Vad är dyslexi?

Dyslexi är en inlärningsstörning som kännetecknas av svårigheter att läsa och avkoda ord, trots normal intelligens och tillräckliga utbildningsmöjligheter. Det är ett neurologiskt utvecklingstillstånd som påverkar individens förmåga att bearbeta skriftspråk.

Dyslektiker har svårt att känna igen språkljuden och att snabbt känna igen och namnge föremål, bokstäver och siffror.

dyslexi

Har dyslexi och ADHD ett samband?

Dyslexi och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är två olika tillstånd, men de kan förekomma samtidigt hos vissa individer. Studier har visat att mellan 20 och 50 procent av personer med dyslexi också har ADHD.

Är dyslexi och dysgrafi kopplade till varandra?

Dysgrafi är ett tillstånd som påverkar individens förmåga att producera skriftspråk på ett läsbart och flytande sätt. Dyslexi och dysgrafi är ofta kopplade till varandra, eftersom personer med dyslexi också har svårigheter med att anteckna och skriva.

Hur hanterar man dyslexi?

Vad är läshjälp?

Läshjälp avser verktyg, teknik eller tjänster som hjälper personer med lässvårigheter eller funktionshinder.

Många läsprogram är ineffektiva för dyslektiska elever, men programvarubaserade läsprogram har många fördelar jämfört med traditionella program.

Varför använder dyslektiker läshjälp?

Dyslektiker använder sig av läshjälp för att hjälpa dem att övervinna de svårigheter de har med att avkoda och förstå det skrivna språket. Deras läsförmåga och läsförståelse är annorlunda än andra människors, vilket i vissa fall orsakar inlärningssvårigheter.

Vilka är de bästa läshjälpmedlen för dyslektiker?

Några verktyg och strategier för läshjälp för personer med dyslexi är:

Hur använder man TTS för läsare med svårigheter?

Genom att använda TTS-teknik tillsammans med andra lässtrategier och metoder kan läsare med svårigheter förbättra sina läsförmågor och få större självständighet och självförtroende.

  1. Välj rätt TTS-programvara: Leta efter TTS-programvara som erbjuder högkvalitativa, naturligt klingande röster och som är anpassad för att uppfylla dina specifika behov.
  2. Anpassa inställningarna: Justera inställningarna, t.ex. talhastighet och volym, för att göra TTS-tekniken bekvämare och effektivare för läsaren.
  3. Använd TTS tillsammans med andra lässtrategier: TTS-teknik bör användas som ett av många verktyg för att stödja läsning, inte som en enda lösning. Överväg att använda TTS tillsammans med andra strategier, t.ex. ett multisensoriskt tillvägagångssätt och träning av fonologisk medvetenhet.
  4. Använda TTS i olika sammanhang: Uppmuntra läsaren att använda TTS-teknik i olika sammanhang, till exempel när han eller hon läser digitalt innehåll, böcker eller annat skriftligt material.
  5. Uppmuntra till oberoende användning: Uppmuntra läsaren att använda TTS-tekniken självständigt, så att de utvecklar de färdigheter de behöver för att få tillgång till skriftlig information på egen hand.
Vilka är de bästa datorprogrammen för dyslexi?

Speaktor: Speaktor, som använder TTS-teknik (text-to-speech), är till nytta för dyslektiker genom att tillhandahålla en ljudrepresentation av skriven text. Detta gör det möjligt för dem att lyssna på och förstå text som de kanske inte kan läsa och förstå.


Read&Write Gold: Detta datorprogram hjälper dyslektiska elever och andra elever med inlärningssvårigheter genom att läsa elektronisk text från ordbehandlingsdokument, webbsidor, PDF-dokument och e-böcker. Det hjälper också till att förbättra skrivandet med hjälp av funktioner för förutseende stavning, ordförutsägelse, tesaurus, ordbok och ordval.

KAZ Typ: Det lär personer att skriva med pekskrift. Det finns flera olika utgåvor, bland annat junior, vuxen och dyslexi. Dyslexiutgåvan riktar sig särskilt till personer med denna svåra inlärningssvårighet och hjälper dem att lära sig att skriva.