Podmínky a pravidla

Služba

Speaktor vám poskytuje následující službu (dále jen „služby“):

  1. Automatický převod nahraných textových souborů na řeč prostřednictvím našich webových stránek.
 

Přístup na

Přístup k webovým stránkám a službám nabízeným na těchto webových stránkách a jejich používání, mimo jiné včetně služeb, automatického přenosu dat a informací. převod textu na hlas proces, stahování informací o produktech a často kladené dotazy, jsou poskytovány a povoleny dočasně a podléhají těmto podmínkám. Na konkrétní obsah, produkty, materiály, služby nebo informace obsažené na těchto webových stránkách nebo dostupné jejich prostřednictvím nebo na transakce uzavřené prostřednictvím těchto webových stránek se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Takové zvláštní podmínky mohou doplňovat Podmínky nebo, pokud jsou v rozporu s těmito Podmínkami, pouze v rozsahu, v jakém je obsah nebo záměr takových zvláštních podmínek v rozporu s těmito Podmínkami, takové zvláštní podmínky nahradí tyto Podmínky.

Mluvtetor s.r.o. nezaručuje dostupnost webových stránek ani žádné ze služeb nabízených na těchto stránkách.

Mluvtetor Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení revidovat, měnit, upravovat, mazat nebo pozastavit obsah jakékoli části webových stránek a/nebo jakékoli služby, které na webových stránkách poskytuje, a to bez předchozího upozornění.

Mluvtetor s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za přerušení nebo přerušení všech funkcí webových stránek nebo služby z jakéhokoli jiného důvodu, než který byl dohodnut přímo s uživatelem.

Mluvtetor Ltd. není povinna aktualizovat informace obsažené na těchto webových stránkách. Speaktor Ltd. si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukončit přístup k celým webovým stránkám nebo službě nebo jejich části, a to bez předchozího upozornění nebo s ním.

Upozornění na autorská práva

Obsah a služby uvedených webových stránek ( https://speaktor.com/  ) jsou majetkem Speaktor nebo používané na základě licence od třetích stran, které jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na těchto webových stránkách lze reprodukovat, přenášet, dále vysílat, publikovat nebo šířit v nezměněné podobě pouze pro osobní nekomerční použití nebo s výslovným písemným souhlasem společnosti. Mluvtetor. S výhradou níže uvedené licence jsou veškerá práva, která zde nejsou výslovně uvedena, vyhrazena. Na všech reprodukcích musí být zachována veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva.

Licence na používání webových stránek

Webové stránky a informace a materiály na nich můžete nevýhradně používat k nahrávání zvukových souborů, jejich úpravám, sdílení a exportu. S výjimkou zvukových souborů, které jste si osobně uložili do svého počítače. Mluvtetor účet:

Materiál z těchto webových stránek nesmíte znovu publikovat (včetně opětovného zveřejnění na jiných webových stránkách) ani reprodukovat či ukládat materiál z těchto webových stránek v jakémkoli veřejném či soukromém elektronickém vyhledávacím systému;

Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat, navštěvovat nebo jinak využívat naše webové stránky nebo materiály na našich webových stránkách ke komerčním účelům;

Nesmíte používat žádné fotografie, grafiku, video ani zvukové sekvence odděleně od doprovodného textu.

Nesmíte měnit, dekompilovat, upravovat ani jinak modifikovat žádný materiál na webových stránkách.

Udělujeme vám licenci na používání všech softwarových aplikací, které jsou součástí webových stránek, a to pouze pro účely, které jsou na webových stránkách k dispozici. Tento software nesmíte překládat, přizpůsobovat, měnit, upravovat, distribuovat, dekompilovat ani zpětně analyzovat za jakýmkoli účelem, vytvářet na jeho základě jakákoli odvozená díla, povolovat jeho kombinaci s jiným softwarem, poskytovat k němu přístup nebo jej používat k poskytování služeb třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to musíme povolit podle platných právních předpisů. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte software používat jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Vaše používání služeb, softwaru, informací a materiálů dostupných na webových stránkách může podléhat dalším podmínkám, o kterých se dozvíte z těchto stránek. Mluvtetor vás na to při stahování nebo přístupu upozorní. Stažením nebo používáním těchto služeb, informací a materiálů vyjadřujete svůj souhlas s těmito dodatečnými podmínkami. Pokud s těmito dodatečnými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte služby.

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány bezplatně a vy berete na vědomí, že by bylo nepřiměřené činit nás odpovědnými za tyto webové stránky a informace na nich uvedené. Přestože jsme se snažili zajistit přesnost informací na těchto webových stránkách, Mluvtetor Ltd. proto nenese žádnou odpovědnost. Veškerý obsah je poskytován „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“. Mluvtetor Ltd. se tímto výslovně zříká jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv, nebo pokud jde o fungování těchto webových stránek nebo jejich obsahu.   Speak Společnost ptor s.r.o. neručí za bezpečnost těchto webových stránek ani neposkytuje žádná prohlášení. Berete na vědomí, že veškeré odeslané informace mohou být zachyceny. Mluvtetor Ltd. nezaručuje, že webové stránky nebo servery, které tyto webové stránky zpřístupňují, nebo elektronická komunikace zaslaná prostřednictvím těchto webových stránek, jsou v souladu se zákonem. Speaktor Ltd. neobsahují viry ani jiné škodlivé prvky.

V žádném případě nesmí Speaktor Ltd. neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, následné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo náhodné škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu obchodu, smlouvy, příjmů, dat, informací nebo přerušení provozu), které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nemožností používat tyto webové stránky nebo jejich obsah, a to i v případě, že Mluvtetor Ltd. byla o možnosti vzniku takových škod informována. Jakákoli žaloba podaná proti Mluvtetor Ltd. týkající se těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi musí být zahájena a oznámena na adresu Speaktor Ltd. písemně do jednoho (1) roku od data vzniku důvodu k žalobě. Žádné ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvod, za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Odkazy na tuto webovou stránku

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte vytvořit odkaz na žádnou stránku těchto webových stránek. Pokud vytvoříte odkaz na stránku těchto webových stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí a na uživatele, který používá tyto webové stránky prostřednictvím odkazu, se vztahují výjimky a omezení uvedené v těchto podmínkách.

Odkazy na jiné stránky

Webové stránky mohou čas od času obsahovat také odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou společnosti. Speaktor Ltd.. Tyto odkazy slouží k poskytnutí dalších informací a neznamenají, že se jedná o Mluvtetor Ltd. tyto webové stránky a/nebo jejich obsah schvaluje nebo je s nimi jakkoli spojena. Speaktor Ltd. nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek. Je vaší odpovědností zkontrolovat podmínky všech ostatních webových stránek, které můžete navštívit. Další odkazy uvedené na těchto webových stránkách nebo zdrojích nejsou zkoumány, ověřovány, monitorovány ani podporovány. Mluvtetor Ltd. a jsou používány na vlastní nebezpečí.

Podání

Zaručujete se, že jakékoli informace, obrázky, komentáře nebo údaje jakékoli povahy, které na webové stránky zašlete e-mailem nebo jinak, nejsou hanlivé nebo urážlivé, nepravdivé, rasově urážlivé nebo podněcující k rasové nenávisti nebo jinak neporušují právo jednotlivce na soukromí nebo lidská práva nebo nejsou žalovatelné podle zákona v jakékoli jurisdikci. V případě, že takový materiál na webové stránky vložíte, Mluvtetor Ltd. si vyhrazuje právo odstranit ji bez vašeho upozornění a spolupracovat při jakémkoli vyšetřování ze strany úřadů nebo soudním příkazu, který se jí týká, přičemž veškeré následky, které mohou přímo či nepřímo vyplynout, budou plně na vaši zodpovědnost, nikoli na zodpovědnost společnosti Speaktor Ltd.. Souhlasíte s tím, že odškodníte a budete držet Mluvtetor Ltd. bez jakýchkoli nároků nebo následků, které mohou za takových okolností vzniknout, včetně nároků třetích stran. Dále zaručujete, že veškeré údaje třetích stran, které nám poskytnete, ať už zasláním zpráv na naše e-mailové adresy, vyplněním jakýchkoli formulářů, použitím jakékoli služby online chatu nebo jinak, jste poskytli s plným informovaným souhlasem příslušné strany a jsou přesné. Mluvtetor Ltd. má právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakékoli informace nebo materiál, který jste poskytli, zveřejnili nebo nahráli na webové stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí, aniž by vám za to nesla odpovědnost.

Důvěrné informace a jejich zveřejňování

V souvislosti s poskytováním Služby může být nezbytné nebo žádoucí, abyste nebo Mluvittor Ltd. zpřístupnit druhé straně určité neveřejné důvěrné informace. Pro účely těchto podmínek se „důvěrnými informacemi“ rozumí veškeré neveřejné, důvěrné a vlastnické informace týkající se stran, jejich příslušných klientů a služby, které byly nebo budou stranou sděleny ústně nebo písemně či v jiné hmotné podobě. Přijímající strana se tímto zavazuje, že bude přísně důvěrná a vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zachovala v tajnosti veškeré Důvěrné informace, které jí sdělila sdělující strana podle těchto Podmínek, a nesmí Důvěrné informace zveřejnit bez výslovného předchozího písemného souhlasu sdělující strany, s výjimkou následujících případů:

Informace, které jsou v době zveřejnění veřejně dostupné nebo se následně stanou veřejně dostupnými na základě zveřejnění nebo jiným způsobem, s výjimkou porušení této dohody přijímající stranou.

Informace, o nichž může přijímající strana prokázat, že jí byly již známy nebo je měla k dispozici v době zveřejnění a nezískala je přímo ani nepřímo od sdělující strany.

Informace, které přijímající strana získá od třetí strany, avšak za předpokladu, že tyto informace nezískala tato třetí strana přímo nebo nepřímo od sdělující strany na základě závazku mlčenlivosti vůči sdělující straně.

Informace, u nichž může přijímající strana prokázat, že byly nezávisle vyvinuty jejími zaměstnanci nebo smluvními partnery, kteří s Důvěrnými informacemi nepřišli do styku a neznali jejich obsah.

Přijímající strana může zveřejnit Důvěrné informace, pokud ji k tomu donutí soud, správní orgán nebo jiný soud s příslušnou pravomocí, avšak v takovém případě přijímající strana neprodleně po obdržení oznámení, že může být požadováno zveřejnění, zašle faxem a noční poštou písemné oznámení poskytující straně, aby mohla požádat o ochranný příkaz nebo jiný opravný prostředek u uvedeného soudu nebo tribunálu. V každém případě přijímající strana zveřejní pouze tu část důvěrných informací, kterou je podle názoru jejího právního zástupce nutné zveřejnit ze zákona, a vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že s takto zveřejněnými informacemi bude uvedený soud zacházet jako s důvěrnými prostřednictvím ochranných příkazů, zapečetěných podání a jiných vhodných prostředků.

Přijímající strana nesmí používat důvěrné informace k jiným účelům než v souvislosti se službou nebo ke zlepšení či vývoji nových služeb. Přijímající strana zpřístupní Důvěrné informace pouze svým ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem, případně všem, kteří jsou vázáni podmínkami, které nejsou méně přísné než tyto Podmínky.

Přijímající strana přijme veškerá přiměřená opatření, mimo jiné včetně opatření přijatých k ochraně svých vlastních informací, dat nebo jiného hmotného či nehmotného majetku, který považuje za vlastnický nebo důvěrný, aby zajistila, že Důvěrné informace nebudou zveřejněny nebo duplikovány pro použití jakoukoli třetí stranou, a přijme veškerá přiměřená opatření, aby zabránila svým ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a zástupcům (podle okolností), kteří mají přístup k Důvěrným informacím, ve zveřejnění nebo neoprávněném použití jakýchkoli Důvěrných informací nebo v jakémkoli jednání nebo opomenutí, které by mohlo vést k porušení těchto Podmínek.

Na písemnou žádost sdělující strany přijímající strana neprodleně vrátí sdělující straně všechny materiály a dokumenty, jakož i veškerá data nebo jiná média (včetně počítačových dat a elektronických informací) spolu s jejich kopiemi, nebo uvedené důvěrné informace zničí a na žádost sdělující strany předloží potvrzení o jejich zničení.

Mluvtetor Ltd. zpracovává informace o návštěvnících webových stránek a informace získané v souladu s tímto prohlášením. Používáním webových stránek s tímto zpracováním souhlasíte a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté uživatelské údaje jsou přesné.

Omezený přístup

Přístup do některých oblastí našich webových stránek je omezen. Vyhrazujeme si právo omezit přístup do některých oblastí našich webových stránek nebo dokonce na celé naše webové stránky, a to podle našeho uvážení. Pokud vám poskytneme uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup do vyhrazených oblastí našich webových stránek nebo k jinému obsahu či službám, musíte zajistit, aby vaše uživatelské jméno a heslo byly důvěrné. Přijímáte odpovědnost za všechny činnosti, které se odehrávají pod vaším uživatelským jménem nebo heslem. Vaše uživatelské jméno a heslo můžeme dle našeho uvážení zakázat, pokud porušíte některou ze zásad nebo podmínek, kterými se řídí vaše používání našich webových stránek, nebo jakýkoli jiný smluvní závazek, který vůči nám máte.

Celá dohoda

Tyto informace o webu představují úplnou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání těchto webových stránek.

Právo a soudní příslušnost

Tyto informace o stránkách se řídí a vykládají v souladu s tureckým právem a veškeré spory týkající se tohoto oznámení podléhají výlučné pravomoci tureckých soudů.

Kontaktujte nás

Neváhejte se obrátit na (support@transkriptor.com) v jakékoli záležitosti týkající se těchto Podmínek nebo Prohlášení.