Taisyklės ir sąlygos

Paslauga

Speaktor teikia jums šią paslaugą (toliau – Paslaugos):

  1. Automatinis įkeltų tekstinių failų konvertavimas į kalbą per mūsų svetaines.
 

Prieiga

Prieiga prie svetainės ir joje siūlomų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugomis, automatiniu teksto konvertavimas į balsą procesas, informacijos apie gaminį atsisiuntimas ir DUK, yra teikiami ir leidžiami laikinai ir jiems taikomos šios Sąlygos. Konkrečiam šioje svetainėje esančiam ar per ją prieinamam turiniui, produktams, medžiagai, paslaugoms ar informacijai arba per šią svetainę sudarytiems sandoriams gali būti taikomos konkrečios sąlygos. Tokios konkrečios sąlygos gali papildyti Sąlygas arba, jei jos neatitinka šių Sąlygų, tik tiek, kiek tokių konkrečių sąlygų turinys ar ketinimai neatitinka šių Sąlygų, tokios konkrečios sąlygos pakeičia šias Sąlygas.

Kalbėkitetor Ltd. negarantuoja, kad svetainė ar joje siūlomos paslaugos bus prieinamos.

Kalbėkitetor Ltd. pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo peržiūrėti, pakeisti, modifikuoti, ištrinti ar sustabdyti bet kurios svetainės dalies ir (arba) bet kurios svetainėje teikiamos paslaugos turinį.

Kalbėkitetor Ltd. neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį svetainės ar Paslaugos funkcionalumo ar visų funkcijų sutrikimą ar nutraukimą dėl bet kokios priežasties, išskyrus atvejus, dėl kurių susitarta tiesiogiai su Vartotoju.

Kalbėkitetor Ltd. neįsipareigoja atnaujinti svetainėje pateikiamos informacijos. Speaktor Ltd. pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti prieigą prie visos svetainės ar Paslaugos arba jos dalies, apie tai pranešdama arba nepranešdama.

Pranešimas apie autorių teises

Išvardytų svetainių turinys ir paslaugos ( https://speaktor.com/  ) yra šių svetainių nuosavybė Kalbėtitor arba naudojamas pagal trečiųjų šalių autorių teisių savininkų licenciją ir saugomas autorių teisių bei kitų intelektinės nuosavybės teisių. Jei nenumatyta kitaip, šioje svetainėje skelbiamą turinį galima atgaminti, perduoti, retransliuoti, skelbti ar platinti nepakeistą tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui arba gavus raštišką sutikimą. Kalbėkitetor. Atsižvelgiant į toliau pateiktą licenciją, visos čia aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos. Visi autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių užrašai turi būti išsaugoti ant visų kopijų.

Svetainės naudojimo licencija

Galite naudoti svetainę ir joje esančią informaciją bei medžiagą garso failams įkelti, redaguoti, bendrinti ir eksportuoti neišimtinai. Išskyrus garso failus, kuriuos asmeniškai įrašėte į savo Kalbėkitetor sąskaitą:

Negalima perspausdinti šios svetainės medžiagos (įskaitant perspausdinimą kitoje svetainėje), atgaminti ar saugoti šios svetainės medžiagos bet kurioje viešoje ar privačioje elektroninėje paieškos sistemoje;

Be mūsų aiškaus raštiško sutikimo negalite atgaminti, kopijuoti, kopijuoti, parduoti, perparduoti, lankytis ar kitaip naudoti mūsų svetainės ar joje esančios medžiagos komerciniais tikslais;

Negalima naudoti jokių nuotraukų, grafikos, vaizdo ar garso įrašų atskirai nuo pridedamo teksto.

Negalima keisti, dekompiliuoti, redaguoti ar kitaip modifikuoti jokios svetainėje esančios medžiagos.

Suteikiame jums licenciją naudoti bet kokią svetainėje esančią programinę įrangą tik svetainėje nurodytais tikslais. Negalite versti, adaptuoti, keisti, modifikuoti, platinti, dekompiliuoti ar atlikti atvirkštinį šios programinės įrangos projektavimą bet kokiu tikslu, jos pagrindu kurti išvestinių kūrinių, leisti ją sujungti su bet kokia kita programine įranga, suteikti prieigą prie jos ar naudoti ją paslaugoms teikti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai privalome tai leisti pagal galiojančius įstatymus. Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo negalite naudoti programinės įrangos kitaip, nei nurodyta šiose sąlygose. Jūsų naudojimuisi bet kokiomis svetainėje teikiamomis paslaugomis, programine įranga, informacija ir medžiaga gali būti taikomos papildomos sąlygos, apie kurias Kalbėkitetor praneš jums apie tai atsisiuntimo arba prieigos metu. Atsisiųsdami arba naudodamiesi tokiomis paslaugomis, informacija ir medžiaga, jūs sutinkate su šiomis papildomomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis papildomomis sąlygomis, nesinaudokite Paslaugomis.

Atsakomybės apribojimai

Šioje svetainėje pateikiama informacija yra nemokama, ir jūs pripažįstate, kad būtų nepagrįsta mus laikyti atsakingais už šią svetainę ir joje pateiktą informaciją. Nors buvo stengiamasi užtikrinti šioje svetainėje pateikiamos informacijos tikslumą, Kalbėkitetor Ltd. neprisiima jokios atsakomybės. Visas turinys pateikiamas „toks, koks yra” ir „toks, koks yra”. Kalbėkitetor Ltd. aiškiai atsisako bet kokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidžiamumo, šios svetainės veikimo ar turinio.   Kalbėti „ptor Ltd.” negarantuoja ir nedaro jokių pareiškimų dėl šios svetainės saugumo. Jūs pripažįstate, kad bet kokia siunčiama informacija gali būti perimta. Kalbėkitetor Ltd. negarantuoja, kad svetainė ar serveriai, kuriuose ši svetainė yra prieinama, ar elektroniniai pranešimai, siunčiami Speaktor Ltd. nėra virusų ar kitų kenksmingų elementų.

Jokiu būdu negalima kalbėtitor Ltd. nėra atsakinga už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, pasekminę, baudinę, specialią ar atsitiktinę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl verslo, sutarties, pajamų, duomenų, informacijos praradimo ar veiklos nutraukimo), atsiradusią dėl šios svetainės ar turinio naudojimo ar negalėjimo juo naudotis, net jei Kalbėkitetor Ltd. buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Bet koks ieškinys, pareikštas prieš Kalbėkitetor Ltd., susiję su šia svetaine arba dėl šios svetainės turi būti pradėtas ir pranešta Speaktor Ltd. raštu per vienerius (1) metus nuo ieškinio pagrindo atsiradimo dienos. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata nepanaikina ir neapriboja mūsų atsakomybės už sukčiavimą, mirtį ar kūno sužalojimą dėl mūsų aplaidumo arba bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima panaikinti ar apriboti pagal galiojančius įstatymus.

Nuorodos į šią svetainę

Negalite kurti nuorodų į bet kurį šios svetainės puslapį be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Jei sukursite nuorodą į šios svetainės puslapį, tai darysite savo rizika, o šiose Sąlygose nustatytos išimtys ir apribojimai bus taikomi Naudotojui, besinaudojančiam šia svetaine, į ją pateikusiam nuorodą.

Nuorodos į kitas svetaines

Retkarčiais svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines, kurių nekontroliuoja Speaktor Ltd.. Šios nuorodos yra skirtos tolesnei informacijai pateikti ir nereiškia, kad Kalbėkitetor Ltd. pritaria tokioms svetainėms ir (arba) jų turiniui arba yra kaip nors susijusi su susieta svetaine. Kalbėti„tor Ltd.” nėra atsakinga už susietų svetainių turinį. Jūsų pareiga patikrinti bet kurios kitos svetainės, kurioje lankotės, taisykles ir sąlygas. Tolesnių svetainėje pateiktų nuorodų ar išteklių nenagrinėja, netikrina, neprižiūri ir nepatvirtina Kalbėkitetor Ltd. ir jais naudojasi savo rizika.

Pateikimas

Garantuojate, kad bet kokia informacija, vaizdai, komentarai ar bet kokio pobūdžio duomenys, kuriuos pateikiate svetainėje, el. paštu ar kitaip, nėra šmeižikiški ar įžeidžiantys, neteisingi, rasiškai įžeidžiantys ar kurstantys rasinę neapykantą arba kitaip pažeidžiantys asmens teisę į privatumą ar žmogaus teises, arba dėl kurių pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus galima pareikšti ieškinį. Jei tokią medžiagą pateiksite svetainėje, Kalbėkitetor Ltd. pasilieka teisę pašalinti jį be jūsų žinios ir bendradarbiauti su bet kokiu valdžios institucijų tyrimu ar teismo sprendimu, susijusiu su juo, bet kokios ir visos pasekmės, kurios gali tiesiogiai ar netiesiogiai kilti, bus tik jūsų atsakomybė, o ne „tor Ltd.” atsakomybė. Speaktor Ltd.. Jūs sutinkate atlyginti žalą ir laikyti Kalbėkitetor Ltd. nekenksminga dėl bet kokių veiksmų ar pasekmių, galinčių kilti tokiomis aplinkybėmis, įskaitant bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas. Taip pat garantuojate, kad bet kokius trečiosios šalies duomenis, kuriuos pateikiate siųsdami žinutes mūsų el. pašto adresais, pildydami bet kokias formas, naudodamiesi internetinių pokalbių paslauga ar kitais būdais, pateikiate gavę visapusišką atitinkamos šalies sutikimą ir jie yra tikslūs. Kalbėkitetor Ltd. turi teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri teigia, kad bet kokia jūsų pateikta, paskelbta ar įkelta į svetainę informacija ar medžiaga pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises ar teisę į privatumą, neprisiimdama atsakomybės prieš jus.

Konfidenciali informacija ir atskleidimas

Teikiant Paslaugą gali prireikti arba pageidautina, kad jūs arba kalbėtitor Ltd. atskleisti kitai įmonei tam tikrą neviešą konfidencialią informaciją. Šiose Sąlygose „Konfidenciali informacija” reiškia visą neviešą, konfidencialią ir nuosavybės teise priklausančią informaciją, susijusią su Šalimis, jų atitinkamais klientais ir Paslauga, kurią Šalis atskleidė arba atskleis žodžiu, raštu arba kokia nors kita apčiuopiama forma. Gaunančioji Šalis sutinka laikyti griežtai konfidencialia ir dėti visas pagrįstas pastangas, kad būtų išsaugota visos Konfidencialios informacijos, kurią atskleidžiančioji Šalis atskleidė pagal šias Sąlygas, paslaptis, ir negali atskleisti Konfidencialios informacijos be aiškaus raštiško išankstinio atskleidžiančiosios Šalies sutikimo, išskyrus šiuos atvejus:

Informacija, kuri atskleidimo metu yra viešai prieinama arba vėliau tampa viešai prieinama paskelbus ar kitaip, išskyrus atvejus, kai gaunančioji Šalis pažeidžia šį Susitarimą.

Informacija, kurią gaunančioji Šalis, remdamasi ankstesniais įrašais, gali įrodyti, kad ji jau buvo žinoma arba buvo jos žinioje atskleidimo metu ir nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai gauta iš atskleidžiančiosios Šalies.

Informacija, kurią gaunančioji Šalis gauna iš trečiosios šalies, tačiau su sąlyga, kad minėta trečioji šalis tokios informacijos tiesiogiai ar netiesiogiai negavo iš atskleidžiančiosios Šalies pagal konfidencialumo įsipareigojimą atskleidžiančiajai Šaliai.

Informacija, kurią gaunančioji Šalis gali įrodyti, kad nepriklausomai sukūrė jos darbuotojai ar rangovai, kurie neturėjo jokio kontakto su Konfidencialia informacija ir nežinojo apie jos turinį.

Gaunančioji Šalis gali atskleisti Konfidencialią informaciją, jei tai padaryti įpareigoja teismas, administracinė agentūra ar kitas kompetentingos jurisdikcijos teismas, tačiau tokiu atveju gaunančioji Šalis, gavusi pranešimą apie tai, kad gali būti reikalaujama atskleisti informaciją, nedelsdama faksimiliniu ryšiu ir naktiniu paštu apie tai praneša teikiančiajai Šaliai, kad teikiančioji Šalis galėtų kreiptis į minėtą teismą ar tribunolą dėl apsaugos įsakymo ar kitų teisių gynimo priemonių. Bet kuriuo atveju gaunančioji Šalis atskleidžia tik tą Konfidencialios informacijos dalį, kurią, jos teisininko nuomone, teisiškai reikalaujama atskleisti, ir deda pagrįstas pastangas, kad užtikrintų, jog minėtas teismas arba tribunolas užtikrintų bet kokios tokios atskleistos informacijos konfidencialumą, priimdamas apsaugos įsakymus, pateikdamas užantspauduotus dokumentus ir naudodamasis kitomis tinkamomis priemonėmis.

Konfidencialią informaciją gaunanti Šalis nenaudoja jos jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie susiję su Paslauga arba su naujų paslaugų tobulinimu ar kūrimu. Konfidencialią informaciją gaunančioji Šalis ją atskleis tik savo direktoriams, pareigūnams, darbuotojams, agentams, paslaugų teikėjams ar susijusioms įmonėms, kurie visi privalo laikytis ne mažiau griežtų sąlygų nei šios Sąlygos.

Gaunančioji Šalis imasi visų pagrįstų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, priemones, kurių imasi siekdama apsaugoti savo informaciją, duomenis ar kitą materialųjį ar nematerialųjį turtą, kurį ji laiko nuosavybės teise priklausančiu ar konfidencialiu, kad užtikrintų, jog Konfidenciali informacija nebūtų atskleista ar atgaminta trečiosios šalies reikmėms, ir imasi visų pagrįstų priemonių, kad jos direktoriai, pareigūnai, darbuotojai ir atstovai (jei taikoma), kurie turi prieigą prie Konfidencialios informacijos, neatskleistų jokios Konfidencialios informacijos arba ja nesinaudotų be leidimo, arba neatliktų jokių veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali būti pažeistos šios Sąlygos.

Gavusi raštišką atskleidžiančiosios Šalies prašymą, gaunančioji Šalis nedelsdama grąžina atskleidžiančiajai Šaliai visą medžiagą ir dokumentus, taip pat bet kokius duomenis ar kitas laikmenas (įskaitant kompiuterinius duomenis ir elektroninę informaciją) kartu su bet kokiomis jų kopijomis arba sunaikina minėtą Konfidencialią informaciją, o atskleidžiančiajai Šaliai paprašius, pateikia sunaikinimo pažymėjimą.

Kalbėkitetor Ltd. tvarko informaciją apie svetainės lankytojus ir gautą informaciją pagal šį pareiškimą. Naudodamiesi svetaine sutinkate su tokiu duomenų tvarkymu ir garantuojate, kad visi jūsų pateikti naudotojo duomenys yra tikslūs.

Ribota prieiga

Prieiga prie tam tikrų mūsų svetainės sričių yra ribota. Pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti prieigą prie mūsų svetainės sričių arba visos svetainės. Jei jums suteikiame naudotojo ID ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis riboto naudojimo mūsų svetainės sritimis arba kitu turiniu ar Paslaugomis, privalote užtikrinti, kad jūsų naudotojo ID ir slaptažodis būtų laikomi konfidencialiai. Jūs prisiimate atsakomybę už visą veiklą, kuri vykdoma naudojant jūsų naudotojo ID arba slaptažodį. Savo nuožiūra galime išjungti jūsų naudotojo ID ir slaptažodį, jei pažeidžiate bet kokią politiką ar sąlygas, reglamentuojančias jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, arba bet kokį kitą sutartinį įsipareigojimą, kurį esate mums skolingi.

Visas susitarimas

Ši svetainės informacija yra visas jūsų ir mūsų susitarimas dėl jūsų naudojimosi mūsų svetaine ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus dėl jūsų naudojimosi šia svetaine.

Teisė ir jurisdikcijan

Šią svetainės informaciją reglamentuoja ir aiškina Turkijos teisė, o bet kokie su šiuo pranešimu susiję ginčai priklauso išimtinei Turkijos teismų jurisdikcijai.

Susisiekite su mumis

Nedvejodami kreipkitės į (support@transkriptor.com) dėl bet kokių klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis ar Pareiškimu.