Feltételek és feltételek

Szolgáltatás

Speaktor a következő szolgáltatást (a „Szolgáltatások”) nyújtja Önnek:

  1. A feltöltött szöveges fájlok automatikus átalakítása beszéddé a weboldalainkon keresztül.
 

Hozzáférés

A weboldalhoz és a weboldalon kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata, beleértve, de nem kizárólagosan a szolgáltatásokat, az automatikus szövegből hanggá alakítás folyamat, a termékinformációk letöltése és a GYIK ideiglenes jelleggel kerülnek biztosításra és engedélyezésre, és a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak. A weboldalon található vagy azon keresztül elérhető konkrét tartalomra, termékekre, anyagokra, szolgáltatásokra vagy információkra, illetve a weboldalon keresztül kötött tranzakciókra egyedi feltételek vonatkozhatnak. Az ilyen egyedi feltételek kiegészíthetik a Feltételeket, vagy amennyiben nem állnak összhangban a jelen Feltételekkel, csak annyiban, amennyiben az ilyen egyedi feltételek tartalma vagy szándéka nem áll összhangban a jelen Feltételekkel, az ilyen egyedi feltételek a jelen Feltételek helyébe lépnek.

Beszéljentor Kft. nem garantálja a weboldal vagy a weboldalon kínált szolgáltatások elérhetőségét.

Beszéljentor Kft. fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálja, megváltoztassa, módosítsa, törölje vagy felfüggessze a weboldal bármely részének tartalmát és/vagy a weboldalon nyújtott bármely szolgáltatását.

Beszéljentor Kft. nem vállal felelősséget a weboldal vagy a Szolgáltatás bármely vagy valamennyi funkciójának megszakításáért vagy szüneteltetéséért a Felhasználóval közvetlenül máshol egyeztetett okoktól eltérő okból.

Beszéljentor Ltd. nem köteles frissíteni a weboldalon található információkat. Speaktor Kft. fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítéssel vagy anélkül megszüntesse a weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, vagy annak egy részét.

Szerzői jogi nyilatkozat

A felsorolt weboldalak tartalma és szolgáltatása ( https://speaktor.com/  ) a következő tulajdonát képezik Speakvagy harmadik fél szerzői jogtulajdonosok engedélye alapján használják, és szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. Eltérő rendelkezés hiányában az ezen a weboldalon közzétett tartalom kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, vagy a következő kifejezett írásbeli hozzájárulásával reprodukálható, továbbítható, újra sugárzható, közzétehető vagy terjeszthető változatlan formában Beszéljentor. Az alábbi engedélyre is figyelemmel, minden, itt nem kifejezetten biztosított jog fenntartva. Minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi bejegyzést minden reprodukción meg kell őrizni.

A weboldal használatára vonatkozó engedély

Ön nem kizárólagos jelleggel használhatja a weboldalt és a benne található információkat és anyagokat hangfájlok feltöltésére, szerkesztésére, megosztására és exportálására. Az olyan hangfájlok kivételével, amelyeket Ön személyesen a Beszéljentor számla:

A jelen weboldalon található anyagokat nem szabad újra közzétenni (beleértve a más weboldalon történő újraközlést), illetve a jelen weboldalon található anyagokat nem szabad reprodukálni vagy tárolni semmilyen nyilvános vagy magán elektronikus keresőrendszerben;

Ön nem reprodukálhatja, másolhatja, másolhatja, eladhatja, továbbértékesítheti, látogathatja vagy más módon hasznosíthatja weboldalunkat vagy a weboldalon található anyagokat kereskedelmi célokra a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

Nem használhat fényképeket, grafikákat, videókat vagy hangfelvételeket a kísérőszövegtől elkülönítve.

Nem szabad megváltoztatni, dekompilálni, szerkeszteni vagy más módon módosítani a weboldalon található anyagokat.

Licencet adunk Önnek a weboldalon található szoftveralkalmazások használatára, kizárólag a weboldalon elérhetővé tett célokra. Ön nem fordíthatja le, adaptálhatja, módosíthatja, módosíthatja, terjesztheti, dekompilálhatja vagy fordítottan fejlesztheti ezt a szoftvert semmilyen célból, nem hozhat létre rajta alapuló származékos műveket, nem engedélyezheti más szoftverrel való kombinálását, nem biztosíthat hozzáférést hozzá, és nem használhatja harmadik fél számára szolgáltatások nyújtására, kivéve, ha ezt a vonatkozó jogszabályok alapján engedélyeznünk kell. A szoftvert a jelen feltételekben meghatározottaktól eltérő módon csak a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal használhatja. A weboldalon elérhető bármely szolgáltatás, szoftver, információ és anyag használatára további feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a következőkben olvashat. Beszéljentor a letöltés vagy a hozzáférés időpontjában értesíti Önt. Az ilyen szolgáltatások, információk és anyagok letöltése vagy használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a további feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a további feltételekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

A felelősség korlátozása

A weboldalon található információkat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre, és Ön tudomásul veszi, hogy ésszerűtlen lenne felelősségre vonni minket a weboldal és a weboldalon található információk tekintetében. Bár a weboldalon található információk pontosságát gondosan ellenőriztük, Beszéljentor Ltd. ezért nem vállal felelősséget. Minden tartalom a „jelenlegi állapotában” és a „rendelkezésre álló állapotban” kerül rendelkezésre bocsátásra. Beszéljentor Ltd. ezúton kifejezetten kizár mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot, beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre, illetve a weboldal működésére vagy tartalmára vonatkozó garanciákat.   Speak A ptor Kft. nem garantálja és nem vállal felelősséget a weboldal biztonságáért. Ön tudomásul veszi, hogy az elküldött információk lehallgathatók. Beszéljentor Ltd. nem garantálja, hogy a weboldal vagy a weboldalt elérhetővé tevő szerverek, illetve az általuk küldött elektronikus kommunikáció Speaktor Kft. által küldött üzenetek nem tartalmaznak vírusokat vagy más káros elemeket.

Semmiképpen sem Speaktor Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, következményes, büntető, különleges vagy véletlen kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, az üzlet, szerződés, bevétel, adat, információ vagy üzletmenet megszakításából eredő károkat), amely a weboldal vagy a tartalom használatából, illetve használatának képtelenségéből ered, még akkor sem, ha Beszéljentor Ltd. értesült az ilyen károk lehetőségéről. Minden olyan kereset, amelyet a Beszéljentor Ltd. által a jelen weboldallal kapcsolatban vagy azzal összefüggésben tett bejelentéseket a következő címre kell küldeni és bejelenteni Speaktor Ltd. felé írásban, a jogalap felmerülésétől számított egy (1) éven belül. A jelen kizáró nyilatkozat nem zárja ki vagy korlátozza a csalásért, a gondatlanságunk által okozott halálért vagy személyi sérülésért, vagy bármely más olyan felelősséget, amely az alkalmazandó jogszabályok szerint nem zárható ki vagy nem korlátozható.

Linkek erre a weboldalra

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhat létre linket a weboldal bármelyik oldalára. Ha Ön linket hoz létre a jelen weboldal valamelyik oldalára, azt saját felelősségére teszi, és a jelen Feltételekben meghatározott kizárások és korlátozások vonatkoznak a Felhasználóra, aki a jelen weboldalt a linkeléssel használja.

Linkek más oldalakra

A weboldal időről időre tartalmazhat olyan harmadik felek weboldalaira mutató linkeket is, amelyek nem állnak az alábbiak ellenőrzése alatt. Speaktor Kft. Ezek a hivatkozások további információk nyújtására szolgálnak, és nem jelentik azt, hogy Beszéljentor Ltd. támogatja ezeket a weboldalakat és/vagy azok tartalmát, vagy bármilyen módon kapcsolatban áll a hivatkozott weboldallal. Speaktor Ltd. nem vállal felelősséget a hivatkozott weboldal tartalmáért. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze az Ön által meglátogatott bármely más weboldal feltételeit. A weboldalon található további linkeket vagy forrásokat nem vizsgálja, ellenőrzi, ellenőrzi vagy támogatja a Beszéljentor Ltd. által készített és saját felelősségre használják.

Beküldés

Ön szavatolja, hogy a weboldalra e-mailben vagy más módon beküldött bármilyen jellegű információ, kép, megjegyzés vagy adat nem becsületsértő vagy sértő, nem valótlan, nem faji szempontból sértő vagy fajgyűlöletre uszító, vagy más módon sérti az egyén magánélethez való jogát vagy emberi jogait, vagy bármely joghatóság szerint perelhető. Abban az esetben, ha Ön ilyen anyagot küld a weboldalon, Beszéljentor Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy az Önre való hivatkozás nélkül eltávolítsa azt, és együttműködjön a hatósági nyomozásban vagy bírósági végzésben ezzel kapcsolatban, minden következmény, amely közvetlenül vagy közvetve következhet, teljes mértékben az Ön felelőssége, nem pedig az Ön felelőssége. Speaktor Kft. Ön vállalja, hogy kártalanítja és Beszéljentor Kft. mentesül minden olyan cselekménytől vagy következménytől, amely ilyen körülmények között felmerülhet, beleértve a harmadik felek által benyújtott igényeket is. Ön szavatolja továbbá, hogy bármely harmadik fél által Ön által megadott bármely adatot – akár az e-mail címünkre küldött üzenetek, akár űrlapok kitöltése, akár online chat szolgáltatás használata, akár más módon – Ön az érintett fél teljes tájékoztatáson alapuló beleegyezésével adta meg, és az adatok pontosak. Beszéljentor Ltd. jogosult az Ön személyazonosságát felfedni bármely harmadik féllel szemben, aki azt állítja, hogy az Ön által a weboldalra megadott, közzétett vagy feltöltött bármely információ vagy anyag sérti az Ön szellemi tulajdonjogait vagy a magánélethez való jogát, anélkül, hogy Önnel szemben felelősséggel tartozna.

Bizalmas információk és nyilvánosságra hozatal

A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban szükséges vagy kívánatos lehet, hogy Ön vagy Speaktor Ltd. bizonyos nem nyilvános bizalmas információkat a másik félnek. A jelen Feltételek alkalmazásában a „Bizalmas információ” a Felek, ügyfeleik és a Szolgáltatással kapcsolatos minden olyan nem nyilvános, bizalmas és védett információt jelent, amelyet valamelyik Fél szóban, írásban vagy más kézzelfogható formában közölt vagy közölni fog. Az átvevő fél vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezeli és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az átadó fél által a jelen Feltételek alapján átadott valamennyi bizalmas információt titokban tartson, és nem hozhatja nyilvánosságra a bizalmas információkat az átadó fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, az alábbiak kivételével:

Olyan információ, amely a nyilvánosságra hozatal időpontjában a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagy a nyilvánosság számára a nyilvánosságra hozatal után közzététel vagy más módon válik hozzáférhetővé, kivéve, ha a fogadó fél megszegi e megállapodást.

Olyan információ, amelyről az átvevő fél előzetes nyilvántartás alapján megállapíthatja, hogy a nyilvánosságra hozatal időpontjában már ismert volt, vagy a birtokában volt, és nem közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosságra hozó féltől szerezte meg.

Azokat az információkat, amelyeket az átvevő fél harmadik féltől szerez meg; feltéve azonban, hogy az ilyen információkat az említett harmadik fél nem a közlő féltől szerezte meg, sem közvetlenül, sem közvetve, a közlő féllel szemben fennálló titoktartási kötelezettség alapján.

Olyan információk, amelyekről a fogadó fél meg tudja állapítani, hogy azokat önállóan dolgozták ki alkalmazottai vagy vállalkozói, akik nem kerültek kapcsolatba a bizalmas információval, és nem voltak tisztában annak tartalmával.

Az átvevő Fél nyilvánosságra hozhatja a bizalmas információkat, ha bíróság, közigazgatási szerv vagy más illetékes bíróság erre kötelezi, feltéve azonban, hogy ilyen esetben az átvevő Fél a nyilvánosságra hozatal szükségességéről szóló értesítés kézhezvételét követően azonnal írásban, telefaxon és éjszakai levélben értesíti az átadó Felet, hogy az átadó Fél védintézkedést vagy más jogorvoslatot kérhessen az említett bíróságtól vagy törvényszéktől. Az átvevő fél minden esetben a bizalmas információknak csak azt a részét hozza nyilvánosságra, amelyet jogi képviselője véleménye szerint jogilag kötelező nyilvánosságra hozni, és ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy az ilyen módon nyilvánosságra hozott információkat az említett bíróság vagy törvényszék bizalmasan kezelje, védintézkedésekkel, pecsét alatti beadványokkal és más megfelelő eszközökkel.

A fogadó fél a bizalmas információkat nem használhatja fel más célra, mint a szolgáltatással kapcsolatban, illetve új szolgáltatások fejlesztésére vagy fejlesztésére. A fogadó fél a bizalmas információkat csak igazgatóinak, tisztségviselőinek, alkalmazottainak, ügynökeinek, szolgáltatóinak vagy társult vállalkozásainak adja át, amelyek mindegyike a jelen Feltételeknél nem kevésbé szigorú feltételekhez van kötve.

Az átvevő fél köteles minden ésszerű lépést megtenni – beleértve, de nem kizárólagosan, azokat a lépéseket, amelyeket saját információinak, adatainak vagy más, általa védettnek vagy bizalmasnak tekintett tárgyi vagy immateriális tulajdonának védelme érdekében tesz – annak biztosítására, hogy a bizalmas információkat ne hozzák nyilvánosságra vagy ne sokszorosítsák harmadik fél számára, és köteles minden ésszerű lépést megtenni annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a bizalmas információkhoz hozzáféréssel rendelkező igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai és ügynökei (adott esetben) bármilyen bizalmas információt felfedjenek vagy jogosulatlanul felhasználjanak, vagy hogy olyan cselekményeket vagy mulasztásokat kövessenek el, amelyek a jelen Feltételek megsértését eredményezhetik.

Az átvevő fél a közlő fél írásbeli kérésére köteles haladéktalanul visszaadni a közlő félnek minden anyagot és dokumentumot, valamint minden adatot vagy egyéb adathordozót (beleértve a számítógépes adatokat és az elektronikus információkat), azok másolataival együtt, vagy megsemmisíteni a bizalmas információkat, és a közlő fél kérésére igazolást adni a megsemmisítésről.

BeszéljenA tor Kft. a weboldal látogatóira vonatkozó információkat és a kapott információkat a Nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A weboldal használatával Ön hozzájárul az ilyen feldolgozáshoz, és garantálja, hogy az Ön által megadott felhasználói adatok pontosak.

Korlátozott hozzáférés

A weboldalunk bizonyos területeihez való hozzáférés korlátozott. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint korlátozzuk a hozzáférést weboldalunk egyes területeihez, vagy akár az egész weboldalhoz. Ha felhasználói azonosítót és jelszót biztosítunk Önnek, hogy hozzáférhessen weboldalunk korlátozott területeihez vagy más tartalmakhoz vagy Szolgáltatásainkhoz, Önnek gondoskodnia kell arról, hogy felhasználói azonosítóját és jelszavát bizalmasan kezelje. Ön vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely az Ön felhasználói azonosítója vagy jelszava alatt történik. Saját belátásunk szerint letilthatjuk az Ön felhasználói azonosítóját és jelszavát, ha Ön megszegi a weboldalunk használatára vonatkozó irányelveket vagy feltételeket, vagy bármely más, velünk szemben fennálló szerződéses kötelezettségét.

Teljes megállapodás

Ez a weboldalon található információ képezi a teljes megállapodást Ön és köztünk a weboldalunk használatával kapcsolatban, és minden korábbi megállapodás helyébe lép a weboldal használatával kapcsolatban.

Jog és joghatóság

A jelen weboldal információira a török jog az irányadó, és a török jognak megfelelően kell értelmezni, és a jelen tájékoztatóval kapcsolatos bármely jogvita a török bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Kapcsolatfelvétel

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni (support@transkriptor.com) minket a jelen Feltételekkel vagy a Nyilatkozattal kapcsolatos bármely kérdésben.