Vilkår og betingelser

Service

Speaktor leverer følgende tjeneste (“tjenesterne”) til dig:

  1. Automatisk konvertering af uploadede tekstfiler til tale via vores hjemmesider.
 

Adgang

Adgang til og brug af hjemmesiden og de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til tjenesterne, den automatiske konvertering af tekst til tale produktinformation og ofte stillede spørgsmål, leveres og tillades på midlertidig basis og er underlagt disse vilkår. Specifikke vilkår og betingelser kan gælde for specifikt indhold, produkter, materialer, tjenester eller oplysninger, der er indeholdt på eller tilgængelige via denne hjemmeside eller transaktioner, der er indgået via denne hjemmeside. Sådanne specifikke vilkår kan være en tilføjelse til Vilkårene eller, hvor de er uforenelige med disse Vilkår, kun i det omfang, at indholdet eller hensigten med sådanne specifikke vilkår er uforenelig med disse Vilkår, vil sådanne specifikke vilkår erstatte disse Vilkår.

Taltor Ltd. garanterer ikke tilgængeligheden af hjemmesiden eller nogen af de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Speaktor Ltd. forbeholder sig retten til at revidere, ændre, modificere, slette eller suspendere indholdet af enhver del af hjemmesiden og/eller enhver af de tjenester, der leveres på hjemmesiden uden varsel til enhver tid efter eget skøn.

Speaktor Ltd. påtager sig intet ansvar for afbrydelse eller ophør af nogen eller alle funktionaliteter på hjemmesiden eller tjenesten af nogen anden grund end aftalt andetsteds direkte med brugeren.

Speaktor Ltd. er ikke forpligtet til at opdatere oplysninger på hjemmesiden. Speaktor Ltd. forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige adgangen til hele eller dele af hjemmesiden eller tjenesten med eller uden varsel.

Meddelelse om ophavsret

Indholdet og servicen på de nævnte hjemmesider ( https://speaktor.com/  ) er ejet af Speaktor eller bruges under licens fra tredjeparts copyright-ejere og er beskyttet af copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre andet er angivet, må indholdet, der offentliggøres på denne hjemmeside, kun reproduceres, transmitteres, genudsendes, offentliggøres eller distribueres i umodificeret form til personlig, ikke-kommerciel brug eller med udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Taltor. Med forbehold for nedenstående licens forbeholdes alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri. Alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder skal bibeholdes på alle reproduktioner.

Licens til at bruge hjemmesiden

Du kan bruge hjemmesiden og oplysningerne og materialet deri til at uploade lydfiler, redigere, dele og eksportere dem på ikke-eksklusiv basis. Med undtagelse af lydfiler, som du personligt har overført til din Taltor-konto:

Du må ikke genudgive materiale fra denne hjemmeside (herunder genudgivelse på en anden hjemmeside) eller gengive eller gemme materiale fra denne hjemmeside i noget offentligt eller privat elektronisk genfindingssystem;

Du må ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge, besøge eller på anden måde udnytte vores hjemmeside eller materiale på vores hjemmeside til et kommercielt formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;

Du må ikke bruge fotografier, grafik, video- eller lydsekvenser adskilt fra den ledsagende tekst.

Du må ikke ændre, dekompilere, redigere eller på anden måde modificere noget materiale på hjemmesiden.

Vi giver dig en licens til at bruge alle softwareapplikationer, der er inkluderet på hjemmesiden, og kun til de formål, der er gjort tilgængelige på hjemmesiden. Du må ikke oversætte, tilpasse, ændre, modificere, distribuere, dekompilere eller foretage reverse engineering af denne software til noget formål, skabe afledte værker baseret på den, tillade den at blive kombineret med anden software, give adgang til den eller bruge den til at levere tjenester til tredjeparter, undtagen i det omfang, vi er forpligtet til at tillade dette i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke bruge softwaren til andet end det, der er angivet i disse vilkår, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Din brug af tjenester, software, oplysninger og materialer, der er tilgængelige på hjemmesiden, kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som Taltor vil underrette dig på tidspunktet for download eller adgang. Din download eller brug af sådanne tjenester, oplysninger og materialer vil indikere din accept af disse yderligere vilkår. Hvis du ikke er enig i disse yderligere vilkår og betingelser, bedes du undlade at bruge tjenesterne.

Begrænsning af ansvar

Oplysningerne på denne hjemmeside stilles gratis til rådighed, og du anerkender, at det ville være urimeligt at holde os ansvarlige med hensyn til denne hjemmeside og oplysningerne på denne hjemmeside. Selvom der er udvist omhu for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside, Taltor Ltd. påtager sig intet ansvar for dette. Alt indhold leveres “som det er” og “som det er tilgængeligt”. Speaktor Ltd. fraskriver sig hermed udtrykkeligt alle erklæringer eller garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller med hensyn til driften af denne hjemmeside eller indholdet.   Tale ptor Ltd. garanterer ikke og fremsætter ingen erklæringer med hensyn til sikkerheden på dette websted. Du anerkender, at alle sendte oplysninger kan blive opsnappet. Speaktor Ltd. garanterer ikke, at hjemmesiden eller de servere, der gør denne hjemmeside tilgængelig, eller elektronisk kommunikation sendt af Speaktor Ltd. er fri for virus eller andre skadelige elementer.

Under ingen omstændigheder må taletor Ltd. være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgeskader, strafskader, særlige eller tilfældige skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af forretning, kontrakt, indtægter, data, information eller forretningsafbrydelse) som følge af eller i forbindelse med brugen af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller indholdet, selvom Taltor Ltd. er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Ethvert søgsmål anlagt mod Taletor Ltd. vedrørende eller i forbindelse med denne hjemmeside skal påbegyndes og meddeles til Speaktor Ltd. skriftligt inden for et (1) år efter den dato, hvor årsagen til søgsmålet opstod. Intet i denne ansvarsfraskrivelse skal udelukke eller begrænse vores ansvar for bedrageri, for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller for noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Links til denne hjemmeside

Du må ikke oprette et link til nogen side på denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige samtykke. Hvis du opretter et link til en side på dette websted, gør du det på egen risiko, og de udelukkelser og begrænsninger, der er angivet i disse vilkår, gælder for brugeren, der bruger dette websted ved at linke til det.

Links til andre websteder

Fra tid til anden kan webstedet også indeholde links til andre tredjepartswebsteder, der ikke er under kontrol af taletor Ltd.. Disse links er beregnet til at give yderligere oplysninger og er ikke beregnet til at betyde, at Speaktor Ltd. godkender sådanne hjemmesider og/eller deres indhold eller er på nogen måde tilknyttet den linkede hjemmeside. Taltor Ltd. har intet ansvar for indholdet på den linkede hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vilkår og betingelser på alle andre hjemmesider, du måtte besøge. Yderligere links fra hjemmesiden eller ressourcer er ikke undersøgt, verificeret, overvåget eller godkendt af Taltor Ltd. og bruges på egen risiko.

Indsendelse

Du garanterer, at alle oplysninger, billeder, kommentarer eller data af enhver art, som du sender til hjemmesiden, via e-mail eller på anden måde, ikke er ærekrænkende eller stødende, usande, racistisk stødende eller en tilskyndelse til racehad eller på anden måde i strid med en persons ret til privatlivets fred eller menneskerettigheder eller kan retsforfølges i enhver jurisdiktion. I tilfælde af at du indsender sådant materiale på hjemmesiden, Speaktor Ltd. forbeholder sig ret til at fjerne det uden at henvise til dig og samarbejde med enhver undersøgelse foretaget af myndighederne eller retskendelse vedrørende det, alle konsekvenser, der direkte eller indirekte kan følge, er helt dit ansvar og ikke ansvaret for Speaktor Ltd.. Du accepterer at skadesløsholde og holde Taltor Ltd. fra enhver handling eller konsekvens, der måtte opstå under sådanne omstændigheder, herunder eventuelle krav fra tredjeparter. Du garanterer desuden, at alle data fra en tredjepart, som du leverer, uanset om det er ved at sende beskeder til vores e-mailadresser, udfylde formularer, bruge en online chattjeneste eller på anden måde, leveres af dig med den relevante parts fulde informerede samtykke og er nøjagtige. Speaktor Ltd. har ret til at videregive din identitet til enhver tredjepart, der hævder, at oplysninger eller materiale, som du har leveret, sendt eller uploadet til hjemmesiden, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller af deres ret til privatlivets fred uden ansvar over for dig.

Fortrolige oplysninger og videregivelse

I forbindelse med levering af Tjenesten kan det være nødvendigt eller ønskeligt, at du eller taletor Ltd. til at videregive visse ikke-offentlige fortrolige oplysninger til den anden. I forbindelse med disse Vilkår betyder “Fortrolige oplysninger” alle ikke-offentlige, fortrolige og ejendomsretligt beskyttede oplysninger vedrørende Parterne, deres respektive kunder og Tjenesten, som er blevet eller vil blive videregivet af en Part mundtligt eller som beskrevet skriftligt eller indeholdt i en anden håndgribelig form. Den modtagende part accepterer hermed at holde alle fortrolige oplysninger, som videregives af den videregivende part i henhold til disse vilkår, strengt fortrolige og at gøre alt, hvad der er rimeligt, for at holde dem hemmelige, og må ikke videregive fortrolige oplysninger uden udtrykkeligt, skriftligt forhåndssamtykke fra den videregivende part, med undtagelse af følgende:

Oplysninger, som på tidspunktet for videregivelsen er tilgængelige for offentligheden, eller som efterfølgende bliver tilgængelige for offentligheden ved offentliggørelse eller på anden måde, bortset fra den modtagende parts misligholdelse af denne aftale.

Oplysninger, som den modtagende part kan bevise allerede var kendt af dem eller var i deres besiddelse på tidspunktet for videregivelsen og ikke blev erhvervet, direkte eller indirekte, fra den videregivende part.

Oplysninger, som den modtagende part indhenter fra en tredjepart; forudsat dog, at sådanne oplysninger ikke blev indhentet af den pågældende tredjepart, direkte eller indirekte, fra den videregivende part under en fortrolighedsforpligtelse over for den videregivende part.

Oplysninger, som den modtagende part kan bevise, er udviklet uafhængigt af deres medarbejdere eller entreprenører, som ikke havde kontakt med og ikke var bekendt med indholdet af de fortrolige oplysninger.

Den modtagende part kan videregive fortrolige oplysninger, hvis den tvinges til det af en domstol, administrativ myndighed eller anden domstol med kompetent jurisdiktion, forudsat dog, at den modtagende part i så fald straks efter at have modtaget meddelelse om, at videregivelse kan være påkrævet, giver skriftlig meddelelse pr. fax og post fra dag til dag til den afgivende part, så den afgivende part kan søge en beskyttelsesordre eller andet retsmiddel fra nævnte domstol eller domstol. Under alle omstændigheder skal den modtagende part kun videregive den del af de fortrolige oplysninger, som efter deres juridiske rådgivers mening er juridisk påkrævet at videregive, og vil gøre en rimelig indsats for at sikre, at alle sådanne oplysninger, der videregives, vil blive behandlet fortroligt af den pågældende domstol eller tribunal gennem beskyttelsesordrer, arkivering under forsegling og andre passende midler.

Den modtagende part må ikke bruge de fortrolige oplysninger til andre formål end i forbindelse med tjenesten eller til at forbedre eller udvikle nye tjenester. Den modtagende part vil kun videregive fortrolige oplysninger til sine direktører, ledere, medarbejdere, agenter, tjenesteudbydere eller associerede virksomheder, som alle skal være bundet af vilkår, der ikke er mindre byrdefulde end disse vilkår.

Den modtagende part skal tage alle rimelige skridt, herunder, men ikke begrænset til, de skridt, der tages for at beskytte deres egne oplysninger, data eller anden materiel eller immateriel ejendom, som de betragter som ejendomsretligt beskyttede eller fortrolige, for at sikre, at de fortrolige oplysninger ikke videregives eller kopieres til brug for tredjepart, og skal tage alle rimelige skridt for at forhindre deres direktører, ledere, medarbejdere og agenter (alt efter omstændighederne), der har adgang til de fortrolige oplysninger, i at videregive eller gøre uautoriseret brug af fortrolige oplysninger eller i at begå handlinger eller undladelser, der kan resultere i en overtrædelse af disse vilkår.

Efter skriftlig anmodning fra den afslørende part skal den modtagende part straks returnere alle materialer og dokumenter samt alle data eller andre medier (herunder computerdata og elektronisk information) sammen med eventuelle kopier heraf eller destruere de pågældende fortrolige oplysninger og efter anmodning fra den afslørende part fremlægge et certifikat for destruktion.

Taltor Ltd. behandler oplysninger om besøgende på hjemmesiden og modtagne oplysninger i overensstemmelse med erklæringen. Ved at bruge hjemmesiden giver du samtykke til en sådan behandling, og du garanterer, at alle brugerdata, som du giver, er korrekte.

Begrænset adgang

Adgangen til visse områder af vores hjemmeside er begrænset. Vi forbeholder os ret til at begrænse adgangen til områder af vores hjemmeside, eller hele vores hjemmeside, efter vores skøn. Hvis vi giver dig et bruger-id og en adgangskode for at give dig adgang til begrænsede områder af vores hjemmeside eller andet indhold eller tjenester, skal du sikre, at dit bruger-id og din adgangskode holdes fortrolige. Du påtager dig ansvaret for alle aktiviteter, der foregår under dit bruger-id eller din adgangskode. Vi kan deaktivere dit bruger-id og din adgangskode efter eget skøn, hvis du overtræder nogen af de politikker eller vilkår, der gælder for din brug af vores websted eller enhver anden kontraktlig forpligtelse, du skylder os.

Hele aftalen

Denne webstedsinformation udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til din brug af vores websted og erstatter alle tidligere aftaler med hensyn til din brug af dette websted.

Lov og jurisdiktionn

Oplysningerne på dette websted er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med tyrkisk lovgivning, og eventuelle tvister i forbindelse med denne meddelelse er underlagt de tyrkiske domstoles enekompetence.

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte (support@transkriptor.com) vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med disse vilkår eller erklæringen.