Bästa läshjälp för personer med dyslexi

Dyslexivänlig ordbok eller ordprediktionsprogram

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en inlärningsstörning som kännetecknas av svårigheter att läsa och avkoda ord, trots normal intelligens och tillräckliga utbildningsmöjligheter. Det är ett neurologiskt utvecklingstillstånd som påverkar individens förmåga att bearbeta skriftspråk.

Dyslektiker har svårt att känna igen språkljuden och att snabbt känna igen och namnge föremål, bokstäver och siffror.

Har dyslexi och ADHD ett samband?

Dyslexi och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är två olika tillstånd, men de kan förekomma samtidigt hos vissa individer. Studier har visat att mellan 20 och 50 procent av personer med dyslexi också har ADHD.

Är dyslexi och dysgrafi kopplade till varandra?

Dysgrafi är ett tillstånd som påverkar individens förmåga att producera skriftspråk på ett läsbart och flytande sätt. Dyslexi och dysgrafi är ofta kopplade till varandra, eftersom personer med dyslexi också har svårigheter med att anteckna och skriva.

dyslexi

Hur hanterar man dyslexi?

 • Ha ett strukturerat tillvägagångssätt eller dyslexiprogram som ger omfattande övning med kontrollerade avkodningsbara texter. Dyslektiska elever måste lära sig nya ljud/fonogram och stavningsmönster ett i taget. Orton-Gillingham-metoden är en av de mest använda. Den bryter ner läsning och stavning i mindre färdigheter och bygger sedan på dessa färdigheter över tid. Dessutom är Wilson Reading Program baserat på Orton-Gillingham-metoden för att särskilt hjälpa äldre elever.
 • Använd multisensoriska metoder för att explicit lära ut nytt innehåll. Hitta sätt att integrera flera sinnen i alla aktiviteter, t.ex. genom färgkodning och markering, rörelse, sånger och musik, texturerat skrivande och inlärningsspel.
 • Arbeta med fonemisk medvetenhet. Kolla Lindamood-Bell-programmet (LiPS), som uppmuntrar fonemisk medvetenhet genom att hjälpa användarna att förstå hur munrörelser motsvarar talade ljud.
 • Lär ut stavningsmönster och stavelser. En av de mest använda metoderna är Barton Reading & Spelling System.
 • Tillhandahålla ett spårningshjälpmedel.
 • Använd ljudböcker för att lära ut läsförståelse när du använder böcker som ligger över deras läsnivå.
 • Lär ut hur man visualiserar för dyslektiker.
 • Andra tillförlitliga resurser för program för dyslektiker finns hos Academic Language Therapy Association och International Dyslexia Association.

Vad är läshjälp?

Läshjälp avser verktyg, teknik eller tjänster som hjälper personer med lässvårigheter eller funktionshinder.

Många läsprogram är ineffektiva för dyslektiska elever, men programvarubaserade läsprogram har många fördelar jämfört med traditionella program.

Varför använder dyslektiker läshjälp?

Dyslektiker använder sig av läshjälp för att hjälpa dem att övervinna de svårigheter de har med att avkoda och förstå det skrivna språket. Deras läsförmåga och läsförståelse är annorlunda än andra människors, vilket i vissa fall orsakar inlärningssvårigheter.

Vilka är de bästa läshjälpmedlen för dyslektiker?

Några verktyg och strategier för läshjälp för personer med dyslexi är:

 • Teknik för text till tal (TTS): TTS-programvara läser upp text högt, vilket gör det lättare för dyslektiker att förstå skrivet material med hjälp av uppläsningsfunktionen.
 • Ljudböcker: Ljudböcker är ett alternativt sätt att få tillgång till skrivet material och är särskilt användbara för personer med dyslexi som har svårt att avkoda text.
 • Tekniska hjälpmedel: Skärmläsare och text-till-tal-programvara integreras i datorer och andra enheter för att ge talad återkoppling och göra det lättare för personer med dyslexi att navigera i digitalt innehåll.
 • Multisensorisk läsinlärning: Denna typ av undervisning innebär att man använder en kombination av visuella, auditiva och kinestetiska inlärningsmetoder för att hjälpa personer med dyslexi att lära sig läsa.
 • Träning i fonologisk medvetenhet: Denna typ av träning fokuserar på att hjälpa personer med dyslexi att utveckla starkare fonologiska färdigheter, vilket är särskilt viktigt när det gäller att avkoda ord.
 • Strukturerade program för läs- och skrivinlärning: Denna typ av program fokuserar på att lära ut de grundläggande färdigheterna läsa, skriva och stava på ett systematiskt, explicit och sekventiellt sätt.

Hur använder man TTS för läsare med svårigheter?

Genom att använda TTS-teknik tillsammans med andra lässtrategier och metoder kan läsare med svårigheter förbättra sina läsförmågor och få större självständighet och självförtroende.

 1. Välj rätt TTS-programvara: Leta efter TTS-programvara som erbjuder högkvalitativa, naturligt klingande röster och som är anpassad för att uppfylla dina specifika behov.
 2. Anpassa inställningarna: Justera inställningarna, t.ex. talhastighet och volym, för att göra TTS-tekniken bekvämare och effektivare för läsaren.
 3. Använd TTS tillsammans med andra lässtrategier: TTS-teknik bör användas som ett av många verktyg för att stödja läsning, inte som en enda lösning. Överväg att använda TTS tillsammans med andra strategier, t.ex. ett multisensoriskt tillvägagångssätt och träning av fonologisk medvetenhet.
 4. Använda TTS i olika sammanhang: Uppmuntra läsaren att använda TTS-teknik i olika sammanhang, till exempel när han eller hon läser digitalt innehåll, böcker eller annat skriftligt material.
 5. Uppmuntra till oberoende användning: Uppmuntra läsaren att använda TTS-tekniken självständigt, så att de utvecklar de färdigheter de behöver för att få tillgång till skriftlig information på egen hand.
Vilka är de bästa datorprogrammen för dyslexi?

Speaktor: Speaktor, som använder TTS-teknik (text-to-speech), är till nytta för dyslektiker genom att tillhandahålla en ljudrepresentation av skriven text. Detta gör det möjligt för dem att lyssna på och förstå text som de kanske inte kan läsa och förstå.


Read&Write Gold: Detta datorprogram hjälper dyslektiska elever och andra elever med inlärningssvårigheter genom att läsa elektronisk text från ordbehandlingsdokument, webbsidor, PDF-dokument och e-böcker. Det hjälper också till att förbättra skrivandet med hjälp av funktioner för förutseende stavning, ordförutsägelse, tesaurus, ordbok och ordval.

KAZ Typ: Det lär personer att skriva med pekskrift. Det finns flera olika utgåvor, bland annat junior, vuxen och dyslexi. Dyslexiutgåvan riktar sig särskilt till personer med denna svåra inlärningssvårighet och hjälper dem att lära sig att skriva.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Speaktor nu!

Relaterade artiklar

Öppnar text-till-tal-funktionen på TikTok
Speaktor

Hur använder man text till tal på TikTok?

En av TikToks största stjärnor är dess röstfunktion för text till tal. Istället för att bara överlagra text i din video kan du nu få undertexter upplästa med några få

Speaktor

Hur använder man text till tal i Discord?

Hur får jag Discord att läsa dina meddelanden? I sin enklaste form kan du använda kommandot ”/tts” för att använda text till tal. När du har skrivit /tts lämnar du

Anpassa inställningarna för text-till-tal i Google Docs
Speaktor

Hur aktiverar jag text-till-tal med Google Docs?

Hur aktiverar jag Googles text-till-tal-tillägg ”Screen Reader”? Det första du bör veta är att endast webbläsaren Google Chrome stöder Googles tillägg ”Screen Reader” som erbjuds av Google själva text-till-tal-funktionalitet. Google

Konvertera text till tal på Instagram
Speaktor

Hur konverterar man text till tal på Instagram?

Hur lägger man till text till tal på Instagram Reels? Text-till-tal är en av Instagrams senaste uppdateringar. Funktionen för att läsa upp text på Instagram omvandlar text till ljud. Dessutom