Regulamin

Usługa

Speaktor świadczy na rzecz użytkownika następującą usługę („Usługi”):

  1. Zautomatyzowana konwersja przesłanych plików tekstowych na mowę za pośrednictwem naszych stron internetowych.
 

Dostęp

Dostęp i korzystanie z witryny internetowej i Usług oferowanych w witrynie internetowej, w tym między innymi Usług, automatycznego dostępu do witryny internetowej i Usług oferowanych w witrynie internetowej. Konwersja tekstu na głos proces, pobieranie informacji o produktach i często zadawane pytania są udostępniane i dozwolone tymczasowo i podlegają niniejszym Warunkom. Określone warunki mogą mieć zastosowanie do określonych treści, produktów, materiałów, usług lub informacji zawartych na tej stronie internetowej lub dostępnych za jej pośrednictwem lub do transakcji zawieranych za pośrednictwem tej strony internetowej. Takie szczególne warunki mogą stanowić dodatek do Warunków lub, w przypadku niezgodności z niniejszymi Warunkami, tylko w zakresie, w jakim treść lub intencja takich szczególnych warunków jest niezgodna z niniejszymi Warunkami, takie szczególne warunki zastąpią niniejsze Warunki.

Speaktor Ltd. nie gwarantuje dostępności strony internetowej ani żadnej z usług oferowanych na stronie internetowej.

Speaktor Ltd. zastrzega sobie prawo do przeglądu, zmiany, modyfikacji, usunięcia lub zawieszenia zawartości dowolnej części strony internetowej i / lub dowolnej usługi świadczonej na stronie internetowej bez powiadomienia w dowolnym momencie według własnego uznania.

Speaktor Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub zaprzestanie działania jakiejkolwiek lub wszystkich funkcji strony internetowej lub Usługi z jakiegokolwiek powodu innego niż uzgodniony gdzie indziej bezpośrednio z Użytkownikiem.

Speaktor Ltd. nie ma obowiązku aktualizowania żadnych informacji zawartych na stronie internetowej. Speaktor Ltd. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia dostępu do całości lub części strony internetowej lub Usługi z powiadomieniem lub bez.

Informacja o prawach autorskich

Treść i obsługa wymienionych stron internetowych ( https://speaktor.com/  ) są własnością Mowalub wykorzystywane na podstawie licencji udzielonej przez zewnętrznych właścicieli praw autorskich i chronione prawem autorskim oraz wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. O ile nie określono inaczej, treści publikowane na tej stronie internetowej mogą być powielane, przesyłane, retransmitowane, publikowane lub rozpowszechniane w niezmodyfikowanej formie wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego lub za wyraźną pisemną zgodą Mówićtor. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zostaną zachowane na wszystkich reprodukcjach.

Licencja na korzystanie z witryny internetowej

Użytkownik może korzystać z witryny internetowej oraz zawartych w niej informacji i materiałów w celu przesyłania, edytowania, udostępniania i eksportowania plików audio na zasadzie niewyłączności. Z wyjątkiem plików audio, które użytkownik osobiście zapisał na swoim urządzeniu Mowakonto tor:

Zabronione jest ponowne publikowanie materiałów z tej witryny (w tym ponowne publikowanie na innej stronie internetowej), powielanie lub przechowywanie materiałów z tej witryny w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania;

Użytkownik nie może powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać lub w inny sposób wykorzystywać naszej strony internetowej lub materiałów na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek zdjęć, grafik, sekwencji wideo lub audio w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Użytkownikowi nie wolno zmieniać, dekompilować, edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na stronie internetowej.

Udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z dowolnego oprogramowania zawartego w witrynie i wyłącznie w celach udostępnionych w witrynie. Użytkownikowi nie wolno tłumaczyć, dostosowywać, zmieniać, modyfikować, rozpowszechniać, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego tego oprogramowania w żadnym celu, tworzyć na jego podstawie żadnych dzieł pochodnych, zezwalać na łączenie go z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, zapewniać do niego dostępu ani wykorzystywać go do świadczenia usług na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani zezwolić na to na mocy obowiązującego prawa. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania w sposób inny niż określony w niniejszych warunkach bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek usług, oprogramowania, informacji i materiałów dostępnych na stronie internetowej może podlegać dodatkowym warunkom, o których Mówićtor powiadomi użytkownika w momencie pobierania lub uzyskiwania dostępu. Pobieranie lub korzystanie z takich usług, informacji i materiałów oznacza akceptację tych dodatkowych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi dodatkowymi warunkami, nie powinien korzystać z Usług.

Ograniczenia odpowiedzialności

Informacje na tej stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieuzasadnione byłoby pociąganie nas do odpowiedzialności w odniesieniu do tej strony internetowej i informacji na niej zawartych. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na tej stronie, Mówićtor Ltd. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Cała zawartość jest dostarczana „w stanie, w jakim się znajduje” i „w miarę dostępności”. Speaktor Ltd. niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub dotyczących działania tej witryny lub jej zawartości.   Mowa ptor Ltd. nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa tej witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przesyłane informacje mogą zostać przechwycone. Speaktor Ltd. nie gwarantuje, że strona internetowa lub serwery, które udostępniają tę stronę internetową, lub komunikacja elektroniczna wysyłana przez Speak Speaktor Ltd. są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W żadnym wypadku przemawiaćtor Ltd. ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne, szczególne lub przypadkowe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty działalności, umowy, przychodów, danych, informacji lub przerw w działalności) wynikające z lub powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej witryny lub treści, nawet jeśli Mówićtor Ltd. została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Każde powództwo wniesione przeciwko Speaktor Ltd. lub w związku z tą stroną internetową muszą zostać rozpoczęte i zgłoszone do Speaktor Ltd. na piśmie w ciągu jednego (1) roku od daty powstania przyczyny powództwa. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo, za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Linki do tej witryny

Użytkownik nie może tworzyć linków do jakiejkolwiek strony tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli użytkownik utworzy łącze do strony niniejszej witryny, robi to na własne ryzyko, a wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszych Warunkach będą miały zastosowanie do użytkownika korzystającego z niniejszej witryny za pośrednictwem łącza do niej.

Linki do innych stron

Od czasu do czasu strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich, które nie są pod kontrolą SpeakTor Ltd.. Linki te mają na celu dostarczenie dalszych informacji i nie oznaczają, że Speaktor Ltd. popiera takie strony internetowe i/lub ich zawartość lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z linkowaną stroną. Speaktor Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą odnośniki. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z regulaminem każdej innej odwiedzanej strony internetowej. Dalsze łącza zamieszczone w witrynie lub zasobach nie są badane, weryfikowane, monitorowane ani zatwierdzane przez Speaktor Ltd. i są używane na własne ryzyko.

Zgłoszenie

Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje, obrazy, komentarze lub dane dowolnego rodzaju przesyłane do witryny internetowej, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, nie są zniesławiające lub obraźliwe, nieprawdziwe, obraźliwe na tle rasowym lub podżegające do nienawiści rasowej lub w inny sposób naruszające prawo jednostki do prywatności lub prawa człowieka lub podlegające zaskarżeniu w jakiejkolwiek jurysdykcji. W przypadku przesłania takich materiałów na stronę internetową, Speaktor Ltd. zastrzega sobie prawo do usunięcia go bez odniesienia do użytkownika i współpracy z jakimkolwiek dochodzeniem prowadzonym przez władze lub nakazem sądowym odnoszącym się do niego, wszelkie konsekwencje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać, będą w całości odpowiedzialnością użytkownika, a nie odpowiedzialnością SpeakTor Ltd.. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności Mówićtor Ltd. od wszelkich działań lub konsekwencji, które mogą powstać w takich okolicznościach, w tym od wszelkich roszczeń osób trzecich. Ponadto użytkownik gwarantuje, że wszelkie dane osób trzecich podane przez niego, czy to poprzez wysyłanie wiadomości na nasze adresy e-mail, wypełnianie formularzy, korzystanie z usług czatu online lub w inny sposób, są podawane przez niego za pełną świadomą zgodą odpowiedniej strony i są dokładne. Speaktor Ltd. ma prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika każdej stronie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek informacje lub materiały dostarczone, opublikowane lub przesłane przez użytkownika na stronę internetową stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

Informacje poufne i ich ujawnianie

W związku ze świadczeniem Usługi może być konieczne lub pożądane, aby użytkownik lub Mówićtor Ltd. do ujawnienia drugiej stronie pewnych niepublicznych Informacji Poufnych. Do celów niniejszych Warunków „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie niepubliczne, poufne i zastrzeżone informacje dotyczące Stron, ich klientów i Usługi, które zostały lub zostaną ujawnione przez Stronę ustnie lub w formie pisemnej lub w innej namacalnej formie. Strona otrzymująca niniejszym zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i dołożenia wszelkich uzasadnionych starań w celu zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych ujawnionych przez Stronę ujawniającą na mocy niniejszych Warunków i nie może ujawniać Informacji Poufnych bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej, z wyjątkiem następujących przypadków:

Informacje, które w momencie ujawnienia są dostępne publicznie lub po ujawnieniu stają się dostępne publicznie w drodze publikacji lub w inny sposób, inny niż naruszenie niniejszej Umowy przez Stronę otrzymującą.

Informacje, które Strona otrzymująca może ustalić na podstawie wcześniejszych zapisów, były już jej znane lub znajdowały się w jej posiadaniu w momencie ujawnienia i nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Strony ujawniającej.

Informacje uzyskane przez Stronę otrzymującą od strony trzeciej; pod warunkiem jednak, że taka informacja nie została uzyskana przez stronę trzecią, bezpośrednio lub pośrednio, od Strony ujawniającej na podstawie zobowiązania do zachowania poufności wobec Strony ujawniającej.

Informacje, co do których Strona otrzymująca może ustalić, że zostały opracowane niezależnie przez jej pracowników lub wykonawców, którzy nie mieli kontaktu z Informacjami Poufnymi i nie byli świadomi ich treści.

Strona otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne, jeśli zostanie do tego zmuszona przez sąd, agencję administracyjną lub inny właściwy trybunał, pod warunkiem jednak, że w takim przypadku Strona otrzymująca, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, że ujawnienie może być wymagane, przekaże pisemne powiadomienie faksem i pocztą nocną Stronie przekazującej, aby Strona przekazująca mogła ubiegać się o nakaz ochronny lub inny środek zaradczy od wspomnianego sądu lub trybunału. W każdym przypadku Strona otrzymująca ujawni tylko tę część Informacji Poufnych, która w opinii jej radcy prawnego jest prawnie wymagana do ujawnienia i dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszelkie takie ujawnione informacje będą traktowane jako poufne przez wspomniany sąd lub trybunał za pomocą nakazów ochronnych, zgłoszeń pod pieczęcią i innych odpowiednich środków.

Strona otrzymująca nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż w związku z Usługą lub w celu poprawy lub rozwoju nowych usług. Strona otrzymująca ujawni Informacje Poufne wyłącznie swoim dyrektorom, członkom kadry kierowniczej, pracownikom, agentom, usługodawcom lub spółkom stowarzyszonym, w zależności od przypadku, z których wszystkie będą związane warunkami nie mniej uciążliwymi niż niniejsze Warunki.

Strona otrzymująca podejmie wszelkie uzasadnione kroki, w tym między innymi kroki podjęte w celu ochrony własnych informacji, danych lub innej własności materialnej lub niematerialnej, którą uważa za zastrzeżoną lub poufną, w celu zapewnienia, że Informacje Poufne nie zostaną ujawnione lub powielone na użytek jakiejkolwiek strony trzeciej, oraz podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu uniemożliwienia swoim dyrektorom, członkom kadry kierowniczej, pracownikom i agentom (w stosownych przypadkach), którzy mają dostęp do Informacji Poufnych, ujawnienia lub nieuprawnionego wykorzystania jakichkolwiek Informacji Poufnych lub popełnienia jakichkolwiek działań lub zaniechań, które mogą skutkować naruszeniem niniejszych Warunków.

Na pisemny wniosek Strony ujawniającej, Strona otrzymująca niezwłocznie zwróci Stronie ujawniającej wszelkie materiały i dokumenty, a także wszelkie dane lub inne nośniki (w tym dane komputerowe i informacje elektroniczne), wraz z wszelkimi ich kopiami, lub zniszczy wspomniane Informacje Poufne, a na wniosek Strony ujawniającej dostarczy certyfikat zniszczenia

Mówićtor Ltd. przetwarza informacje o osobach odwiedzających stronę internetową oraz informacje otrzymane zgodnie z Oświadczeniem. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane użytkownika są dokładne.

Ograniczony dostęp

Dostęp do niektórych obszarów naszej witryny jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do obszarów naszej witryny, a nawet całej witryny, według naszego uznania. Jeśli udostępnimy użytkownikowi identyfikator użytkownika i hasło w celu umożliwienia mu dostępu do zastrzeżonych obszarów naszej witryny internetowej lub innych treści lub Usług, użytkownik musi zapewnić poufność swojego identyfikatora użytkownika i hasła. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego identyfikatora użytkownika lub hasła. Możemy wyłączyć identyfikator użytkownika i hasło według własnego uznania, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z zasad lub warunków regulujących korzystanie z naszej witryny internetowej lub jakiekolwiek inne zobowiązanie umowne, które jest nam winien.

Całość Umowy

Niniejsze informacje o witrynie stanowią całość umowy między użytkownikiem a nami w odniesieniu do korzystania z naszej witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

Prawo i jurysdykcjan

Niniejsza informacja o witrynie będzie podlegać i będzie interpretowana zgodnie z prawem tureckim, a wszelkie spory związane z niniejszą informacją będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów tureckich

Kontakt z nami

Prosimy o kontakt (support@transkriptor.com) w sprawie wszelkich kwestii związanych z niniejszymi Warunkami lub Oświadczeniem.