Termeni și condiții

Serviciul

Speaktor vă oferă următorul serviciu (denumite „Serviciile”):

  1. Conversia automată a fișierelor de text încărcate pe site-urile noastre web în vorbire.
 

Accesați

Accesul și utilizarea site-ului web și a serviciilor oferite pe site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la servicii, la conversia textului în voce procesul, descărcările de informații despre produse și întrebările frecvente, sunt furnizate și permise temporar și sunt supuse acestor Termeni. Termeni și condiții specifice se pot aplica anumitor conținuturi, produse, materiale, servicii sau informații conținute pe sau disponibile prin intermediul acestui site web sau tranzacțiilor încheiate prin intermediul acestui site web. Astfel de termeni specifici pot fi în plus față de Termeni sau, în cazul în care sunt incompatibili cu acești Termeni, numai în măsura în care conținutul sau intenția acestor termeni specifici este incompatibilă cu acești Termeni, acești termeni specifici vor înlocui acești Termeni.

Vorbeștetor Ltd. nu garantează disponibilitatea site-ului web sau a oricărui serviciu oferit pe site.

Vorbeștetor Ltd. își rezervă dreptul de a revizui, schimba, modifica, șterge sau suspenda conținutul oricărei părți a site-ului web și/sau oricare dintre serviciile pe care le oferă pe site, fără notificare prealabilă, în orice moment și la discreția sa.

Vorbeștetor Ltd. nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere sau întrerupere a oricăreia sau a tuturor funcționalităților site-ului web sau a Serviciului din orice alt motiv decât cel convenit în altă parte direct cu Utilizatorul.

Vorbeștetor Ltd. nu are nicio obligație de a actualiza informațiile conținute pe site-ul web. Speaktor Ltd. își rezervă dreptul, la propria discreție, de a întrerupe accesul la tot sau la o parte a site-ului web sau a Serviciului, cu sau fără notificare prealabilă.

Notificare privind drepturile de autor

Conținutul și serviciile site-urilor web enumerate ( https://speaktor.com/  ) sunt proprietatea Vorbeștetor sau utilizate sub licență de către terți deținători de drepturi de autor și protejate de drepturi de autor și de orice alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, conținutul publicat pe acest site web poate fi reprodus, transmis, retransmis, publicat sau distribuit în formă nemodificată numai pentru uz personal și necomercial sau cu acordul scris expres al Vorbeștetor. Sub rezerva licenței de mai jos, toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate. Toate drepturile de autor și alte mențiuni de proprietate trebuie să fie păstrate pe toate reproducerile.

Licența de utilizare a site-ului web

Puteți utiliza site-ul web și informațiile și materialele de pe acesta pentru a încărca fișiere audio, a le edita, a le partaja și a le exporta în mod neexclusiv. Cu excepția fișierelor audio pe care le aveți personal pe Vorbeștetor cont:

Nu aveți voie să republicați materiale de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web), să reproduceți sau să stocați materiale de pe acest site în orice sistem electronic de recuperare public sau privat;

Nu trebuie să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți, vizitați sau exploatați în alt mod site-ul nostru web sau materialele de pe site-ul nostru web în scopuri comerciale, fără acordul nostru expres în scris;

Nu trebuie să folosiți fotografii, grafice, secvențe video sau audio separat de orice text care le însoțește.

Nu trebuie să alterați, să decompilați, să editați sau să modificați în alt mod niciun material de pe site.

Vă acordăm o licență de utilizare a oricăror aplicații software incluse pe site-ul web și numai în scopurile puse la dispoziție pe site-ul web. Nu trebuie să traduceți, adaptați, alterați, modificați, distribuiți, decompilați sau să faceți inginerie inversă pentru niciun scop, să creați lucrări derivate pe baza acestuia, să permiteți combinarea acestuia cu orice alt software, să oferiți acces la acesta sau să îl utilizați pentru a furniza servicii unor terțe părți, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne cere să permitem acest lucru. Nu aveți voie să utilizați software-ul altfel decât așa cum se specifică în acești termeni fără acordul nostru prealabil în scris. Utilizarea de către dvs. a oricăror servicii, software, informații și materiale disponibile pe site-ul web poate face obiectul unor termeni și condiții suplimentare despre care Vorbeștetor vă va notifica în momentul descărcării sau al accesării. Descărcarea sau utilizarea de către dumneavoastră a acestor servicii, informații și materiale va indica acceptarea de către dumneavoastră a acestor termeni suplimentari. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții suplimentare, vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

Limitări de răspundere

Informațiile de pe acest site web sunt furnizate gratuit și recunoașteți că ar fi nerezonabil să ne tragem la răspundere în ceea ce privește acest site web și informațiile de pe acest site web. Cu toate că s-a depus o atenție deosebită pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe acest site, Vorbeștetor Ltd. nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens. Întregul conținut este furnizat „așa cum este” și „în funcție de disponibilitate”. Vorbeștetor Ltd. își declină în mod expres orice declarații sau garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de neîncălcare sau în ceea ce privește funcționarea acestui site web sau a conținutului.   Vorbește ptor Ltd. nu garantează și nu face nici o declarație cu privire la securitatea acestui site. Sunteți conștient că orice informație trimisă poate fi interceptată. Vorbeștetor Ltd. nu garantează că site-ul web sau serverele care fac disponibil acest site web sau comunicările electronice trimise de către Speaktor Ltd. sunt lipsite de viruși sau de orice alte elemente dăunătoare.

În niciun caz Speaktor Ltd. va fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, indirecte, consecvente, punitive, speciale sau accidentale (inclusiv, fără a se limita la daune pentru pierderea de afaceri, contracte, venituri, date, informații sau întreruperea activității) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site web sau conținutul, chiar dacă Vorbeștetor Ltd. a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Orice acțiune introdusă împotriva Vorbeștetor Ltd. referitoare la sau în legătură cu acest site web trebuie să fie începută și notificată la Speaktor Ltd. în scris în termen de un (1) an de la data la care a apărut cauza acțiunii. Nicio dispoziție din această clauză de renunțare nu exclude sau limitează răspunderea noastră pentru fraudă, pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau pentru orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legături către acest site web

Nu aveți voie să creați un link către orice pagină a acestui site web fără acordul nostru prealabil în scris. Dacă creați un link către o pagină a acestui site web, o faceți pe propriul risc, iar excluderile și limitările stabilite în acești Termeni se vor aplica Utilizatorului care utilizează acest site web prin intermediul unui link către acesta.

Legături către alte site-uri

Din când în când, site-ul web poate include, de asemenea, linkuri către alte site-uri web ale unor terțe părți care nu se află sub controlul Speaktor Ltd.. Aceste linkuri au scopul de a furniza informații suplimentare și nu au menirea de a însemna că Vorbeștetor Ltd. aprobă astfel de site-uri web și/sau conținutul acestora sau este în vreun fel afiliată cu site-ul web legat. Vorbeștetor Ltd. nu are nicio responsabilitate pentru conținutul site-ului web legat. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați termenii și condițiile oricărui alt site web pe care îl vizitați. Alte link-uri furnizate de site-ul web sau resurse nu sunt investigate, verificate, monitorizate sau aprobate de către Vorbeștetor Ltd. și sunt utilizate pe propriul risc.

Trimitere

Garantezi că orice informație, imagine, comentariu sau date de orice natură pe care le trimiți pe site, prin e-mail sau în alt mod, nu sunt defăimătoare sau ofensatoare, false, ofensatoare din punct de vedere rasial sau o incitare la ură rasială sau care încalcă în alt mod dreptul la intimitate al unei persoane sau drepturile omului sau care pot face obiectul unei acțiuni în justiție în orice jurisdicție. În cazul în care trimiteți astfel de materiale pe site-ul web, Vorbeștetor Ltd. își rezervă dreptul de a o elimina fără a face referire la dumneavoastră și de a coopera cu orice investigație a autorităților sau ordin judecătoresc legat de aceasta, orice consecințe care ar putea urma direct sau indirect vor fi în întregime responsabilitatea dumneavoastră și nu a lui Speaktor Ltd.. Sunteți de acord să despăgubiți și să țineți Vorbeștetor Ltd. de orice acțiune sau consecințe care ar putea apărea în astfel de circumstanțe, inclusiv orice pretenții din partea unor terțe părți. De asemenea, garantați că orice date ale unei terțe părți furnizate de dvs., fie prin trimiterea de mesaje la adresele noastre de e-mail, prin completarea oricărui formular, prin utilizarea oricărui serviciu de chat online sau în alt mod, sunt furnizate de dvs. cu consimțământul deplin și în cunoștință de cauză al părții în cauză și sunt corecte. Vorbeștetor Ltd. are dreptul de a vă dezvălui identitatea oricărei terțe părți care pretinde că orice informație sau material furnizat, postat sau încărcat de dvs. pe site-ul web constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a dreptului la intimitate, fără a fi răspunzător față de dvs.

Informații confidențiale și divulgare

În legătură cu furnizarea Serviciului, poate fi necesar sau de dorit ca dumneavoastră sau Vorbiți lator Ltd. de a dezvălui celeilalte părți anumite informații confidențiale care nu sunt publice. În sensul prezentelor condiții, prin „informații confidențiale” se înțelege toate informațiile nepublice, confidențiale și brevetate referitoare la părți, la clienții lor respectivi și la serviciu, care au fost sau vor fi divulgate de către o parte verbal, în scris sau într-o altă formă tangibilă. Partea destinatară acceptă prin prezenta să păstreze în strictă confidențialitate și să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra secretul tuturor informațiilor confidențiale divulgate de către partea care le divulgă în temeiul prezentelor condiții și nu poate divulga informațiile confidențiale fără consimțământul prealabil expres și în scris al părții care le divulgă, cu excepția următoarelor:

Informații care, la momentul divulgării, sunt disponibile publicului sau care devin ulterior disponibile publicului prin publicare sau în alt mod, altfel decât prin încălcarea prezentului acord de către partea destinatară.

Informațiile despre care partea destinatară poate stabili, pe baza unor documente anterioare, că erau deja cunoscute sau se aflau în posesia sa la momentul divulgării și nu au fost obținute, direct sau indirect, de la partea care le-a divulgat.

Informațiile pe care partea destinatară le obține de la o terță parte; cu condiția, totuși, ca aceste informații să nu fi fost obținute de către respectiva terță parte, direct sau indirect, de la partea care le divulgă, în temeiul unei obligații de confidențialitate față de aceasta.

Informațiile despre care partea destinatară poate stabili că au fost elaborate în mod independent de către angajații sau contractanții săi care nu au avut niciun contact cu informațiile confidențiale și nu au fost la curent cu conținutul acestora.

Partea destinatară poate dezvălui informațiile confidențiale dacă este obligată să facă acest lucru de către o instanță judecătorească, o agenție administrativă sau un alt tribunal competent, cu condiția ca, în acest caz, partea destinatară să notifice imediat după ce este anunțată că poate fi necesară dezvăluirea informațiilor în scris, prin fax și prin poșta de noapte, partea care le-a furnizat, astfel încât aceasta din urmă să poată solicita un ordin de protecție sau o altă măsură de protecție de la instanța judecătorească respectivă. În orice caz, partea care primește informațiile confidențiale va dezvălui numai acea parte a informațiilor confidențiale care, în opinia consilierului său juridic, trebuie dezvăluită în mod legal și va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că orice astfel de informații astfel dezvăluite vor beneficia de un tratament confidențial din partea instanței sau tribunalului în cauză, prin intermediul unor ordine de protecție, al unor înregistrări sub sigiliu și al altor mijloace adecvate.

Partea care primește informațiile confidențiale nu le va utiliza în alt scop decât în legătură cu serviciul sau pentru a îmbunătăți sau dezvolta noi servicii. Partea care primește informațiile confidențiale le va dezvălui numai directorilor, funcționarilor, angajaților, agenților, furnizorilor de servicii sau companiilor asociate, după caz, toți aceștia fiind obligați să respecte condiții nu mai puțin oneroase decât cele din prezentele condiții.

Partea destinatară ia toate măsurile rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, măsurile luate pentru a-și proteja propriile informații, date sau alte bunuri tangibile sau intangibile pe care le consideră ca fiind brevetate sau confidențiale, pentru a se asigura că informațiile confidențiale nu sunt divulgate sau reproduse pentru a fi utilizate de o terță parte și ia toate măsurile rezonabile pentru a împiedica directorii, funcționarii, angajații și agenții (după caz) care au acces la informațiile confidențiale să divulge sau să utilizeze fără autorizație orice informații confidențiale sau să comită orice acte sau omisiuni care ar putea duce la o încălcare a prezentelor condiții.

La cererea scrisă a părții care divulgă informațiile, partea care le primește returnează imediat părții care le divulgă toate materialele și documentele, precum și orice date sau alte suporturi (inclusiv date informatice și informații electronice), împreună cu orice copii ale acestora, sau distruge informațiile confidențiale respective și, la cererea părții care le divulgă, furnizează un certificat de distrugere.

Vorbeștetor Ltd. prelucrează informațiile despre vizitatorii site-ului web și informațiile primite în conformitate cu Declarația. Prin utilizarea site-ului web, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele de utilizator pe care le furnizați sunt corecte.

Acces restricționat

Accesul la anumite zone ale site-ului nostru este restricționat. Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la anumite zone ale site-ului nostru web, sau chiar la întregul nostru site, la discreția noastră. În cazul în care vă furnizăm un ID de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zone restricționate ale site-ului nostru web sau alte conținuturi sau servicii, trebuie să vă asigurați că ID-ul de utilizator și parola dvs. sunt păstrate în mod confidențial. Vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc sub ID-ul de utilizator sau parola dumneavoastră. Vă putem dezactiva ID-ul de utilizator și parola la discreția noastră, dacă încălcați oricare dintre politicile sau termenii care guvernează utilizarea site-ului nostru web sau orice altă obligație contractuală pe care o aveți față de noi.

Întregul acord

Aceste informații de pe site constituie întregul acord între dumneavoastră și noi în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web și înlocuiește toate acordurile anterioare în ceea ce privește utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web.

Drept și jurisdicțien

Informațiile de pe acest site vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația turcă, iar orice litigiu legat de această notificare va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor turcești.

Contactați-ne

Vă rugăm să nu ezitați să contactați (support@transkriptor.com) cu privire la orice aspect legat de acești Termeni sau de Declarație.