamål, skapa derivatverk baserade på den, tillåta att den kombineras med någon annan programvara, ge tillgång till den eller använda den för att tillhandahålla tjänster till tredje part utom i den utsträckning som vi måste tillåta detta enligt tillämplig lag. Du får inte använda programvaran på annat sätt än vad som anges i dessa villkor utan vårt föregående skriftliga medgivande. Din användning av tjänster, programvara, information och material som finns tillgängliga på webbplatsen kan omfattas av ytterligare villkor om vilka Talator kommer att meddela dig vid tidpunkten för nedladdning eller åtkomst. Din nedladdning eller användning av sådana tjänster, information och material innebär att du accepterar dessa ytterligare villkor. Om du inte samtycker till dessa ytterligare villkor ska du inte använda Tjänsterna.

Begränsningar av ansvar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls kostnadsfritt, och du bekräftar att det skulle vara orimligt att hålla oss ansvariga med avseende på denna webbplats och informationen på denna webbplats. Vi har vidtagit alla åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, Talator Ltd. tar inget ansvar för detta. Allt innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”. Speaktor Ltd. frånsäger sig härmed uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller avseende driften av denna webbplats eller dess innehåll   Tala ptor Ltd. garanterar inte och gör inga utfästelser om säkerheten på denna webbplats. Du är medveten om att all information som skickas kan komma att fångas upp. Speaktor Ltd. garanterar inte att webbplatsen eller de servrar som gör denna webbplats tillgänglig eller elektronisk kommunikation som skickas av Speaktor Ltd. är fria från virus eller andra skadliga element.

Under inga omständigheter talator Ltd. ansvara för direkta, indirekta, följdmässiga, straffrättsliga, särskilda eller tillfälliga skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av verksamhet, kontrakt, intäkter, data, information eller avbrott i verksamheten) som uppstår till följd av eller i samband med användningen av, eller oförmåga att använda, denna webbplats eller innehållet, även om Talator Ltd. har informerats om möjligheten av sådana skador. Varje talan som väcks mot Speaktor Ltd. avseende eller i samband med denna webbplats måste inledas och meddelas till Speaktor Ltd. skriftligen inom ett (1) år från det datum då orsaken till åtgärden uppstod. Inget i denna friskrivningsklausul ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för bedrägeri, för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet, eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Länkar till denna webbplats

Du får inte skapa en länk till någon sida på denna webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande. Om du skapar en länk till en sida på denna webbplats gör du det på egen risk och de undantag och begränsningar som anges i dessa villkor kommer att gälla för användaren som använder denna webbplats genom att länka till den.

Länkar till andra webbplatser

Från tid till annan kan webbplatsen också innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part som inte är under kontroll av Speaktor Ltd.. Dessa länkar är avsedda att ge ytterligare information och är inte avsedda att innebära att Speaktor Ltd. stöder sådana webbplatser och/eller deras innehåll eller är på något sätt knuten till den länkade webbplatsen. Talator Ltd. har inget ansvar för innehållet på den länkade webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera villkoren för alla andra webbplatser som du besöker. Ytterligare länkar som tillhandahålls av webbplatsen eller resurser undersöks inte, verifieras inte, övervakas inte och stöds inte av Speaktor Ltd. och används på egen risk.

Underkastelse

Du garanterar att all information, bilder, kommentarer eller data av något slag som du skickar till webbplatsen, via e-post eller på annat sätt, inte är ärekränkande eller stötande, osann, rasistisk eller uppmanar till rashat eller på annat sätt bryter mot en persons rätt till integritet eller mänskliga rättigheter eller kan leda till rättsliga åtgärder i någon jurisdiktion. I händelse av att du skickar in sådant material på webbplatsen, Speaktor Ltd. förbehåller sig rätten att ta bort det utan hänvisning till dig och samarbeta med eventuella utredningar av myndigheterna eller domstolsbeslut som rör det, alla konsekvenser som direkt eller indirekt kan följa kommer helt och hållet att vara ditt ansvar och inte ansvar för Speaktor Ltd.. Du samtycker till att ersätta och hålla Talator Ltd. från alla åtgärder eller konsekvenser som kan uppstå under sådana omständigheter, inklusive eventuella krav från tredje part. Du garanterar vidare att alla uppgifter om tredje part som du tillhandahåller, oavsett om det är genom att skicka meddelanden till våra e-postadresser, fylla i formulär, använda en chattjänst eller på annat sätt, tillhandahålls av dig med fullt informerat samtycke från den relevanta parten och att de är korrekta. Speaktor Ltd. har rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att information eller material som du tillhandahåller, publicerar eller laddar upp på webbplatsen utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet utan skadeståndsskyldighet gentemot dig.

Konfidentiell information och utlämnande

I samband med tillhandahållandet av Tjänsten kan det vara nödvändigt eller önskvärt för dig eller talator Ltd. att lämna ut viss icke-offentlig konfidentiell information till den andra parten. I dessa villkor avses med ”konfidentiell information” all icke-offentlig, konfidentiell och skyddad information som rör parterna, deras respektive kunder och tjänsten, som har lämnats eller kommer att lämnas ut av en part muntligen eller skriftligen eller som finns i någon annan konkret form. Den mottagande parten förbinder sig härmed att hålla all konfidentiell information som den utlämnande parten lämnar ut enligt dessa villkor strikt konfidentiell och att vidta alla rimliga åtgärder för att bevara sekretessen för denna information, och får inte lämna ut konfidentiell information utan uttryckligt, skriftligt förhandsmedgivande från den utlämnande parten, med undantag av följande:

Information som vid tidpunkten för offentliggörandet är tillgänglig för allmänheten, eller därefter blir tillgänglig för allmänheten genom publicering eller på annat sätt, annat än genom att den mottagande parten bryter mot detta avtal.

Information som den mottagande parten kan bevisa genom tidigare dokumentation redan var känd för dem eller var i deras besittning vid tidpunkten för utlämnandet och inte förvärvades, direkt eller indirekt, från den utlämnande parten.

Information som den mottagande parten erhåller från en tredje part, dock under förutsättning att sådan information inte erhållits av den tredje parten, direkt eller indirekt, från den utlämnande parten enligt en sekretessförpliktelse gentemot den utlämnande parten.

Information som den mottagande parten kan visa har utvecklats självständigt av dess anställda eller uppdragstagare som inte haft någon kontakt med eller varit medvetna om innehållet i den Konfidentiella informationen.

Den mottagande parten får lämna ut konfidentiell information om den tvingas till detta av en domstol, administrativ myndighet eller annan behörig domstol, dock under förutsättning att den mottagande parten i sådant fall, omedelbart efter att ha underrättats om att utlämnande kan krävas, skriftligen meddelar den tillhandahållande parten via fax och post över natten så att den tillhandahållande parten kan begära en skyddsorder eller annan åtgärd från nämnda domstol eller tribunal. Under alla omständigheter skall den mottagande parten endast avslöja den del av den konfidentiella informationen som enligt deras juridiska rådgivare enligt lag måste avslöjas och skall vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att all sådan information som avslöjas kommer att behandlas konfidentiellt av nämnda domstol eller tribunal genom skyddsorder, förseglade handlingar och andra lämpliga medel.

Den mottagande parten får inte använda den konfidentiella informationen för något annat ändamål än i samband med tjänsten eller för att förbättra eller utveckla nya tjänster. Den mottagande parten får endast lämna ut konfidentiell information till sina direktörer, tjänstemän, anställda, ombud, tjänsteleverantörer eller intressebolag, i förekommande fall, vilka alla ska vara bundna av villkor som inte är mindre betungande än dessa villkor.

Den mottagande parten ska vidta alla rimliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till de åtgärder som vidtas för att skydda sin egen information, data eller annan materiell eller immateriell egendom som de betraktar som äganderätt eller konfidentiell, för att säkerställa att den konfidentiella informationen inte avslöjas eller kopieras för användning av någon tredje part, och ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra sina direktörer, tjänstemän, anställda och ombud (i tillämpliga fall) som har tillgång till den konfidentiella informationen från att avslöja eller göra obehörig användning av konfidentiell information eller att begå handlingar eller underlåtenheter som kan leda till en överträdelse av dessa villkor.

På skriftlig begäran av den utlämnande parten ska den mottagande parten omedelbart återlämna allt material och alla dokument, samt alla data eller andra medier (inklusive datordata och elektronisk information), tillsammans med alla kopior av dessa, eller förstöra den konfidentiella informationen och på begäran av den utlämnande parten tillhandahålla ett intyg om förstöring.

Talator Ltd. behandlar information om besökare på webbplatsen och information som mottagits i enlighet med uttalandet. Genom att använda webbplatsen samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla användaruppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Begränsad åtkomst

Tillgången till vissa delar av vår webbplats är begränsad. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till delar av vår webbplats, eller till hela vår webbplats. Om vi förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska få tillgång till begränsade områden på vår webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att ditt användar-ID och lösenord hålls konfidentiellt. Du tar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt användar-ID eller lösenord. Vi kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter eget gottfinnande, om du bryter mot någon av de policyer eller villkor som styr din användning av vår webbplats eller någon annan avtalsenlig skyldighet som du är skyldig oss.

Hela avtalet

Denna webbplatsinformation utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats, och ersätter alla tidigare avtal med avseende på din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktionn

Denna webbplatsinformation kommer att regleras av och tolkas i enlighet med turkisk lag, och alla tvister som rör detta meddelande ska omfattas av de turkiska domstolarnas exklusiva jurisdiktion

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta (support@transkriptor.com) oss angående alla frågor som rör dessa Villkor eller Uttalandet.