Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neurologisk utvecklingsstörning som drabbar både barn och vuxna. Den kännetecknas av symtom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. De gör det svårt för individer att reglera sitt beteende, fokusera sin uppmärksamhet och fullfölja sina uppgifter.

Personer med ADHD har vanligtvis inlärningssvårigheter eftersom de kämpar med uppgifter som kräver ständig uppmärksamhet. Det kan till exempel handla om att läsa, skriva eller göra läxor. De har också svårt att organisera sig, hantera sin tid och kontrollera sina impulser.

Dessutom orsakar ADHD svårigheter med exekutiva funktioner, att sitta stilla länge, att lyssna på anvisningar och att vänta på sin tur. Personer med ADHD kämpar med impulsivitet och orolighet och har problem med arbetsminnet.

Vad orsakar ADD/ADHD?

Det finns ingen enskild orsak till ADD (Attention Deficit Disorder) eller ADHD. Forskningen tyder dock på att genetiska, neurologiska och miljömässiga faktorer spelar en roll. Sjukdomen behandlas vanligtvis med en kombination av medicinering, beteendeterapi och livsstilsförändringar.

Är ADHD kopplat till dyslexi?

ADHD och dyslexi är två separata tillstånd, men de förekommer samtidigt hos vissa personer. Ungefär 30-50 procent av personer med dyslexi har också symtom på ADHD, såsom ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Både personer med ADHD och dyslektiker har svårt att lära sig och bearbeta information. Därför är det viktigt att få en ordentlig utvärdering och vid behov få lämplig behandling.

Är ADHD kopplat till autism?

Både ADHD och autism är neurologiska utvecklingsstörningar som påverkar en persons förmåga att koncentrera sig, vara uppmärksam och reglera sitt beteende. De har dock olika diagnostiska kriterier och uppträder olika hos enskilda individer.

Hur hanterar man ADHD?

Att hantera ADHD är en utmaning, men med rätt stöd och strategier kan personer med ADHD hantera sina symtom. Här är några sätt att hjälpa till att hantera ADHD:

Vilken är den bästa läshjälpen för personer med ADHD?

Personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har nytta av flera olika strategier för läshjälp, här är några av de mest effektiva:

Hur är text-till-tal-tekniken fördelaktig för personer med ADHD?

Text-till-tal-teknik är ett värdefullt verktyg för personer med ADHD. Det är möjligt att läsa Microsoft Word-dokument, PDF-filer, artiklar, e-post, e-böcker och mycket mer.

Några av de sätt på vilka personer med ADHD kan dra nytta av text-till-tal-teknik är:

Programprogrammen för text till tal är till hjälp för ungdomar med uppmärksamhetsstörning och vuxna med ADHD.

Ofta ställda frågor

Hur använder man Speaktor?

Speaktor finns på både iOS- och Android-enheter. Oavsett om du använder iPhone eller iPad kan du installera Speaktor-appen från AppStore. Om du använder Android finns appen också i Google Play Store.