Najlepšia pomoc pri čítaní pre ľudí s ADHD

Mindfulness a relaxačné cvičenia pri čítaní

Čo je ADHD?

ADHD je skratka pre poruchu pozornosti s hyperaktivitou, ide o neurovývojovú poruchu, ktorá postihuje deti aj dospelých. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzívnosť. To jednotlivcom sťažuje reguláciu správania, sústredenie pozornosti a plnenie úloh.

Ľudia s ADHD majú zvyčajne poruchy učenia, pretože majú problémy s úlohami, ktoré si vyžadujú trvalú pozornosť. Patrí medzi ne čítanie, písanie alebo plnenie domácich úloh. Majú tiež problémy s organizáciou, riadením času a kontrolou impulzov.

Okrem toho ADHD spôsobuje ťažkosti s výkonnými funkciami, dlhým sedením, počúvaním pokynov a čakaním, kým na nich príde rad. Ľudia s ADHD majú problémy s impulzívnosťou a neposednosťou a majú problémy s pracovnou pamäťou.

Čo spôsobuje ADD/ADHD?

Neexistuje jediná príčina ADD (poruchy pozornosti) alebo ADHD. Výskum však naznačuje, že svoju úlohu zohrávajú genetické, neurologické a environmentálne faktory. Táto porucha sa zvyčajne lieči kombináciou liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu.

Súvisí ADHD s dyslexiou?

ADHD a dyslexia sú dve samostatné ochorenia, ale u niektorých jedincov sa vyskytujú súčasne. Približne 30-50 % jedincov s dyslexiou má aj príznaky ADHD, ako je nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita.

Ľudia s ADHD aj dyslektici majú problémy s učením a spracovaním informácií. Preto je dôležité, aby sa jednotlivcom dostalo náležitého posúdenia a v prípade potreby im bola poskytnutá vhodná liečba.

Súvisí ADHD s autizmom?

ADHD aj autizmus sú neurovývojové poruchy, ktoré ovplyvňujú schopnosť človeka sústrediť sa, venovať pozornosť a regulovať svoje správanie. Majú však odlišné diagnostické kritériá a u jednotlivcov sa prejavujú rôzne.

Ako sa vyrovnať s ADHD?

Zvládanie ADHD je náročné, ale so správnou podporou a stratégiami môžu jedinci s ADHD svoje príznaky zvládnuť. Tu je niekoľko spôsobov, ako zvládnuť ADHD:

 • Lieky: Na liečbu ADHD sa bežne predpisujú stimulačné lieky, ako napríklad Ritalin alebo Adderall. Tieto lieky pomáhajú zvýšiť pozornosť, sústredenie a kontrolu impulzov.
 • Behaviorálna terapia: Behaviorálna terapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, pomáha jedincom s ADHD vytvoriť si lepšie návyky.
 • Zmeny životného štýlu: Zmeny v životnom štýle: Pravidelné cvičenie a vyvážená strava pomáhajú zvládnuť príznaky ADHD.
 • Organizácia a plánovanie: Rozvíjanie účinných organizačných a plánovacích stratégií, ako je napríklad používanie plánovača alebo plánovanie pravidelných kontrol, pomáha osobám s ADHD udržať si prehľad a riadiť svoj čas.
 • Riadenie času: Stanovenie priorít a rozdelenie úloh na menšie, zvládnuteľné kroky pomáha osobám s ADHD vyhnúť sa pocitu preťaženia a sústrediť sa na svoje ciele.
 • Mindfulness a relaxačné techniky: Praktizovanie všímavosti, meditácie alebo iných relaxačných techník pomáha osobám s ADHD zvládať stres, zvyšovať sústredenosť a znižovať impulzívnosť.
 • Sieť podpory: Podporná sieť, ako sú priatelia, rodina alebo podporná skupina, poskytuje osobám s ADHD pocit spolupatričnosti a pomáha im cítiť sa menej izolovane.

Aká je najlepšia pomôcka na čítanie pre ľudí s ADHD?

Ľudia s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) využívajú niekoľko stratégií na podporu čítania, tu sú niektoré z najúčinnejších:

 • Vizuálne pomôcky: Používanie vizuálnych pomôcok, ako sú zvýrazňovače, farebné kódy alebo grafické organizéry, pomáha rozdeliť text a uľahčuje pochopenie a uchovanie informácií.
 • Aktívne čítanie: Podčiarkovanie, robenie si poznámok alebo sumarizovanie pomáha udržať pozornosť čitateľa na prečítanom materiáli.
 • Prestávky: Krátke prestávky každých 20-30 minút na pretiahnutie, pohyb alebo opätovné zaostrenie očí pomáhajú predchádzať únave a zvyšujú koncentráciu.
 • Multisenzorický prístup: Začlenenie multisenzorických učebných techník, ako je počúvanie audiokníh alebo používanie fyzických pomôcok, pomáha posilniť pochopenie a uchovanie informácií.
 • Aktivity pred čítaním: Predbežné aktivity pred čítaním, ako napríklad prezeranie nadpisov, podnadpisov a obrázkov, pomáhajú vytvoriť kontext čítania a uľahčujú jeho sledovanie a pochopenie.
 • Ubytovanie: Úpravy, ako napríklad čas navyše na skúšky alebo používanie asistenčných technológií, napríklad softvéru na prevod textu na reč, pomáhajú vyrovnať podmienky pre osoby s ADHD.

Ako je technológia prevodu textu na reč prospešná pre ľudí s ADHD?

Technológia prevodu textu na reč je cenným nástrojom pre osoby s ADHD. Je možné čítať dokumenty Microsoft Word, súbory PDF, články, e-maily, elektronické knihy a ďalšie.

Medzi spôsoby, ako môžu ľudia s ADHD využívať technológiu prevodu textu na reč, patria:

 • Zlepšené zameranie: Počúvanie nahlas čítaného textu pomáha zvýšiť sústredenie a zabrániť rozptyľovaniu pozornosti, najmä u osôb s ADHD, ktoré majú problémy s porozumením textu.
 • Zvýšená zrozumiteľnosť: Počúvanie textu pomáha zlepšiť porozumenie, najmä u osôb s ADHD, ktoré majú problémy s plynulosťou čítania a dekódovaním. Používanie TTS zvyšuje porozumenie pri prvom čítaní.
 • Zníženie namáhania očí: Čítanie počas dlhšej doby je únavné pre každého, ale pre ľudí s ADHD, ktorí majú problémy s udržaním pozornosti, je to obzvlášť náročné. Technológia prevodu textu na reč eliminuje potrebu rozsiahleho čítania, čím znižuje únavu a namáhanie očí.
 • Lepšia organizácia: Mnohé programy na prevod textu na reč umožňujú používateľom nastaviť rýchlosť a hlasitosť zvuku, čo uľahčuje kontrolu nad tempom čítania a udržanie kroku s materiálom.
 • Prístupnosť: Technológia prevodu textu na reč poskytuje určitú úroveň prístupnosti písomných materiálov pre osoby s ADHD, ktoré majú problémy s čítaním alebo zrakovým postihnutím.
 • Efektívnejšie učenie: Uvoľnením vizuálnych a mentálnych zdrojov umožňuje technológia prevodu textu na reč ľuďom s ADHD efektívnejšie a účinnejšie absorbovať informácie.

Softvérové aplikácie na prevod textu na reč sú užitočné pre mladých ľudí s poruchou pozornosti a dospelých s ADHD.

Často kladené otázky

Ako používať Speaktor?

Speaktor je k dispozícii na zariadeniach so systémom iOS aj Android. Či už používate iPhone alebo iPad, aplikáciu Speaktor si môžete nainštalovať z AppStore. Ak používate systém Android, aplikácia je k dispozícii aj v obchode Google Play.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite so Speaktorom teraz!

Súvisiace články

Prevod textu na reč na Instagrame
Speaktor

Ako previesť text na reč na Instagrame?

Ako pridať text do reči na navijakoch Instagram? Prevod textu na reč je jednou z najnovších aktualizácií Instagramu. Funkcia čítania textu nahlas v službe Instagram prevádza text na zvuk. Okrem