Čo je dyslexia?

Dyslexia je porucha učenia, ktorá sa vyznačuje ťažkosťami pri čítaní a dekódovaní slov napriek normálnej inteligencii a primeraným možnostiam vzdelávania. Ide o neurovývinový stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť jednotlivca spracovať písaný jazyk.

Ľudia s dyslexiou majú problémy s rozpoznávaním zvukov jazyka a s rýchlym rozpoznávaním a pomenovaním predmetov, písmen a číslic.

dyslexia

Sú dyslexia a ADHD prepojené?

Dyslexia a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) sú odlišné ochorenia, ale u niektorých jedincov sa môžu vyskytovať súčasne. Štúdie odhadujú, že 20 % až 50 % jedincov s dyslexiou má aj ADHD.

Sú dyslexia a dysgrafia prepojené?

Dysgrafia je stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť jednotlivca čitateľne a plynulo písať. Dyslexia a dysgrafia sú často prepojené, pretože osoby s dyslexiou majú problémy aj s písaním poznámok a písaním.

Ako zvládnuť dyslexiu?

Čo je to pomoc pri čítaní?

Pomoc pri čítaní sa vzťahuje na nástroje, technológie alebo služby, ktoré pomáhajú osobám s ťažkosťami pri čítaní alebo s postihnutím.

Mnohé programy na čítanie sú pre žiakov s dyslexiou neúčinné, ale softvérové programy na čítanie majú oproti tradičným programom mnoho výhod.

Prečo ľudia s dyslexiou využívajú pomoc pri čítaní?

Dyslektici využívajú pomoc pri čítaní, aby prekonali ťažkosti s dekódovaním a porozumením písaného jazyka. Ich čitateľské schopnosti a úroveň porozumenia textu sú iné ako u ostatných ľudí, čo v niektorých prípadoch spôsobuje poruchy učenia.

Aké sú najlepšie pomôcky na čítanie pre dyslektikov?

Medzi nástroje a stratégie na podporu čítania pre osoby s dyslexiou patria:

Ako používať TTS pre čitateľov s problémami?

Používaním technológie TTS v spojení s ďalšími stratégiami a postupmi čítania si čitatelia, ktorí majú problémy, zlepšujú svoje čitateľské zručnosti a získavajú väčšiu nezávislosť a sebadôveru.

  1. Vyberte si správny softvér TTS: Hľadajte softvér TTS, ktorý ponúka vysokokvalitné, prirodzene znejúce hlasy a ktorý je prispôsobený vašim špecifickým potrebám.
  2. Prispôsobenie nastavení: Upravte nastavenia, napríklad rýchlosť a hlasitosť hovorenia, aby bola technológia TTS pre čitateľa pohodlnejšia a efektívnejšia.
  3. Používajte TTS v kombinácii s inými stratégiami čítania: Technológia TTS by sa mala používať ako jeden z mnohých nástrojov na podporu čítania, nie ako jediné riešenie. Zvážte použitie TTS spolu s ďalšími stratégiami, ako je napríklad multisenzorický prístup a tréning fonologického uvedomovania.
  4. Používanie TTS v rôznych kontextoch: Podporujte čitateľa v používaní technológie TTS v rôznych kontextoch, napríklad pri čítaní digitálneho obsahu, kníh alebo iných písomných materiálov.
  5. Podporujte samostatné používanie: Podporujte čitateľa v samostatnom používaní technológie TTS, aby si osvojil zručnosti potrebné na samostatný prístup k písomným informáciám.
Aké sú najlepšie počítačové programy pre dyslexiu?

Speaktor: Speaktor, ktorý využíva technológiu prevodu textu na reč (TTS), je prospešný pre ľudí s dyslexiou, pretože poskytuje zvukovú reprezentáciu písaného textu. To im umožňuje počúvať a porozumieť textu, ktorý by nemuseli byť schopní prečítať a pochopiť.


Read&Write Gold: Tento počítačový program pomáha študentom s dyslexiou a iným študentom s poruchami učenia pri čítaní elektronického textu z dokumentov textového editora, webových stránok, dokumentov PDF a elektronických kníh. Pomáha tiež zlepšiť písanie vďaka funkciám prediktívneho pravopisu, predpovedania slov, tezauru, slovníka a výberu slov.

KAZ Typ: Učí jednotlivcov, ako písať na klávesnici. K dispozícii je niekoľko edícií vrátane edície pre juniorov, dospelých a dyslexie. Edícia Dyslexia je špeciálne zameraná na osoby s touto ťažkou poruchou učenia a pomáha im naučiť sa písať.