Voorwaarden en Condities

Service

Speaktor biedt de volgende dienst (de “Diensten”) aan u aan:

  1. Geautomatiseerde conversie van geüploade tekstbestanden naar spraak via onze websites.
 

Toegang

Toegang tot en gebruik van de website en de Diensten die op de website worden aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Diensten, de automatische Conversie van tekst naar spraak proces, downloads van productinformatie en FAQ’s, worden op tijdelijke basis aangeboden en toegestaan en zijn onderhevig aan deze Voorwaarden. Er kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie op of beschikbaar via deze website of transacties die via deze website worden afgesloten. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op de Voorwaarden of, indien strijdig met deze Voorwaarden, alleen voor zover de inhoud of bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden strijdig is met deze Voorwaarden, zullen dergelijke specifieke voorwaarden deze Voorwaarden vervangen.

Spreektor Ltd. geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Spreektor Ltd. behoudt zich het recht voor om de inhoud van enig deel van de website en/of enige van de diensten die op de website worden aangeboden, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te herzien, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of op te schorten.

Spreektor Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functionaliteiten van de website of Service om andere reden dan elders rechtstreeks overeengekomen met de Gebruiker.

Spreektor Ltd. is niet verplicht om informatie op de website bij te werken. Speaktor Ltd. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de website of de service geheel of gedeeltelijk te beëindigen met of zonder kennisgeving.

Copyright

De inhoud en service van de vermelde websites ( https://speaktor.com/  ) zijn eigendom van Spreektor of gebruikt onder licentie van derde eigenaars van auteursrechten, en beschermd door auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders is bepaald, mag de inhoud van deze website worden gereproduceerd, verzonden, heruitgezonden, gepubliceerd of gedistribueerd in ongewijzigde vorm voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spreektor. Onder voorbehoud van de licentie hieronder, zijn alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden. Alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen moeten op alle reproducties behouden blijven.

Gebruikslicentie website

U mag de website en de informatie en het materiaal op de website gebruiken om audiobestanden te uploaden, bewerken, delen en exporteren op niet-exclusieve basis. Met uitzondering van audiobestanden die u persoonlijk naar uw Spreektor account:

U mag geen materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), of materiaal van deze website reproduceren of opslaan in een openbaar of privé elektronisch retrievalsysteem;

U mag onze website of materiaal op onze website niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

Je mag geen foto’s, afbeeldingen, video- of audiofragmenten los van de begeleidende tekst gebruiken.

U mag materiaal op de website niet wijzigen, decompileren, bewerken of anderszins aanpassen.

Wij verlenen u een licentie om softwaretoepassingen op de website te gebruiken en alleen voor de doeleinden die op de website beschikbaar worden gesteld. U mag deze software niet vertalen, aanpassen, wijzigen, wijzigen, distribueren, decompileren of reverse-engineeren voor welk doel dan ook, er afgeleide werken op baseren, toestaan dat deze wordt gecombineerd met andere software, er toegang toe verlenen of deze gebruiken om diensten te verlenen aan derden, behalve in de mate waarin wij verplicht zijn dit toe te staan door de toepasselijke wetgeving. U mag de software niet gebruiken anders dan gespecificeerd in deze voorwaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Op uw gebruik van diensten, software, informatie en materialen die beschikbaar zijn op de website, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn waarover Spreektor zal je hiervan op de hoogte stellen op het moment van downloaden of toegang. Door dergelijke diensten, informatie en materialen te downloaden of te gebruiken, geeft u aan deze aanvullende voorwaarden te aanvaarden. Als je niet akkoord gaat met deze aanvullende voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Services.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt gratis verstrekt en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te stellen met betrekking tot deze website en de informatie op deze website. Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te garanderen, Spreektor Ltd. aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Alle inhoud wordt geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. Spreektor Ltd. wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of met betrekking tot de werking van deze website of de inhoud.   Spreek ptor Ltd. geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de veiligheid van deze website. U erkent dat alle verzonden informatie kan worden onderschept. Spreektor Ltd. garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar maken of elektronische communicatie verzonden door Speaktor Ltd. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval zal Spreektor Ltd. aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, straf-, speciale of incidentele schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van zaken, contract, omzet, gegevens, informatie of bedrijfsonderbreking) als gevolg van, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van deze website of de inhoud, zelfs als Spreektor Ltd. is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke actie tegen Spreektor Ltd. met betrekking tot of in verband met deze website moet beginnen en worden gemeld aan Spreektor Ltd. schriftelijk binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak voor de actie is ontstaan. Niets in deze disclaimer zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

Koppelingen naar deze website

U mag geen link maken naar een pagina van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een koppeling naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en zijn de uitsluitingen en beperkingen die in deze voorwaarden worden beschreven van toepassing op de gebruiker die deze website gebruikt door er een koppeling naar te maken.

Koppelingen naar andere sites

De website kan van tijd tot tijd ook links bevatten naar websites van derden die niet onder het beheer vallen van Spreektor Ltd.. Deze koppelingen zijn bedoeld om meer informatie te geven en zijn niet bedoeld om aan te geven dat Spreektor Ltd. dergelijke websites en/of hun inhoud of is op enigerlei wijze verbonden met de gelinkte website. Spreektor Ltd. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden van elke andere website die u bezoekt te controleren. Verdere links op de website of bronnen worden niet onderzocht, gecontroleerd, bewaakt of onderschreven door Spreektor Ltd. en worden op eigen risico gebruikt.

Inzending

U garandeert dat alle informatie, afbeeldingen, opmerkingen of gegevens van welke aard dan ook die u naar de website stuurt, per e-mail of anderszins, niet lasterlijk of beledigend, onwaar, racistisch of aanzettend tot rassenhaat zijn of anderszins een inbreuk vormen op het recht op privacy of de mensenrechten van een individu of juridisch vervolgbaar zijn in welk rechtsgebied dan ook. In het geval dat u dergelijk materiaal op de website plaatst, Spreektor Ltd. behoudt zich het recht voor om het te verwijderen zonder verwijzing naar u en mee te werken aan een onderzoek door de autoriteiten of een gerechtelijk bevel met betrekking tot het, alle en alle gevolgen die direct of indirect kunnen volgen zullen volledig uw verantwoordelijkheid zijn niet de verantwoordelijkheid van Spreektor Ltd.. U gaat ermee akkoord om Spreektor Ltd. gevrijwaard van enige actie of gevolgen die kunnen voortvloeien uit dergelijke omstandigheden, met inbegrip van eventuele claims door derden. U garandeert verder dat alle gegevens van derden die door u worden verstrekt, hetzij door het sturen van berichten naar onze e-mailadressen, het invullen van formulieren, het gebruik van een online chatdienst of anderszins, door u worden verstrekt met de volledige geïnformeerde toestemming van de betreffende partij en accuraat zijn. Spreektor Ltd. heeft het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u op de website verstrekte, geplaatste of geüploade informatie of materiaal een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy, zonder dat u daarvoor aansprakelijk bent.

Vertrouwelijke informatie en openbaarmaking

In verband met het verlenen van de Dienst kan het noodzakelijk of wenselijk zijn dat u of Spreektor Ltd. om bepaalde niet-openbare Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan de ander. In het kader van deze Voorwaarden wordt onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ verstaan alle niet-openbare, vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie met betrekking tot de Partijen, hun respectieve klanten en de Dienst, die door een Partij mondeling of schriftelijk of in een andere tastbare vorm openbaar is of zal worden gemaakt. De ontvangende Partij stemt er hierbij mee in alle Vertrouwelijke Informatie die door de bekendmakende Partij op grond van deze Voorwaarden is bekendgemaakt, strikt vertrouwelijk te houden en al het redelijke te doen om deze vertrouwelijk te houden, en mag Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van de bekendmakende Partij, met uitzondering van het volgende:

Informatie die op het moment van openbaarmaking beschikbaar is voor het publiek, of daarna beschikbaar komt voor het publiek door publicatie of anderszins, anders dan door schending van deze Overeenkomst door de ontvangende Partij.

Informatie waarvan de ontvangende partij op grond van eerdere vaststellingen kan vaststellen dat deze reeds bij haar bekend was of op het ogenblik van de openbaarmaking in haar bezit was en niet rechtstreeks of onrechtstreeks werd verkregen van de openbaarmakende partij.

Informatie die de ontvangende Partij verkrijgt van een derde partij; op voorwaarde echter dat deze informatie niet rechtstreeks of onrechtstreeks door deze derde partij werd verkregen van de bekendmakende Partij onder een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de bekendmakende Partij.

Informatie waarvan de ontvangende partij kan vaststellen dat deze onafhankelijk is ontwikkeld door haar werknemers of contractanten die geen contact hadden met en niet op de hoogte waren van de inhoud van de Vertrouwelijke Informatie.

De ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie bekendmaken indien zij daartoe wordt gedwongen door een rechtbank, een administratieve instantie of een andere bevoegde rechtbank, op voorwaarde echter dat in een dergelijk geval de ontvangende Partij, onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving dat bekendmaking kan worden vereist, de verstrekkende Partij hiervan schriftelijk per fax en overnight post in kennis stelt, zodat de verstrekkende Partij een beschermingsbevel of ander rechtsmiddel kan vragen aan genoemde rechtbank of bevoegde rechtbank. In elk geval zal de ontvangende Partij alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken dat, naar de mening van haar juridisch adviseur, wettelijk verplicht is om bekend te worden gemaakt en zal zij redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat aan dergelijke informatie die op deze wijze bekend wordt gemaakt, een vertrouwelijke behandeling zal worden toegekend door genoemde rechtbank of tribunaal door middel van beschermende bevelen, verzegelde deponeringen en andere gepaste middelen.

De ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan in verband met de Dienst of om nieuwe diensten te verbeteren of te ontwikkelen. De ontvangende Partij maakt Vertrouwelijke Informatie alleen bekend aan haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners of gelieerde ondernemingen, voor zover van toepassing, die allemaal gebonden zijn aan voorwaarden die niet minder zwaar zijn dan deze Voorwaarden.

De ontvangende Partij neemt alle redelijke stappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stappen die worden ondernomen om haar eigen informatie, gegevens of andere tastbare of ontastbare eigendommen die zij als eigendom of vertrouwelijk beschouwt te beschermen, om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie niet wordt bekendgemaakt of gedupliceerd voor gebruik door derden, en neemt alle redelijke stappen om te voorkomen dat haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten (naargelang het geval) die toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie, Vertrouwelijke Informatie bekendmaken of er ongeoorloofd gebruik van maken, of daden stellen of nalaten die kunnen resulteren in een schending van deze Voorwaarden.

Op schriftelijk verzoek van de bekendmakende Partij geeft de ontvangende Partij alle materialen en documenten, alsook alle gegevens of andere media (met inbegrip van computergegevens en elektronische informatie), samen met alle kopieën daarvan, onverwijld terug aan de bekendmakende Partij, of vernietigt zij deze Vertrouwelijke Informatie en verstrekt zij op verzoek van de bekendmakende Partij een certificaat van vernietiging.

Spreektor Ltd. verwerkt informatie over bezoekers van de website en ontvangen informatie in overeenstemming met de Verklaring. Door de website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle gebruikersgegevens die u verstrekt juist zijn.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, te beperken. Als we je een gebruikers-ID en wachtwoord geven waarmee je toegang krijgt tot afgeschermde delen van onze website of andere inhoud of Diensten, moet je ervoor zorgen dat je gebruikers-ID en wachtwoord vertrouwelijk blijven. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikers-ID of wachtwoord. We kunnen uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken onbruikbaar maken als u een van de beleidsregels of voorwaarden voor uw gebruik van onze website of een andere contractuele verplichting die u ons verschuldigd bent, overtreedt.

Volledige overeenkomst

Deze site-informatie vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wetgeving en jurisdictie

Deze site-informatie zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Turkse wet, en eventuele geschillen met betrekking tot deze kennisgeving zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Turkse rechtbanken.

Contact met ons opnemen

Aarzel niet om contact op te nemen met (support@transkriptor.com) met ons op te nemen over alle zaken die betrekking hebben op deze Voorwaarden of de Verklaring.