Co je dyslexie?

Dyslexie je porucha učení, která se vyznačuje obtížemi při čtení a dekódování slov, a to navzdory normální inteligenci a odpovídajícím vzdělávacím možnostem. Jedná se o neurovývojový stav, který ovlivňuje schopnost jedince zpracovávat psaný jazyk.

Lidé s dyslexií mají potíže s rozpoznáváním zvuků jazyka a s rychlým rozpoznáváním a pojmenováváním předmětů, písmen a čísel.

dyslexie

Souvisí dyslexie a ADHD?

Dyslexie a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) jsou odlišné poruchy, ale u některých jedinců se mohou vyskytovat současně. Studie odhadují, že 20 až 50 % jedinců s dyslexií trpí také poruchou ADHD.

Souvisí dyslexie a dysgrafie?

Dysgrafie je porucha, která ovlivňuje schopnost jedince čitelně a plynule psát. Dyslexie a dysgrafie spolu často souvisejí, protože jedinci s dyslexií mají také potíže se zapisováním poznámek a psaním.

Jak zvládnout dyslexii?

Co je to asistent čtení?

Pomoc při čtení se vztahuje na nástroje, technologie nebo služby, které pomáhají osobám s obtížemi při čtení nebo s postižením.

Mnoho programů pro čtení je pro dyslektické žáky neúčinných, ale softwarové programy pro čtení mají oproti tradičním programům mnoho výhod.

Proč lidé s dyslexií využívají pomoc při čtení?

Dyslektikům pomáhá překonat potíže s dekódováním a porozuměním psanému textu čtecí asistent. Jejich čtenářské dovednosti a úroveň porozumění textu jsou jiné než u ostatních lidí, což v některých případech způsobuje poruchy učení.

Jaké jsou nejlepší pomůcky pro dyslektiky?

Některé nástroje a strategie pro pomoc při čtení pro osoby s dyslexií zahrnují:

Jak používat TTS pro čtenáře s problémy?

Používáním technologie TTS ve spojení s dalšími strategiemi a postupy čtení se čtenáři, kteří mají problémy, zlepšují své čtenářské dovednosti a získávají větší nezávislost a sebedůvěru.

  1. Vyberte si správný software TTS: Hledejte software TTS, který nabízí vysoce kvalitní a přirozeně znějící hlasy a který je přizpůsoben vašim konkrétním potřebám.
  2. Přizpůsobení nastavení: Upravte nastavení, například rychlost a hlasitost mluvení, aby byla technologie TTS pro čtenáře pohodlnější a efektivnější.
  3. Používejte TTS ve spojení s dalšími strategiemi čtení: Technologie TTS by se měla používat jako jeden z mnoha nástrojů na podporu čtení, nikoli jako jediné řešení. Zvažte použití TTS spolu s dalšími strategiemi, jako je multisenzorický přístup a trénink fonologického uvědomování.
  4. Používat TTS v různých kontextech: Podporujte čtenáře v používání technologie TTS v různých kontextech, například při čtení digitálního obsahu, knih nebo jiných písemných materiálů.
  5. Podporovat samostatné používání: Podporujte čtenáře v samostatném používání technologie TTS, aby si osvojili dovednosti, které potřebují k samostatnému přístupu k psaným informacím.
Jaké jsou nejlepší počítačové programy pro dyslexii?

Speaktor : Speaktor, který využívá technologii převodu textu na řeč (TTS), je přínosný pro osoby s dyslexií, protože poskytuje zvukovou reprezentaci psaného textu. To jim umožňuje poslouchat a porozumět textu, který by možná nebyli schopni přečíst a pochopit.


Read&Write Gold: Tento počítačový program pomáhá studentům s dyslexií a dalším studentům s poruchami učení při čtení elektronických textů z textových editorů, webových stránek, PDF dokumentů a elektronických knih. Pomáhá také zlepšit psaní díky prediktivnímu pravopisu, předvídání slov, tezauru, slovníku a funkcím pro výběr slov.

KAZ Typ: Učí jednotlivce psát hmatem. K dispozici je několik edic, včetně juniorské, dospělé a dyslektické. Edice Dyslexie se zaměřuje speciálně na osoby s touto obtížnou poruchou učení a pomáhá jim naučit se psát.